Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7945
19 juli 1961

Het licht van de waarheid moet de weg verlichten

Ik wil u bekend maken met de waarheid, zoals Ik het u heb beloofd. Want alleen de waarheid is het licht dat u op aarde nodig zult hebben, dat u zuiver de weg moet verlichten die naar Mij leidt, terug in uw vaderhuis. Zonder waarheid wandelt u in dichte duisternis, die mijn tegenstander over u uitgespreid heeft omdat hij verhinderen wil dat u de weg naar Mij zult vinden en omdat hij verhinderen wil dat in u zelfs maar het verlangen naar Mij zou kunnen ontwaken.

Daarom zal hij trachten ook Mij zelf en mijn wezen te vervormen. Hij geeft u mensen helemaal een verkeerde voorstelling van Mij. Hij geeft u een vertekend beeld van Mij. Hij wil verhinderen dat u Mij zult herkennen en Mij zult leren liefhebben. Hij stelt Mij voor als een wezen dat onvolmaakt is, als een god van wraak en toorn. Als een harde, gestrenge rechter, als een wezen aan hetwelk elke liefde ontbreekt, daar hij anders niet over eeuwige verdoemenis zou onderwijzen en in de mensen daardoor alleen angst en vrees zou opwekken, wat elke liefde voor Mij uitsluit.

Maar alleen de liefde kan uw terugkeer naar Mij tot stand brengen. De liefde voor Mij moet u ertoe brengen op Mij aan te sturen en dus mijn wil te vervullen, die weer alleen een leven in liefde is. Liefde is dus het grondbeginsel van mijn eeuwige ordening. En u zult in de waarheid onderricht moeten worden om een juist begrip van het wezen van uw God en Schepper te verkrijgen, Die uw Vader wil zijn en daarom uw liefde tracht te winnen. Alleen de waarheid geeft u een duidelijk beeld van Mij en mijn wezen. En daarom doe Ik u de waarheid toekomen, omdat het dan licht in u wordt en u Mij juist onderkent. Want zowel Ik als ook satan strijden om uw zielen. En daarom wil hij u in de duisternis van geest houden, omdat het licht zowel Mij zelf als ook zijn wezen onthult en voor hem dan de zielen verloren gaan die in het licht van de waarheid Mij herkennen en leren liefhebben en dan ook in vrije wil op Mij aansturen.

Toen Ik over de aarde wandelde was Ik wel op de hoogte van de toestand zonder licht, waar de mensheid zich in bevindt zolang ze niet door Mij met de waarheid bekend wordt gemaakt. En daarom gaf Ik u de belofte dat Ik zelf bij u zal blijven tot aan het einde van de wereld. Dat Ik u de trooster zal zenden, de geest der waarheid. Maar steeds zult u zelf uw bereidwilligheid moeten tonen. U zult naar het licht moeten verlangen, dat het zal mogen schijnen en u de weg zal verlichten die naar Mij leidt. Dan hoeft u de duisternis waarlijk niet meer te vrezen en ook niet de vorst der duisternis. Want hij zelf vlucht voor het licht dat uit Mij straalt. En hij zal het altijd trachten te doven, maar zonder succes omdat, waar mijn licht eenmaal kan stralen, ook mijn wachters staan en het beschermen tegen zijn invloed. En dus ligt het alleen aan u mensen zelf of u de duisternis zult willen ontvluchten.

Ik zal te allen tijde een licht voor u ontsteken dat de duisternis doorbreekt zodra u maar naar het licht verlangt. Ik zal u dus steeds de waarheid uit Mij doen toekomen. Ik zal u door de geest onderrichten, zoals Ik het op aarde heb gedaan. En wanneer u mijn onderrichtingen zult aannemen en naar mijn wil nu uw levenswandel zult leiden, dan zal het ook in u zelf helder worden en herkent u Mij, uw God en Vader van eeuwigheid. U zult Mij liefhebben en op Mij aansturen en dan pak Ik u vast en laat Ik u waarlijk niet meer in de duisternis terugvallen. Dan ziet u duidelijk de weg voor u, die u zult moeten gaan om bij Mij te komen. En dan legt u uw weg over de aarde heel bewust af met het doel de hoogte te bereiken waar Ik zelf op u wacht, Die vurig verlangt naar uw terugkeer en daarom steeds helder licht zal uitstralen. En de waarheid die u alles onthult, zal u gelukkig maken. De waarheid over uw vroegere bestemming, uw geaardheid en uw doel: weer te zijn wat u geweest bent in het allereerste begin.

Amen