Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3573
10 oktober 1945

Tijd van de beproevingen - Jezus de drager van het kruis

Als God u beproeft, neem dan Zijn beproevingen berustend op u en wacht gelovig op Zijn hulp. Want het leed en de beproevingen zullen niet ophouden tot de laatste dag is gekomen. Nog geldt het, zielen te zuiveren en ze te louteren tot aan de dood van hun lichaam, of zielen te winnen die nog ver van Gods liefde af staan. En de tijd die overblijft tot aan het einde van de oude aarde is nog slechts kort. En die moet benut worden op elke manier. Alle nood en kwelling van het lichaam brengt nog een omvorming van de ziel tot stand. En deze noden zullen ook de mensen treffen die op God aansturen. Maar ook voor hen kunnen ze tot rijkste zegen zijn als ze worden herkend als middel dat de liefde Gods gebruikt om de afstand tussen Zich en de mensen in korte tijd op te heffen, om de ziel in staat te stellen de liefde uitstraling van God rechtstreeks te ontvangen, wat eeuwig leven betekent.

Geef u zonder klagen over aan uw lot, want Gods liefde heeft het voor u bestemd voor een sneller rijp worden van uw zielen. En weet dat Hij u nooit zonder kracht zal laten om de beproevingen te doorstaan, weet dat Hij u steeds uw kruis helpt dragen als u in het geloof in de goddelijke Verlosser Hem daarom vraagt. Weet dat alle nood een einde heeft als u het aardse dal zult verlaten om binnen te gaan in het geestelijke rijk. Er is slechts een korte tijd van beproeving, echter u tot zegen als u de goddelijke wil daarin beseft en niet zult morren en klagen. Wat voor u is bestemd sinds eeuwigheid, dient voor het heil van uw ziel, u die in het geloof vaststaat, of voor uw bekering als u nog ver van God af staat. Buig u daarom voor de goddelijke wil en draag uw kruisje en als het u zwaar lijkt, laat u helpen door de Drager van het kruis, Jezus, Die ter wille van uw nood de dood aan het kruis op zich nam, Die voor u heeft geleden uit overgrote liefde. Hem moet u aanroepen, dan is Zijn hulp voor u zeker. Zijn liefde staat altijd voor u klaar en de aardse nood zal voor u te verdragen zijn, de beproevingen zult u overwinnen en u zult standhouden in het geloof.

De gehele mensheid heeft noden en lijden nodig en daarom overstelpt God de aarde ermee om de bewoners ervan voor het geestelijke rijk te winnen. En als ook de zijnen moeten lijden, bereiken ze op aarde nog een hogere voltooiing en zijn ze hun Schepper en Behoeder eeuwig dankbaar, hun Vader van eeuwigheid, Die in Zijn liefde de juiste middelen gebruikt om hun zielen al op aarde tot lichtdragers te vormen. Verlies daarom niet de moed en laat u niet terneerdrukken door de noden van de tijd. Het einde is nabij en hiermee de tijd van uw verlossing en het binnengaan in het geestelijke rijk, waar alle leed een einde heeft.

Amen