Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3334
18 november 1944

Reden van de moeilijke levensomstandigheden

Jullie mensen zullen geen verandering ten goede in jullie levensomstandigheden kunnen verwachten, zolang jullie niet zelf jullie wil en jullie leefwijze veranderen. Jullie hebben een volledig verkeerde opvatting van het doel van jullie leven op aarde, en jullie zouden er ook nooit meer over nadenken, wanneer jullie een zorgeloos, eentonig vredig leven in werelds genot beschoren was.

Jullie moeten echter tot het besef komen van jullie eigenlijke levensopgave, en daarom worden jullie door hachelijke levensomstandigheden aangespoord erover na te denken, omdat alleen dan jullie door ingefluisterde gedachten antwoord kan worden gegeven door wetende wezens, die jullie geestelijk begeleiden. En deze hachelijke omstandigheden zullen verslechteren, als ze niet tot gevolg hebben jullie tot nadenken aan te sporen, omdat jullie dan ook niet bewust leven, dat wil zeggen: geen positieve geestelijke ontwikkeling nastreven, wat de zin en het doel van jullie leven op aarde is.

En jullie zullen daarom moeilijke tijden moeten doormaken op aarde, en jullie mogen niet op verbetering rekenen, zo lang jullie jezelf niet beteren, dat wil zeggen jullie je de goddelijke wil tot leidraad voor jullie levenswandel maken. Want God kan jullie slechts op één manier opvoeden, opdat jullie wil zelf werkzaam wordt, en jullie zouden slechts weinig leed nodig hebben, wanneer jullie uit eigen beweging zouden nadenken en jullie leven zouden vormen naar het doel van het leven.

En zeer moeilijke omstandigheden zullen jullie nog belasten, omdat jullie geen aanstalten maken je te veranderen. De aarde zal veel leed zien, en hopeloosheid en droefheid zal de mensen moe maken en apathisch, en toch zouden ze zich zelf een gemakkelijk leven op aarde kunnen bezorgen, wanneer ze het leed als een aanmaning van God zouden inzien, die hen daardoor toeroept, hun leven te veranderen voor hun eigen bestwil.

Want ziel en lichaam gaan te gronde op de weg, die zij ingeslagen zijn. En God wil de ziel redden en belast daarom het lichaam, Hij wil jullie mensen nog de juiste weg tonen, als jullie alleen maar van zins zijn naar Hem te luisteren, wanneer jullie door het verzwaarde leven jullie gedachten richten op Hem, wanneer jullie je afvragen wat de zin en het doel van jullie bestaan is en door middel van gedachten naar antwoord verlangen.

En als jullie naar Hem luisteren, Zijn aansporingen en waarschuwingen in acht nemen en opvolgen, dan zal Hij de zware last - die de levensomstandigheden voor jullie betekenen - van jullie af nemen. Hij zal jullie verlossen van alle kwaad, geestelijk en ook lichamelijk, want Hij verlangt slechts van jullie, dat jullie naar Hem luisteren en jullie het eigenlijke doel van jullie leven vervullen; dat jullie streven opwaarts te gaan en niet alleen oog hebben voor het wereldse leven.

Dan neemt Hij de zorgen van jullie af, voor zover dit goed is voor jullie zielen, want God wil niet, dat jullie lijden, indien jullie je geestelijk welzijn boven alles stellen, maar Hij moet jullie met alle middelen behoeden voor het eeuwige verderf, dat jullie echter tegemoet gaan, wanneer jullie een aards leven leiden in zorgeloosheid en werelds genot. Dan gaat jullie ziel verloren en bereiken jullie op aarde niet jullie doel, jullie streven er niet naar opwaarts te gaan en jullie hebben dan je leven voor niets geleefd.

Amen