Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3582
20 oktober 1945

Voorbede door medemensen

Hoe onwijs is het, de rechtstreekse verbinding met God te omzeilen en van een medemens gebruik te willen maken, wiens gebed hem moet helpen. God slaat alleen acht op het gebed dat in diepste liefde voor de naaste naar Hem wordt opgezonden en de kracht van de liefde komt nu de behoeftige te pas. Elk ander gebed is echter nutteloos. In Zijn medelijdende liefde zendt God leed en nood over de mensen om hen te bewegen zich aan Hem zelf onbeperkt toe te vertrouwen, om hen ertoe te brengen de juiste verhouding van een kind tot de Vader tot stand te brengen, omdat pas dan de kracht van de goddelijke liefde het hart van de mens kan raken en zijn ziel door dit toestromen van kracht wordt geholpen zich geestelijk positief te ontwikkelen. Wordt deze innige verbinding buiten beschouwing gelaten, dan is de toestroming van kracht slechts gering en ook alleen maar gegarandeerd wanneer de voorbede voor de medemens uit een liefdevol hart komt, daar anders de mens helemaal zonder kracht blijft en zijn ziel gebrek moet lijden. Nooit kan een mens voor zijn medemens de omvorming van het wezen bereiken. Integendeel, deze moet zelf actief zijn. Hij moet zelf zijn wil op God richten en zich met Hem in verbinding stellen om kracht te kunnen ontvangen. De liefdevolle voorbede is alleen in zoverre nuttig voor hem, dat hem kracht wordt toegezonden die zijn verzwakte wil versterkt, dat hij dus door de voorbede de kracht ontvangt zichzelf op God te richten. Deze toevoer van kracht is de uitwerking van de liefde van de medemens, maar zonder liefde is elk gebed nutteloos. Want alleen oprechte liefde zal ertoe leiden dat een gebed in geest en in waarheid naar God wordt gezonden en dan ook resultaat zal hebben. God verlangt de verbinding met Hem, die ieder mens tot stand kan brengen wanneer hij wil. Wie zich op het gebed van een medemens verlaat, diens wil gaat nog niet uit naar God en dus zal ook dat gebed zonder uitwerking blijven. De mens kan met een innige, diepe zucht heel wat meer bereiken dan een lang gebed vermag waaraan deze innigheid ontbreekt, zoals ook de innige gedachte aan God hem meer kracht oplevert dan voorspraak door medemensen. Maar God beoordeelt de graad van liefde van degene die bidt voor zijn medemensen, omdat liefde steeds kracht geeft en dus ook een liefdevolle voorbede niet zonder uitwerking blijft. En daarom komt er steeds weer zwaar lijden en bittere nood over de afzonderlijke mens, omdat hij Diegene niet vergeten moet, Die hem alleen kan helpen, omdat hij de juiste verhouding tot stand moet brengen die hem alleen de toevoer van kracht van God verzekert en omdat hij zelf actief moet worden om succes te kunnen boeken voor zijn ziel. En de mensen moeten niet vergeten, dat de medemens nooit de verantwoording van hen kan afnemen, dat ieder zichzelf moet verantwoorden en daarom ook aan zich zelf moet werken. En dit werk kunnen ze alleen realiseren met hulp van God, die ze in innig gebed moeten aanroepen om kracht en liefdevolle begeleiding, opdat ze hun doel bereiken, opdat hun ziel op aarde rijp wordt.

Amen