Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3261
19 september 1944

Eindstrijd met of zonder Jezus Christus

De gelovige christen, dat wil zeggen: de mens die in het volle geloof in de goddelijke Verlosser en Zijn werk, leeft op aarde, zal in de komende geloofsstrijd grote verlichtingen bemerken, want de genaden van het verlossingswerk zullen hem duidelijk toestromen, dat wil zeggen: de sterkte van de wil en dus ook de kracht om de tegenstander te overwinnen, evenals bij al datgene wat in de geloofsstrijd aan maatregelen ten uitvoer wordt gebracht tegen de gelovigen. Het geloof in Christus is het sterkste wapen en de vrees voor de vijand zal verre van ieder blijven die diep en vast in Hem gelooft. Want Zijn bescherming en Zijn liefde omvat de zijnen, de mensen die Hem trouw zijn en alle wederwaardigheden op zich nemen ter wille van Zijn naam. En Hij zal hen helpen, ook in aardse nood en benauwenis. Hij zal hun doen toekomen wat ze voor hun lichaam nodig hebben.

Hij zal hun de kracht geven om vol te houden, Hij zal hun Zijn woord doen toekomen, rechtstreeks of door tussenpersonen en Hij zal ook de ontvangers van het woord beschermen en hun de gave verlenen om te spreken, die hun steeds en overal het pad zal effenen als de aardse macht hen ter verantwoording roept. En dagelijks en op elk ogenblik zal Hij met Zijn hulp klaar staan en hen door alle gevaren van ziel en lichaam heenleiden.

Maar hun die het geloof in Christus ontbreekt, zal de geloofsstrijd veel last bezorgen. Dit zijn de mensen die niet helemaal ver van God af staan, die wel geloven in een hogere Macht, voor wie ze zich eens moeten verantwoorden, die deze Macht ook erkennen, doordat ze vrezen om God te verloochenen, maar die met Christus geen band hebben, die Zijn verlossingswerk in twijfel trekken, die dus Christus als Verlosser van de wereld en als Zoon van God loochenen. Dezen zullen in erge nood geraken als ze een beslissing moeten nemen, want de kracht zal hun ontbreken alles te verdragen wat tegen de gelovigen wordt ondernomen. En hun zielenood zal toenemen als ze de kracht van het geloof van de christenen zien en toch niet met overtuiging in Jezus Christus kunnen geloven vooraleer ze in het weten over de betekenis van het verlossingswerk zijn doorgedrongen.

En daarom zullen zij die in Christus geloven de taak hebben hen te onderwijzen en hen in liefde te helpen om in Jezus Christus te geloven. En daarom worden, door het woord Gods van boven, steeds weer mensen tot het juiste inzicht gebracht en zodra ze de wil hebben hun medemensen te helpen, zullen ze ook de gave verleend krijgen te kunnen spreken als de nood van de tijd en van de mensen dit vereist. Want het geloof in Jezus Christus is in de eindtijd niet terzijde te schuiven. Hij alleen geeft de mensen de kracht vol te houden en zonder vrees de strijd aan te gaan. Maar deze strijders voor Christus zullen niet worden overwonnen, ondanks de grote macht van de tegenstander, want Jezus Christus zelf leidt Zijn leger en Hij voorziet het waarlijk van de beste wapens die een garantie zijn voor een volledige overwinning, ofschoon de schare van Zijn strijders klein is en erge haat wordt toegedragen door de tegenstander.

Maar wie zonder Jezus Christus deze strijd aangaat, zal gevaar lopen omvergeworpen te worden, hij zal niet bij machte zijn weerstand te bieden en het kleine geloof in God dat hij bezit, te behouden, hij zal wankelmoedig worden door de hardheid van het leven dat de diep gelovige mens op zich moet nemen. En uiteindelijk zal hij afvallen, want hij is helemaal krachteloos zodra hij geen aanspraak maakt op de genade van het verlossingswerk. Maar daarom moet hij in Hem kunnen geloven, hij moet zich in vol geloof met Jezus Christus verbinden en Hem omwille van Zijn erbarmende liefde vragen om kracht en genade.

Het zal een zware strijd zijn voor de gelovigen, maar niet zonder hoop, want waar God strijdt is de zege. Maar God en Christus zijn Eén. En tot dit geloof, tot dit inzicht moet u, mensen uw medemensen helpen te komen, u die door God zelf onderwezen zult worden, opdat het voor u makkelijk zal zijn ophelderend werkzaam te zijn waar nog diepste onwetendheid heerst.

Dat is uw missie waartoe God u heeft geroepen en die u steeds maar weer moet uitvoeren, opdat de laatste strijd succesvol mag zijn voor vele mensen die het diepe geloof nog missen. Want God heeft erbarmen met iedere ziel die Hem geen weerstand biedt en daarom zendt Hij haar Zijn boden tegemoet opdat haar hulp te beurt valt.

Amen