Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7957
4 augustus 1961

Kosmos - Maan

Ook de geringste onduidelijkheid heeft een negatieve uitwerking, want ze laat de mens twijfelen en verduistert het licht dat zijn hart moet verlichten. Maar wanneer het hart zich opent om het licht binnen te laten stralen, zal het toestromen van licht er steeds op volgen. Waar onduidelijkheid bestaat, moet opheldering worden gegeven, want Ik wil niet dat het denken van de mens die juist wil denken, verward wordt. Maar Ik wil ook niet dat dwaling wordt verbreid, waar alleen de waarheid bevorderd moet worden. Maar hebt u zoiets te vrezen, wanneer Ik zelf u onderricht en u alleen doorgeeft, wat Ik zelf u vertel?

Dat u zelf verstandelijk niet alles begrijpt, hoeft u niet ongerust te maken, want zolang u nog niet voltooid bent, is uw denken nog beperkt en is niet in staat de tot nu toe ontvangen opvattingen in overeenstemming te brengen met de verklaringen die Ik u geef, wanneer het gaat over gebieden die de wetenschap meent te hebben ontsloten. Doch dat er in de kosmos nog veel ondoorgrondelijke zaken bestaan, kan ook de wetenschap niet loochenen, en wat ze denken te hebben onderzocht, daar ontbreekt elke bewijsvoering aan, want de door hen geleverde bewijzen zijn verkeerd.

En zo ook zijn berekeningen gebrekkig die gemaakt werden over de afstand en de verhouding van de stand van de maan tot de aarde. En daarom is het ook moeilijk u, mensen die u het weten eigen hebt gemaakt, dat u meent te kunnen bewijzen, een juiste verklaring te geven. En wanneer u alleen al denkt aan de voortdurende draaiing van de aarde om haar eigen as, zult u moeten inzien, dat de maan wel een satelliet is van de aarde, maar toch een geheel van de aarde onafhankelijk hemellichaam, dat net als de aarde, ronddraait in het bereik van dezelfde zon, dus ook van haar aanhoudend licht ontvangt. De aarde is niet in staat deze lichtstroom noch tegen te houden noch hem te beperken. Maar de bewoners van de aarde kunnen de maan min of meer waarnemen, overeenkomstig de stand van de aarde die ze gedurende haar draaiing om zichzelf inneemt.

De aanstraling van licht, voltrekt zich in wetmatige ordening en ook de hemellichamen gaan in wetmatige ordening hun baan. Daarom ook de periodieke gelijke herhaling van de verschijnselen, hetzelfde wisselen van dag en nacht.

Maar u, mensen moet niet vergeten dat alles in beweging is, dat er niets stil staat in het gehele universum en dat ook deze bewegingen wetmatig zijn en toch de sterrenbeelden door u, mensen u toeschijnend als gelijkblijvend aan de hemel, kunnen worden gevolgd, wat, zuiver in overeenstemming met de natuur, een voortdurende draaiing van de aarde zou kunnen doen betwisten. En toch draait de aarde om zichzelf, maar zal een eeuwig geheim van de schepping blijven, dat nooit door u, mensen kan worden ontsluierd. Want u zult wel steeds kunnen vermoeden of geloven bewijzen te leveren, die echter nooit goede bewijzen zijn - om welke reden het u ook nooit zal lukken, vreemde hemellichamen in bezit te nemen, waarvan de wetten geheel andere zijn dan die van de aarde en die daarom ook een "leven" voor u, mensen uitschakelen, want de levensvoorwaarden zijn op elk hemellichaam andere en gemaakt voor de daarop wonende wezens en in overeenstemming met hun geestelijke toestand. En Ik ken alleen elke wet, evenals ook het geestelijke vol van licht, aan wie Ik dit weten doe toekomen. Maar u, mensen zult ook dan pas van alles op de hoogte zijn, wanneer u in het rijk van het licht zult zijn binnengegaan en uw denken dan niet meer beperkt is.

Amen