Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7970
18 augustus 1961

Catastrofe - Antikrist - Geloofsstrijd - Einde

Wat zich voor het einde nog zal afspelen, kan u alleen maar aangekondigd worden als bovenmate zwaar en smartelijk voor de mensheid. Overal zal de stem van God weerklinken, al is het op verschillende manieren. Want waar Zijn woord van liefde niet geacht wordt, daar zal Hij zich duidelijker openbaren. Overal zal leed en nood zijn, en ongelukken en catastrofen zullen elkaar afwisselen met gebeurtenissen in de natuur, waarin de elementen het leven bedreigen en beëindigen.

En dit alles is het werken van God of Zijn toelating om de mensen wakker te schudden, en ze hun aardse levensdoel zich bewust te laten worden. En waar de mensen met Hem verbonden zijn, daar zal ook de nood draaglijker zijn. Want Hij verlaat de zijnen niet, hoewel zij zich te midden van deze gebeurtenissen bevinden en de grote nood in de laatste tijd voor het einde niet ontgaan kunnen.

En u mensen moet acht geven op wat er om u heen en in de wereld gebeurt. Want het zijn zichtbare en duidelijke waarschuwings tekenen. Ze zijn voor de gelovige steeds als het ingrijpen of toelaten van God te herkennen, omdat het u al vooraf gezegd is dat u door grote nood en ellende moet gaan, voordat het einde komt.

Alle tekenen zijn herkenbaar die over het einde voorspeld zijn, maar u mensen wilt ze steeds weer als in de verre toekomst zien. U wilt niet geloven dat de tijd van het einde is gekomen.

Het is u echter ook gezegd dat die tijd verkort zal worden, ter wille van hen die geloven en standhouden. Zodoende zal alles zeer vlug op elkaar volgen, de ellende en nood van de geloofsstrijd en het woeden van de antichrist, dat overduidelijk te zien zal zijn. En reeds daaruit zou de eindtijd voor u geloofwaardiger moeten zijn.

Want dan zullen de mensen die hem dienstbaar zijn zich zelf overtreffen in slechtheid, haat, leugen en wraakgierigheid. Macht en heerszucht zullen duidelijk zijn activiteiten kenmerken, en de mensen zullen zich geheel aan hem verkopen doordat zij naar zijn wil handelen en meedogenloos optreden tegen hun medemensen, die nog in het geloof volharden en God trouw willen blijven.

En dezen zullen ongewone bescherming en bijzondere kracht ontvangen, want God zal bij de zijnen blijven en ze door nood en verdrukking leiden. En zalig wie deze tijd herkent en zich aan Hem toevertrouwt, die hem alleen beschermen kan in elke nood. Zalig die gelooft, zalig die Hem tot zich spreken laat en ook voortdurend kracht van Hem aanneemt. Want ook deze zware tijd gaat voorbij, en het lot van hen die stand houden tot het einde zal zalig zijn. Want eens is de macht van de tegenstander gebroken. Dan worden hij en zijn aanhang hernieuwd gekluisterd, en er zal weer vrede zijn op aarde.

Maar op deze aarde zal dit niet meer gebeuren, want haar einde is gekomen naar wet van eeuwigheid. Toch zal zij door Gods macht nieuw tevoorschijn komen, en die mensen zullen weer in het paradijs van de nieuwe aarde geplaatst worden, die standhouden tot het einde. Want zij geloven in hun God en Vader, die hen redden zal uit de diepste nood en verdrukking. Want de tijd is vervuld, en het einde komt zoals het verkondigd is in woord en geschrift.

Amen