Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3472
24 t/m 26 en 28 april 1945

De zegen van het leed

En wie zich schikt in mijn wil, zal in Mij de meest liefdevolle en zorgzame Vader vinden, want Ik laat hem niet meer in de benarde toestand van zijn ziel. En is de ziel niet meer in nood, dan zal ook het lichaam niet meer zo hoeven te lijden, ofschoon diens substanties zich nog kunnen vergeestelijken door het leed en dit een snellere positieve ontwikkeling betekent voor het geestelijke dat nog gebonden is in de uiterlijke vorm van de mens.

U, mensen weet niet hoe graag Ik u de weg zou willen verkorten die tot Mij leidt en die uw uiteindelijke vrijwording als doel heeft. U moest onvoorstelbaar lange tijd over de aarde gaan vóór uw belichaming als mens en deze laatste periode van ontwikkeling is slechts kort en kan u toch totale vrijwording opleveren als uw wil juist gericht is. En Ik wil u helpen dat u op aarde uw doel zult bereiken, dat u uw blik op Mij richt en samen met Mij de weg gaat tot aan het einde van uw leven, want dan zult u niet verkeerd gaan. Maar u wendt uw blik vaak terzijde en laat u verlokken door de bekoringen van de wereld. Uw wil streeft nog aardse goederen na waar u verlangen naar hebt en u bent in gevaar in het gebied van mijn tegenstander te geraken.

En daarom moet Ik u vaak doen aanporren dat u wakker wordt en weer op de weg let, dat u Mij niet vergeet en tot me roept in de nood, dat uw wil weer Mij geldt. Doch zolang u niet van de weg afdwaalt, zolang u uw blik naar Mij opheft en tracht mijn wil te vervullen, ben Ik voelbaar bij u en waak Ik over elke schrede. Ik voer u aan de hand en leid u over alle hindernissen van de weg heen, die u echter zult moeten overwinnen, omdat uw positieve ontwikkeling dit eist.

Maar niets mag u dan schrik aanjagen, niets de moed laten verliezen of moede laten worden, want zolang u Mij als Begeleider hebt door uw wil die op Mij is gericht, zult u nooit zonder kracht zijn. Steeds weer sterk Ik u en al legt u de weg ook vol moeite af, behaalt u zo daar toch voor lichaam en ziel het grootste voordeel uit want die vergeestelijken zich meer en meer en uw einde zal zalig zijn. En eens zult u, terugkijkend, de zegen van het leed inzien dat u moest verdragen. Want Ik wil waarlijk voor u alleen het beste, maar Ik kan u de gelukzaligheid van het eeuwige leven niet geven, zolang uw geest niet rijp is, zolang u nog niet volledig gelouterd en ontdaan van afvalstoffen Mij tegemoet kunt treden, want alleen, mijn nabijheid is gelukzaligheid voor u en dit stelt reinheid en zuiverheid voorop en daar wil Ik u bij helpen zolang u nog op aarde vertoeft, want mijn liefde voor u is overgroot, ze wil uw leed verkorten opdat het u niet beschoren is in het hiernamaals, waar u dubbel lijdt omdat u dan zonder kracht bent.

Ik heb er geen genoegen in wanneer u zult moeten lijden op aarde en mijn liefde zou u ook dit leed graag besparen, maar dit zou dan alleen in uw nadeel zijn, want u zult nooit en te nimmer de eeuwige gelukzaligheid kunnen bereiken, u zult nimmermeer in kracht en vrijheid werkzaam kunnen zijn en uw lot zou eeuwig dat van een gevangene zijn - krachteloos en gebonden in de zonde en eeuwig ver van Mij. Maar mijn liefde tot u is groter dan mijn medelijden en omdat mijn wijsheid het leed inziet als enig middel u terug te winnen, om u vrij te maken uit uw gebondenheid, zult u op aarde door een harde leerschool moeten gaan en korte tijd een lot op u nemen dat u wel zwaar en niet te dragen voorkomt en dat toch alleen maar een bewijs van mijn liefde voor u is.

Maar u hebt het zelf in de hand het leed voor u te verzachten. U zelf kunt het draaglijk maken voor u, wanneer u uw best doet mijn wil te vervullen, wanneer u in de liefde leeft. Want de liefde is kracht, de liefde ben Ik zelf en als u zich in de liefde oefent, bent u ook doorstroomd met kracht en u hoeft dan niet meer te vrezen dat het leed u terneer drukt. want nu overwint u het samen met Mij en Ik laat u waarlijk niet zonder hulp als u door werken van liefde tot mijn kinderen bent geworden. Blijf in de liefde, zo blijft u ook met Mij verbonden, neem deel aan de nood van de medemensen en stel uw eigen nood achteruit, dan zal u zelf voor u het leed verminderen, u zult het niet bemerken en het aardse leed zal steeds beter te dragen zijn, want dan loutert u zich door de liefde en hebt het leed niet zo zeer nodig om uw ziel rijp te laten worden.

Zodra u het leed leert zien als een bewijs van mijn liefde, zodra u het als een middel beschouwt, waardoor Ik uw wil tracht te veranderen om u gelukkig te maken, zal het u ook niet meer zo smartelijk treffen, u zult het geduldig verdragen en u niet meer verzetten tegen het ongeluk waarvan u meent dat net hard is, dat u echter op aarde al kan vormen tot lichtwezen als u daardoor de weg naar Mij vindt. En benut zo de tijd tot aan het einde.

Doe alles om u in de liefde te oefenen en vorm uw hart dat Ik daar intrek in kan nemen en u daardoor vol kracht bent alle tegenstand te overwinnen. Want waar mijn liefde werkzaam kan zijn, is er geen zwakte, geen versagen, geen moedeloosheid en zijn er geen zorgen. Waar Ik werkzaam kan zijn is er vrede in de ziel, hoop en sterkte en een voortdurend gevoel van zekerheid, want Ik leid de mijnen aan de hand, Ik bescherm hen voor de macht van den boze. En u wordt mijn bescherming gewaar, u geeft u vol geloof aan Mij over en laat Mij regeren. En vaderlijk buig Ik me over naar mijn kinderen en zorg voor hen tot aan het einde van hun leven - tot ze het geestelijke rijk binnen gaan, waar ze in mijn tegenwoordigheid gelukzalig zijn tot in alle eeuwigheid.

Amen