Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7944
18 juli 1961

De komst in de wolken

U allen zij het gezegd dat Ik zal wederkomen in de wolken, dat Ik evenzo naar de aarde zal afdalen als Ik eens ben opgevaren ten hemel. Dat de mijnen Mij zullen zien in glans en heerlijkheid zoals eens mijn discipelen Mij zagen en dat Ik ook de mijnen zal weghalen van de aarde wanneer de dag van het einde is gekomen. Wel kom Ik reeds tevoren in het woord tot de aarde, want Ik zelf ben het woord en Ik heb u beloofd bij u te blijven tot aan het einde der wereld. Maar mijn zichtbare komst ligt nog voor u, want het vormt de afsluiting van een aardperiode en het begin van een nieuwe.

Mijn komst in de wolken is letterlijk te nemen, doch slechts weinigen zullen Mij aanschouwen. Want mijn kudde is klein en alleen de mijnen zullen mijn aanblik kunnen verdragen. Alleen voor de mijnen zal Ik zichtbaar zijn en laat Ik mijn macht en heerlijkheid zien. En dat zij uw hoop in uren van nood en verdrukking door de aan God vijandige machten, want op het einde zal alles vijandig tegen God gericht zijn. De machthebbers en hun aanhang, de mensen die zich in de geloofsstrijd aan hun zijde scharen, zij allen zullen optreden tegen u die Mij trouw blijft en standhoudt tot aan het einde. Zij zullen u meedogenloos bedreigen, en dan moet u hopen op mijn komst, want Ik laat u niet in nood, naar lichaam en ziel. Ik zal u redden en weghalen naar een plaats van vrede, en uw geloof zal dan sterk zijn zodat Ik zelf Mij aan u kan laten zien wanneer Ik komen zal in de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Dan wordt de grote scheiding der geesten voltrokken en mijn tegenstander zal dan geen macht meer over u hebben, want hij en zijn aanhang zullen gekluisterd worden voor een lange tijd. Slechts weinig mensen geloven in ernst dat mijn wederkomst nabij is, maar de tijd is vervuld en Ik zeg niet meer: "Ik kom als de tijd vervuld is" - integendeel, de tijd is vervuld. U zult nog maar op een zeer korte tijd kunnen rekenen, met slechts weinig dagen - gemeten naar de eindeloos lange tijd die voorbij is sinds een einde voorspeld is. U leeft in de laatste tijd, ook als u dit niet wilt toegeven.

Weldra staat u mijn komst te wachten. Zorg daarom dat ook u tot de uitverkorenen behoort die mijn komst lichamelijk zullen beleven, die Mij mogen aanschouwen in macht en heerlijkheid en die Ik zal wegnemen kort voor het einde. U moet slechts tot hen willen behoren, dan zal Ik u ook de kracht doen toekomen om bij de wil ook de daad te kunnen voegen. Laat u steeds door Mij aanspreken en probeer u te voegen naar mijn wil, dan zult u ook de verbinding met Mij tot stand brengen. U zult u bij Mij aansluiten en ook tot de mijnen gerekend worden die Ik redden zal voordat het einde komt. Want dat Ik zelf zal komen is zeker en dat u allen Mij aanschouwen kunt, die levendig in Mij gelooft en Mij uw liefde betoont, dat moet u zonder twijfel geloven, want mijn woord is waarheid en wordt vervuld.

De mensen die mijn komst ontkennen en dit komen alleen figuurlijk verklaren willen, hebben nog niet zo'n diep geloof dat zij met Mij verbonden zijn. Maar de grote nood op aarde voor het einde zal hun geloof versterken als zij van goede wil zijn. Zij zullen dan zelf smeken om mijn komst, omdat zij alleen van Mij redding verwachten die voor hen van een andere kant niet meer komen kan. U moet geloven dat Ik u zal redden uit de diepste nood en het uur verwachten waarin mijn belofte wordt vervuld. En dan zal mijn tegenstander verslagen zijn en met hem zijn grote aanhang - die de aarde weer zal opnemen. Daarom: hoop en volhard, u die Mij toebehoren wilt, want het uur van bevrijding zal voor u komen. De dag van de scheiding der geesten komt. Er komt een aardse en geestelijke ommekeer die u beleven zult en die u steeds weer aangekondigd werd in woord en geschrift.

Amen