Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3317
4 november 1944

Gods liefde bepaalt het lot van de mens

Met onverminderde kracht stroomt mijn liefde ononderbroken naar mijn schepselen. En deze liefde stuurt ook het lot van de mens op aarde. Steeds stel Ik allen het geestelijk rijp worden ten doel, bij alles wat gebeurt. Ik neem echter deel aan elk gebeuren en de uitwerking ervan. Ik begeleid de mens voortdurend, voor hem voelbaar wanneer hij zich aan Mij overgeeft, of ook ongemerkt wanneer hij geen contact met Mij zoekt.

Nooit wordt mijn liefde voor mijn schepselen minder. En deze liefde zult u mensen steeds als reden moeten laten gelden, of u vreugde of leed op uw weg over de aarde ontmoet. Want Ik weet waarlijk het beste, wat dienstig is voor uw geestelijk rijp worden. En daarom zult u nooit moedeloos of teleurgesteld mogen zijn in uw lot, want daar mijn liefde het heeft bepaald, is het goed voor u, ofschoon u het soms als smartelijk ervaart.

Mijn liefde gaat naar u uit sinds eeuwigheid. Maar u vat dit niet zolang u zich niet zelf tot liefde heeft veranderd. Mijn liefde blijft steeds hetzelfde en de innigheid van mijn liefde komt tot uitdrukking in mijn heilsplan, dat aan elk gebeuren en elk scheppingswerk ten grondslag ligt.

Zou Ik u niet willen redden uit geestelijke nood, zou Ik u niet tot Mij willen trekken omdat Ik u liefheb, dan bestond de hele schepping niet. Want ze heeft alleen dit naderbij komen van u naar Mij ten doel. En zoals de gehele schepping is ontstaan uit mijn liefde voor het geestelijke dat van Mij is afgevallen, zoals Ik voor u onbegrijpelijke en onafzienbare werken liet ontstaan met het doel dit geestelijke terug te winnen, zo is ook het leven op aarde van het geestelijke in de belichaming als mens door mijn liefde geleid en elk detail van het leven vooruit bepaald, opdat u het laatste doel zult bereiken: u weer met Mij aaneen te sluiten.

Maar u zult moeten weten en geloven dat mijn liefde u altijd en eeuwig omgeeft. En u moet deze liefde ook erkennen in leed, in voor u moeilijk te verdragen levensomstandigheden, in aardse mislukkingen, in ziekte en ongeluk van allerlei aard. Wanneer mijn liefde dit niet voor u als heilzaam zou inzien, dan zou het u waarlijk niet beschoren zijn. Maar Ik gebruik middelen die u resultaat kunnen opleveren, omdat mijn liefde voor u overgroot is. Maar u bent in gevaar voor Mij verloren te gaan als Ik u alles zou besparen wat u op aarde bezwaart.

Vertrouw op Mij en mijn liefde, die niet ophoudt. En geef u ongeremd over aan mijn leiding. Laat Mij zorgen in elke aardse nood en denk alleen aan uw zieleheil. Werk vlijtig voor uw ziel. Streef naar mijn rijk, dat niet van deze wereld is. En laat alle zorgen om uw aards bestaan aan Mij over.

Het duur niet lang meer en elke tijd zult u moeten benutten en geestelijk streven. Alleen Ik ben op de hoogte van de levensloop van ieder mens en deze wordt naar mijn wil afgelegd. Dus is elke angstige zorg dan ook onnodig, omdat u niets kunt veranderen wat Ik heb bepaald, dus ook niets kunt verbeteren door uw angstige zorgen. Wees alleen liefdevol tegen elkaar. Help waar u helpen kunt en waar uw kracht niet toereikend is, vertrouw daar op mijn hulp. Want mijn liefde staat steeds voor u klaar en ze laat u niet langer in nood dan het dienstig is voor uw ziel. En wanneer uw lot u hard voorkomt, ook dan zult u niet mogen twijfelen aan mijn liefde. Want kan er u wel iets overkomen zonder mijn wil? En mijn wil is door mijn wijsheid en liefde bepaald, die aan alles wat geschiedt ten grondslag liggen.

Zelfs het slechte leidt mijn liefde naar u toe om bestwil van uw ziel, als u zich niet tegen mijn wil verzet, als u zonder weerstand en berustend alles aanvaardt en draagt wat Ik u zend. En wees daarom niet bang en moedeloos. Mijn liefde is voortdurend bij u, omdat ze nooit ofte nimmer minder kan worden dan ze was sinds eeuwigheid.

Streef er alleen naar, dat u in staat zult zijn deze liefde te voelen, doordat u een levenswandel leidt volgens mijn wil, doordat u zich oefent in liefde en daardoor mijn liefdekracht in u kunt opnemen. Want of u zich voor de uitstraling van mijn liefde ontvankelijk verklaart of niet, dat staat u helemaal vrij. Maar uw leven is veel lichter als u zich door mijn liefde geleid en verzorgd weet, als u Mij voelt en in alles mijn liefde herkent. Blijf daarom verbonden met Mij door gebed en werken van liefde en u zult kracht ontvangen voor uw levensweg op aarde en niets hoeven te vrezen, wat er ook komen mag. Want Ik zelf leid u tot aan het einde van uw leven.

Amen