Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3413
20 januari 1945

Menselijke wil - Gods wil - Bemoedigende woorden

Op de juiste tijd grijp Ik in het wereldgebeuren in en Ik leid het in andere banen. Maar voordat mijn wil in actie komt laat Ik de menselijke wil de vrije loop tot het uiterste. Wat de mensen willen verrichten laat Ik toe om ze dan voelbaar te onderrichten, daar een zachtaardige onderrichting haar doel volledig voorbijschiet omdat de mensen hun oor sluiten als hun het verderfelijke van hun handelen voor ogen wordt gehouden. Ik hinder dus hun wil niet als ze naar middelen grijpen die ieder rechtschapen denkend mens moet verafschuwen. Ik verhinder dus niet de grote nood die hun wil teweegbrengt. Ik ontneem hun ook niet de levenskracht die ze gebruiken om daden uit te voeren die te veroordelen zijn, maar Ik laat hen werkzaam zijn naar hun goeddunken. Er is hun echter een grens gesteld die ze niet kunnen overschrijden. En eens zal hun wil tot niets in staat zijn, omdat mijn wil sterker is.

U, mijn gelovigen, zult u niet aan nare gedachten moeten overgeven. U zult elke dag vol vertrouwen moeten leven en steeds alleen maar mijn nabijheid moeten nastreven door onbaatzuchtige liefdewerken. U moet helpen waar uw hulp nodig is en daardoor uw hart ontvankelijk te maken voor de kracht van de liefde die van Mij op u overstroomt als u ze nodig hebt. Want er zullen eisen aan u worden gesteld en om aan deze te kunnen voldoen zult u genade en kracht van Mij moeten ontvangen. Wat er ook mag gebeuren, het is mijn werk, mijn wil en uw lot dat zich ontwikkelt zoals uw toestand van rijpheid het vraagt.

Nog woeden de mensen en ieder tracht zijn kracht te vergroten door liefdeloosheid en dit is het verderf. Want aan hen moet Ik hun krachteloosheid bewijzen. Maar tevoren breng Ik Mij zelf nog in hun herinnering doordat Ik de mensen in zo’n nood laat komen dat ze naar Mij zullen roepen. Hun zielen moeten Mij zoeken. Niet met de mond moeten ze Mij aanroepen, maar uit het diepst van hun hart moeten ze Mij om hulp vragen. Overal is nood en ellende en toch is het leed niet in staat de mensen om te vormen. Ze blijven liefdeloos en heerszuchtig en met geweld zoeken ze hun vermeend recht. En waar ze dit niet krijgen, treden ze op met gewelddadige strijdmiddelen. En Ik laat dit toe. Maar het einde bepaal Ik zelf. Ik kom op het juiste moment en zal mijn stem laten weerklinken.

Wees daarom niet bang, maar wacht vol geloof op mijn hulp als het er de schijn van heeft dat u ernstig gevaar dreigt. Mijn vaderlijk oog waakt over u die met Mij verbonden blijft in gebed en werken van liefde. Ik laat niets op u afkomen wat u in gevaar zou kunnen brengen en Ik ben voortdurend bij u als u Mij roept. En het is zeker dat de uren van nood door Mij worden beëindigd voordat u, mijn gelovigen, daardoor getroffen zult worden. Want Ik heb u mijn bescherming beloofd. Mijn woord is waarheid en zal eeuwig waarheid blijven.

Amen