Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7972
20 augustus 1961

Beslissing geleid door het lot of door wat we meemaken

Weet dat alles door Mij is gewild of toegelaten wat u in het leven overkomt, wat u als geestelijke of ook aardse belevenis raakt. Want de levensloop van iedere mens afzonderlijk is door Mij bepaald, steeds overeenkomstig zijn geestelijke ontwikkeling. En zo kan ook alles voor uw bestwil zijn en hoeft u geen verlies te lijden wanneer u alles uit mijn hand aanvaardt en ook het moeilijkste berustend draagt, want vanuit de juiste instelling tot Mij zult u ook elk gebeuren juist benutten en uw ziel zal rijp worden. Uw leven op aarde heeft alleen ten doel uw ziel rijp te laten worden. En beantwoordend aan dit doel komen alle aardse gebeurtenissen op u af, hetzij lijden hetzij vreugde. Elke gebeurtenis kan u dichter bij Mij brengen, wanneer het uw vrije wil is de vereniging met Mij te vinden.

Maar ook mijn tegenstander probeert u voor zich te winnen en daarom zullen er van zijn kant bekoringen op u afkomen, die Ik toelaat omdat hij ook nog een recht op u heeft en hij evenzo zijn invloed op u zal uitoefenen. Ook hij kan u echter nooit dwingen. Het blijft aan uw vrije wil overgelaten hoever u zich door hem laat beïnvloeden. Dus uzelf beslist en wel door uw bewuste toekeren naar Mij of naar hem. En deze beslissing zult u in elke levenssituatie kunnen nemen. Elke gebeurtenis, elke slag van het lot, elke vreugde en elk leed kan u tot deze beslissing aansporen. En wanneer u weet dat er niets gebeurt zonder mijn wil of toelating, dan zal er ook spoedig niets meer in staat zijn u te verontrusten, want zodra u uw blikken en gedachten op Mij richt, Mij aan uw zijde roept of in gebed u bij Mij aanbeveelt, wordt u geestelijk rijper en u hebt weer winst te boeken voor uw ziel.

Dit zijn allemaal beproevingen van het geloof die u hebt te doorstaan, want mijn tegenstander zal er alles voor over hebben u van Mij te scheiden; uw geloof in een God en Vader die in liefde steeds bereid is Zijn kinderen te helpen, te verzwakken of te vernietigen. Steeds zal hij uw geest willen verduisteren, hij zal trachten duisternis over u te spreiden, opdat u Mij niet herkent als uw liefdevolle Vader van eeuwigheid. En daarom zal hij zich juist in slagen van het noodlot op de voorgrond trachten te dringen en in u ontstemming en misnoegen teweeg willen brengen. Maar dan zult u standvastig weerstand moeten bieden en weten dat alles voor uw bestwil is wat Ik over u laat komen en dat u vanuit een vast geloof u alleen naar Mij hoeft te keren om ook de zwaarste nood te verdrijven doordat u alles overgeeft aan Mij, die u waarlijk ook weer bevrijdt uit elke nood. Want mijn voortdurende zorg is steeds alleen uw terugkeer naar Mij.

Ik wil u aan Me binden, maar u niet verliezen en daarom zal Ik u ook steeds mijn liefde betuigen en hieraan zult u nooit mogen twijfelen. Het is een lange weg die u al gegaan bent en die u steeds dichter bij Mij bracht. Het laatste korte gedeelte van de weg eist van u grote wilskracht, omdat u zich bewust naar Mij - naar boven - zult moeten keren, terwijl u tevoren door mijn liefde werd getrokken. Maar deze liefde geeft u nog veel meer en ze doet alles om uw terugkeer naar Mij te verzekeren.

Schenk Mij alleen uw vrije wil, stuur in vrije wil op Mij aan, laat u niet lokken door de wereld die het middel van mijn tegenstander is om u te winnen. Geloof in Mij en mijn liefde en verlang in uw hart naar uw Vader en roep Mij aan in elke nood van het leven en de ziel. En waarlijk, elke belevenis zal steeds alleen maar dienen voor uw vooruitgang, want alles is in mijn liefde en wijsheid gegrondvest, wat er u ook mag overkomen. En vertrouw op mijn liefde en mijn macht, want Ik ben steeds tot helpen bereid, wanneer u maar in uw hart tot Mij zult roepen.

Amen