Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3130
23 mei 1944

Heilig de naam van Jezus

Vol van liefde en met volledige aandacht moet u de naam Jezus uitspreken, hij moet voor u het heiligste zijn, u moet hem in uw hart dragen, hij moet voor u de ster zijn die in donkere nacht schijnt en de zon die helder straalt en u het leven geeft. En deze allerheiligste naam moet u niet laten bespotten, integendeel optreden tegen hen die dit doen en ze vermanen hiervan af te zien, opdat ze niet eeuwig verloren gaan. Zijn naam moet geheiligd worden, want hij bergt een grote kracht in zich voor diegene die hem gelovig uitspreekt en deze kracht ontvangen wil. U zult krijgen wat u in Zijn naam vraagt, want Hij zelf heeft u deze belofte gegeven, in Zijn naam zult u, die als Zijn volgelingen, de mensen de kracht van het geloof wilt bewijzen, wonderen verrichten. U zult in staat zijn het kwade uit te bannen onder het aanroepen van Zijn naam, want niets kan Hem weerstaan en de machten der duisternis trekken zich voor Hem terug, ze vrezen Hem en Zijn macht.

En zo u gebruik maakt van Zijn naam, om voor Hem werkzaam te zijn, zal uw arbeid ook gezegend zijn, want Hij zelf staat u terzijde en Zijn genade overstroomt u, Zijn naam zal uw wapen zijn in de strijd tegen uw vijanden, die Zijn naam willen beledigen, die Hem niet erkennen en Hem openlijk de oorlog verklaren. En u zult dit wapen moeten gebruiken als u in erge nood terecht komt, waar aards ook geen hulp mogelijk lijkt roep Hem dan aan, spreek Zijn naam gelovig uit, geef u aan Hem over en Hij zal u redden, want Hij is overal waar Zijn hulp wordt afgebeden en Zijn macht is waarlijk groter dan de macht van Zijn vijanden.

De kracht van de goddelijke naam zullen ook diegenen ondervinden die het aan welke eerbied dan ook ontbreekt voor Zijn heiligheid en die daarom zonder scrupules alles vernietigen wat betrekking heeft op Jezus Christus en Zijn leer, die in Hem niet de eeuwige Godheid zien, die Zijn woord willen bestempelen als mensenwerk en daarom proberen Hem en Zijn leer uit te roeien, zonder de macht van God te vrezen. Ze zullen handelingen volbrengen die de gelovigen met ontzetting zullen slaan, ze zullen Zijn naam honen en er misbruik van maken - tot God door Zijn dienaren werkt, tot dezen, door de naam van Jezus hier tegenover te stellen, hen onder hun invloed brengen zodat ze niet in staat zijn over Hem te spreken en Hem te lasteren, zodat ze van alle kracht beroofd zijn en de macht van God lichamelijk voor hen voelbaar is.

Want Zijn naam is heilig en boeten moet hij die hem misbruikt, die Zijn heilige naam lastert. Hun zonde is te groot dan dat ze ongestraft zou kunnen blijven en zo dit nog op aarde een straf tengevolge heeft, is de mens nog een tijd van genade gegeven in te zien en berouw te hebben, te smeken om vergeving van zijn zware schuld.

Want God laat niet met zich spotten. Zijn liefde is zonder grenzen, maar als de mensen tegen Hem zelf ingaan, zijn hun harten verhard en zijn ze zelf een prooi van de satan, die zich van hun wil bedient om Jezus Christus te bestrijden en tegen Hem en Zijn woord in te gaan. Maar Zijn macht is groter en ze gaat ook op diegenen over die gelovig Zijn naam uitspreken als ze in nood zijn.

Amen