Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3571
8 oktober 1945

"Mijn stem zal van boven weerklinken"

En mijn stem zal van boven weerklinken. Hij zal machtig zijn en de mensen zullen hem moeten horen, ook al slaan ze anders geen acht op Mij. Ze zullen hun blik opwaarts moeten richten en al naar gelang de toestand van hun ziel gewillig of onwillig. Want ze zien zich aan een Macht prijsgegeven, aan welke ze niet meer kunnen ontsnappen. Weliswaar zal mijn spreken slechts bij weinigen het hart beroeren, doch deze zullen geholpen zijn, zelfs wanneer lichamelijke hulp uitblijft. Maar het meest zal alleen angst en zorg om het lichamelijk leven overheersen en mijn stem is niet toereikend dat ze er gevolg aan geven en naar Mij terugkeren, ondanks de grootste nood en benauwenis. Dat mijn stem uitgaat naar hen die ver van Mij af staan, dat willen ze niet inzien. Met verstokte harten zullen ze alleen maar proberen zich te redden en toch machteloos zijn tegenover de krachten der natuur.

Elk houvast zullen ze verliezen, want het aardoppervlak zal wankelen, de lucht zal vervuld zijn van een razende storm en ieder zal op zichzelf zijn aangewezen, daar niemand de ander kan bijstaan. En mijn stem zal van boven weerklinken. Ik zal spreken met een donderstem en alle elementen van de natuur zullen mijn wil gehoorzamen, ze zullen voor Mij spreken en getuigen van mijn macht. Ik treed de mensen openlijk tegemoet en dwing hen niet in Mij te geloven, want nog steeds blijft het voor hen open, het werkzaam zijn van de krachten der natuur te laten gelden maar Mij zelf te verloochenen als het Wezen dat ook de krachten der natuur leidt naar Zijn wil. En zo zal ook het laatste opvoedingsmiddel voor het einde geen geloofsdwang betekenen voor de mensen, ofschoon het duidelijk genoeg voor Mij zou moeten spreken en ook herkenbaar zal zijn voor de mensen die van goede wil zijn, die niet helemaal afhankelijk zijn van mijn tegenstander die hen voor eeuwig van Mij wil scheiden.

Er zal vervuld worden wat Ik heb verkondigd door mijn geest: de aarde zal beven en de elementen der natuur zullen schade aanrichten die niet te overzien is en ze zullen ontelbare mensenlevens als slachtoffer eisen. Maar dit is bepaald sinds eeuwigheid, omdat ook dit gebeuren een hulpmiddel is dat Ik toepas om nog mensen voor Mij te winnen, omdat de nood en benauwenis van andere aard niet voldoende is dat ze naar Mij terugkeren en Ik een scherpe tuchtroede boven de verharde mensheid moet zwaaien. En het is beslist waar dat Ik niet eerder zal rusten tot Ik al mijn schepselen weer heb teruggewonnen. En zo houdt mijn liefde die hen van de ondergang wil redden nooit op, ook als de liefde niet herkenbaar is in mijn werkzaam zijn. Maar wie op mijn stem let, zal ook mijn liefde gewaarworden en hij zal Mij dankbaar zijn tot in alle eeuwigheid.

Amen