Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3295
15 oktober 1944

Vertroosting - Gods woord bewijs van Zijn liefde

Als u het leven van de ziel serieus neemt, zal elke dag en elk uur voor u zegenrijk zijn. Want Ik bedenk u naar uw wil. En als u nu gelooft in gevaar te verkeren, geestelijk of aards, moet u er steeds aan denken dat Ik zelf dicht bij u ben, omdat u zich door uw wil al als de mijne hebt getoond, omdat u dus tot diegenen behoort, die van Mij willen zijn, die ernaar verlangen onder mijn vaderlijke bescherming te staan. En deze kinderen laat Ik niet in nood. Integendeel, Ik red ze, zodra het voor hun ziel bevorderlijk is.

Ik heb een geweldig grote liefde voor u, evenwel hoort daar een zekere mate van leed bij, dat uw ziel moet worden opgelegd om rijp te kunnen worden. En daarom is de nood niet geheel uit te schakelen in uw leven. U zult er een mate van op u moeten nemen, omdat het voor de loutering van uw ziel noodzakelijk is. En daarom zult u het leed niet als gebrek aan liefde mogen beschouwen en geloven dat Ik u heb verlaten. Integendeel, Ik ben in de nood dichter bij u dan ooit. En Ik sterk uw ziel, dat ze het moeilijke zal overwinnen.

En daarom wordt u er steeds weer uit geleid, zodra u, overgegeven aan mijn wil, alles draagt wat Ik toelaat tot heil van uw ziel. De liefde voor u bepaalt uw lot. En deze liefde zal u ook niet hulpeloos laten als u hulp nodig hebt. Vertrouw daarom steeds op mijn liefde en laat u niet terneer drukken door de noden en het lijden van de tijd, want Ik beëindig ze op het juiste ogenblik.

Mijn woord is het meest waardevolle goed dat u op aarde bezit. En dit woord moet alles voor u zijn, want het Woord ben Ik zelf. Als u dus Mij zelf hebt, moet u nergens anders meer naar streven, daar u anders de liefde voor Mij deelt met dat wat u verlangt. Maar als Ik in het woord bij u ben, staat de hoogste mate van genade u ter beschikking. En dus moet dan uw hunkering naar de goederen der wereld gestild zijn. Want wat zijn deze in vergelijking met mijn woord, met het bewijs van mijn innigste liefde voor u, met de gave van kracht en genade?

U hebt het hoogste als u mijn woord hebt. En u moet buiten dit niets meer begeren. Want met mijn woord komen ook de beloften tot u, dat Ik zorg voor uw lichamelijk en geestelijk welzijn. En daar mijn woord waarheid is, moet u zich geen zorgen maken om datgene wat uw lichaam nodig heeft, maar alleen om datgene wat dienstig is voor uw ziel.

En wees tevreden met mijn woord, dat waarlijk het kostbaarste is wat mijn liefde u op aarde kan bieden. Hebt u mijn woord, dan zal het u ook niet aan kracht ontbreken om uw aardse leven de baas te worden. Want u hebt dan immers Mij zelf en aldus zult u toch krachtig moeten zijn en de strijd om het bestaan met succes kunnen doorstaan.

Laat u door niets het geloof en het vertrouwen afnemen, dat mijn woord de enige krachtbron is, waaruit u dagelijks en elk uur zult mogen putten en dat u nooit zwak zal laten. Want neemt u mijn woord in u op, dan neemt u Mij zelf op. En waar Ik ben, daar kan geen geestelijke en geen aardse nood meer zijn, hoewel u zich ook ogenschijnlijk in het laatste bevindt.

Laat Mij bij u zijn in het woord en uw leven zal alleen een voortdurende positieve ontwikkeling zijn. De aardse nood maakt geen indruk meer op u, want u acht het lichaam gering als uw ziel met Mij is verbonden. U hebt een zeker bewijs van mijn liefde voor u in handen. En mijn liefde is waarlijk het kostbaarste dat u kunt verkrijgen. Ze pakt u vast en verlaat u nimmer, tot u geheel met Mij bent verenigd en de aarde kunt verlaten.

Het duurt niet lang meer, of het leven op aarde is beëindigd. Maar de tijd daarvoor is een tijd van strijd, die u zult moeten doorstaan. Als Ik echter in het woord bij u ben, zal hij u niet bang maken. Integendeel, alleen maar moedig, want Ik heb u mijn hulp toegezegd en Ik verlaat u niet. En al bent u nog zo zeer door dreigende gevaren omgeven, zolang mijn woord tot u komt, weet u ook dat Ik zelf bij u ben en dat u niet zult hoeven te vrezen wat u bedreigend voorkomt.

Maar u zult ook niets anders mogen begeren, om niet in de macht te geraken van diegene, die u probeert te benaderen, doordat hij het verlangen in u laat opkomen naar aardse vreugden en aards bezit. Schenk geen aandacht aan alles wat nog bij de aarde hoort. En stuur met al uw zinnen, met al uw liefde alleen op Mij aan. Vorm u tot liefde, opdat Ik helemaal verblijf in u kan nemen. Luister naar uw binnenste, opdat u Mij hoort. En neemt mijn woord aan als onderpand van mijn liefde, die eeuwig naar u uitgaat en u ook door alle gevaren van het lichaam en de ziel heen zal leiden. Want mijn woord is waarheid en mijn woord belooft het eeuwige leven aan allen, die het gelovig in hun hart opnemen en ernaar leven.

Verkwik en laaf u aan dat, wat mijn liefde u biedt. En verlang niets anders, als u mijn woord hebt en u er zich aan kunt optrekken.

Amen