Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3408
17 januari 1945

Het innerlijke woord in de tijd van ellende en droefenis

In de tijd van ellende en droefenis zult u de stem van de geest helder en duidelijk vernemen, zodra u de verbinding met God staande houdt en begeert Hem zelf te horen. Want Hij onttrekt u Zijn gave van genade niet. Hij doet ze u steeds rijkelijker toekomen, want Hij weet waaraan u behoefte hebt. Hij weet dat u troost en versterking nodig hebt en dat alleen Hij u deze kan geven. U zult u steeds inniger bij Hem aansluiten en des te meer zal Hij u bedenken met Zijn woord, met Zijn liefde, die Hij in het woord tot uitdrukking brengt. En u zult de ellende niet zo erg voelen, want God zelf tilt u daarboven uit. Hij kan er voor zorgen dat u blij bent van binnen, ondanks uiterlijke nood. Hij zal u bescheiden en geduldig maken, zodat u geen gebrek voelt en slechts één ding begeert: dat Hij zich aan u zal openbaren, dat Hij tot u spreekt en u Zijn genaden zult ontvangen.

En deze wens zal Hij u vervullen. Hij zal uw geestelijk oor duidelijker laten horen en u zult Zijn stem overal en altijd vernemen. En de geestelijke spijs zal u gelukkiger maken dan elke aardse vervulling. Uw lichaam zal zich met weinig tevredenstellen, u zult er geen acht meer op slaan. Maar uw ziel zal in overvloed worden verzorgd en ze zal nooit gebrek hoeven te lijden. En wordt u geconfronteerd met aardse nood, dan zal die u niet meer ontmoedigen, omdat u hem naar Diegene kunt dragen die u Zijn hulp heeft beloofd, omdat Hij u liefheeft zoals een vader zijn kinderen liefheeft.

U hoeft daarom ook geen angst te hebben voor de periode van ellende en droefheid als u zich als Zijn kinderen voelt en innige tweespraak met Hem houdt. Hij zal u antwoorden en u zult Zijn stem horen in uw hart. En wat Hij tegen u zegt, zal u verheffen en gelukkig maken en het zal u sterk maken en vol vertrouwen. Het zal aan alle zorgen en noden in u een einde maken, want u zult in staat zijn diep en onwankelbaar te geloven, omdat de geest Gods u onderricht en Zijn stem u treft als een vaderlijke goede raad, waaraan u nooit ofte nimmer twijfelt.

En uw hart zal jubelen, omdat u de liefdevolle Vader herkent, die u Zijn stem waardig acht. En uw geestelijke vooruitgang zal u alles laten vergeten, alles laten verdragen wat het lichaam aan lijden en ontberingen op zich moet nemen, want het lichaam wordt des te ongevoeliger, hoe meer de ziel zich vergeestelijkt. Maar de ziel juicht zodra ze het doel bereikt heeft God te voelen en Zijn stem te horen, zo vaak als ze daarnaar verlangt.

Amen