Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7954
1 augustus 1961

Gods bescherming in de geloofsstrijd

Wees dus standvastig en laat uw geloof niet aan het wankelen brengen, want Ik, uw God en Vader van eeuwigheid ben en blijf bij u wanneer de grote geloofsstrijd zal beginnen waardoor mijn tegenstander ook de mijnen ten val wil brengen. Alles wat tegen u ondernomen wordt zal steeds tot doel hebben u Jezus Christus en Zijn verlossingswerk als ongeloofwaardig voor te stellen. En dat moet voor u een zichtbaar teken zijn van het nabije einde, dat Jezus Christus verloochend wordt, dat de mensen elk geloof in Hem ontnomen zal worden opdat de mensen geen mogelijkheid zullen hebben verlost van deze aarde heen te gaan. Want mijn tegenstander treedt openlijk tegen Mij op doordat hij tegen Jezus Christus ingaat, in wie Ik voor de mensen tot een zichtbare God ben geworden.

En hoe heviger deze strijd ontbranden zal, des te meer kunt u zeker zijn van mijn tegenwoordigheid, want Ik verlaat de mijnen niet. Ik laat mijn tegenstander geen overwinnaar worden over hen die de mijnen willen zijn en blijven. En wanneer u dus in het nauw wordt gedreven doordat van u geëist wordt Mij als de goddelijke Verlosser in Jezus Christus te verloochenen, als u moet beslissen voor Mij of mijn tegenstander, vertrouw dan geheel en al op Mij, want dan ben Ik dichter bij u dan ooit. Ik zelf strijd met u en u hoeft mijn tegenstander niet te vrezen, want mijn macht is groot en zal u beschermen, hoe dreigend alles er ook uitziet wat tegen u ondernomen wordt. Dan echter zult u ook ieder moment mijn komst kunnen verwachten en daarmee het einde van deze aarde, vanwaar Ik u zal wegnemen in hoogste nood en gevaar.

Word dan niet kleingelovig maar denk er aan dat Ik het u vooruit gezegd heb, dat de nood die u ter wille van het geloof verdragen moet nog groot zal worden. Maar hoe standvastiger uw geloof is en hoe groter uw vertrouwen in Mij, des te gemakkelijker zal de geloofsstrijd voor u zijn. Want Mij komt waarlijk de macht toe ook het zwaarste van u af te wenden. En de mijnen zullen mijn liefde en macht mogen ervaren, en zij kunnen daarom getroost en vrij van angst deze tijd tegemoet zien. Maar deze tijd komt, want de gelovigen zullen worden aangevallen door de aardse machthebbers en door hen die mijn tegenstander toebehoren. De mijnen zullen een openlijke bekentenis moeten afleggen en mogen dan geen angst hebben. Want de God die zij belijden zal Zijn macht openbaren en hen helpen in aardse nood en verdrukking.

Bereid u allen er slechts op voor, dat meedogenloze middelen gebruikt zullen worden tegen u die Mij trouw wilt blijven. Vergeet echter niet dat Ik Heer ben over leven en dood, over hemel en aarde, en dat Ik waarlijk over middelen en wegen beschik om de mijnen uit hun aardse nood weg te voeren, zelfs als er geen uitweg meer mogelijk lijkt. En wat u ook aards wordt onthouden, Ik zal u op wonderbaarlijke wijze te eten en te drinken geven. Want ook dat ligt in mijn macht, daar Ik toch hemel en aarde heb geschapen en alle wetten heb gegeven naar mijn wil. En zo kan Ik ook wetten opheffen en u bovennatuurlijk voeden. Ik kan u ook omgeven met een beschermende muur. Ik kan mijn engelen opdracht geven zo'n muur om u heen te bouwen. U hoeft uzelf alleen maar gelovig aan Mij, uw Vader toe te vertrouwen, die Zijn kinderen niet in de steek zal laten en u ook zal beschermen tegen de vijand van de ziel, tegen aardse en geestelijke tegenstanders. Want mijn macht en mijn liefde is groot. En dit zal gebeuren binnen niet al te lange tijd.

Vooraf zult u aan geloofsbeproevingen blootgesteld worden, maar ook deze zullen u sterken en geschikt maken stand te houden in deze laatste strijd op aarde. En zodra die strijd zal ontbranden, weet u dat het einde niet ver meer is, want hij zal door mijn tegenstander slechts korte tijd gevoerd worden. Want ter wille van mijn uitverkorenen zal Ik de tijd verkorten. Ik zal hem en zijn aanhang kluisteren, want de tijd die voor zijn activiteiten op aarde vastgesteld was, is vervuld. En ook het einde van de aarde is nabij, zoals het is verkondigd in woord en geschrift.

Amen