Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3184
9 juli 1944

God laat de geloofsstrijd toe

De mensen zullen op zielsniveau door wereldse verordeningen in de grootste conflicten geraken en die tijd is niet ver meer. Zij zullen gedwongen worden openlijk een standpunt over hun geloof in te nemen en God laat dat toe omdat het nodig is dat de mensen zich bezighouden met de vraag die hun zielenheil betreft en waar zij tot nu toe geen aandacht aan besteedden. Hij laat toe dat zij door aardse macht verdrukt worden en in een noodtoestand geraken ter wille van hun geloof, opdat zij een duidelijk besluit nemen hoe ze tegenover hun geloof staan. Hij laat ieder mens zijn vrijheid, dat wil zeggen: door God wordt geen mens gedwongen Hem te erkennen als de innerlijke stem hem er niet toe beweegt God trouw te blijven en hij zich door deze stem innerlijk gedwongen voelt Hem voor de wereld te belijden.

God laat deze innerlijke waarschuwende en vermanende spreken waar nog twijfel heerst en de mens een zwakke wil heeft. Hij zal allen bijstaan die nog twijfelen. Hij zal hen gelovige mensen toezenden en door deze aan hun hart kloppen. Hij zal iedereen benaderen in het woord, in leed en in nood. Hij zal zich aan hen openbaren en als de mens van goede wil is God te erkennen en Zijn wil te vervullen, zal de mens ook weten hoe te beslissen, want de lichtwezens die hem begeleiden, zullen hem helpen en zijn gedachten in de goede richting leiden.

Veel mensen zullen echter ook wegwerpen wat voor hen het kostbaarste zou moeten zijn, namelijk het geloof in Jezus Christus als goddelijke Verlosser. Zij zullen zonder bezwaar voor de wereld kiezen en hun ziel in grote nood brengen. En dezen waarschuwt God eerst nog doordat Hij hen zelf tegemoet komt door Zijn werktuigen, doordat Hij ze de kracht van het geloof leert kennen en zodoende buitengewone bewijzen geeft die hen tot het geloof kunnen leiden als zij niet geheel weerspannig zijn tegenover God.

En daarom laat God de strijd tegen het geloof toe. Hij laat het vormen aannemen die de verdorvenheid der mensen kenmerkt, want Hij wil zich in deze tijd zelf openbaren opdat nog die mensen gered worden die een flinke aansporing nodig hebben om tot geloof te komen. Hij zal daarom de aardse macht niet hinderen als zij openlijk optreedt tegen de mensen die God belijden. Want nu worden de mensen gedwongen tot een beslissing en deze beslissing is bijzonder belangrijk voor de ziel. Zij bestemt immers het lot van de ziel in de eeuwigheid, of zij ten leven of ten dode ontwaakt wanneer zij van de aarde scheidt. En opdat de mensen tevoren nog de juiste beslissing nemen, tracht God hen tot inzicht te brengen.

Hij tracht hen te beïnvloeden door aardse en door geestelijke dienaren die hen bijstaan als zij niet weten wat ze moeten doen. Maar Hij zal hun wil niet dwingen, daarom is het noodzakelijk dat de mensen van aardse zijde uit tot een beslissing gedwongen worden en hun zo de vrijheid van handelen verzekerd is.

Amen