Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7916
11 juni 1961

Verklaring voor het ongewone weten

Weidse gebieden van weten worden u ontsloten als u mijn woord van boven in ontvangst neemt, want Ik zelf leid u in een weten binnen dat u zich niet verstandelijk kunt verwerven.

U die uw medemensen weer moet onderrichten, moet zelf onderwezen worden in alles wat er nodig is te weten voor u, mensen. U moet echter ook iedere tegenwerping kunnen weerleggen als het er om gaat de enige waarheid te verdedigen, als verstandsmensen de geestelijke uitkomsten proberen te ontkrachten. Dan moet u elke samenhang kunnen verklaren. Daarom moet u zelf van tevoren met een diep geestelijk weten bekend worden gemaakt, wat alleen door mijn direct aanspreken geschieden kan.

Maar rechtstreeks aanspreken kan Ik u alleen als u zich door een leven naar mijn wil zo gevormd heeft, dat mijn geest zich over u kan uitstorten. Pas dan zult u zelf ook dat begrijpen wat als diepste weten tot u komt - om welke reden dat zelfde weten, als het van mens tot mens wordt doorgegeven, ook alleen voor diegene begrijpelijk is en door hem als waarheid wordt ingezien, die een leven in liefde leidt, en dus ook de geest in zich tot ontwaken heeft gebracht. Het geestelijke weten is omvangrijk. Maar altijd komt het in die mate tot u zoals u het nodig hebt om eerst zelf uit te rijpen en ook de missie te kunnen volvoeren, die u zelf in vrije wil op u hebt genomen.

En met het oog op het naderende einde is een uitgebreider weten nodig geworden. Mijn heilsplan van eeuwigheid moet de mensen worden voorgelegd, opdat zij de belangrijkheid van hun aardse leven inzien en alles doen het lot van 'n hernieuwde kluistering te ontgaan. En dit heilsplan omvat de ontwikkelingsgang van al het geschapene: De oorsprong, de tegenwoordige toestand en het doel van al datgene, wat uit de kracht van mijn liefde is voortgekomen.

Het weten is omvangrijk en voor veel mensen nieuw. Want tot nu toe bestond de noodzakelijkheid niet daarover onderricht te worden. Maar de tijd van het einde vraagt dat de mensen nu het weten daarover wordt bijgebracht, opdat zij bewuster van hun verantwoording leven. En zij moeten ook 'n besef hebben van de eindeloos lange gang over de aarde die zij al in hun zielesubstanties hebben afgelegd. Ook dit weten is hun vreemd en zij nemen het daarom slechts moeilijk aan. Zij worden ook niet gedwongen het te geloven, maar in gedachten kunnen zij er hun standpunt tegenover bepalen - en er voordeel uit trekken.

Nooit echter kan een mens door middel van zijn verstand zo'n weten verwerven dat mijn besturen en werkzaam zijn betreft, dat mijn Wezen verklaart - dat voor alles een motivatie geeft - ook voor de komende gebeurtenissen, voor de omvorming van de aarde, voor de ommekeer die zich geestelijk en aards voltrekt. Zo'n weten kan alleen van boven tot u komen, van Mij zelf het kan u alleen door het werkzaam zijn van de geest worden toegezonden en het moet daarom ook worden gezien als een heel bijzondere genade, die u in de laatste tijd nog gegeven wordt.

En u, mensen moet het ook begrijpen dat alleen mijn overgrote liefde Mij ertoe brengt u over alles kennis te geven, om daardoor te bereiken dat u vrijwillig naar Mij terugkeert, zodat u mijn liefde beseft en haar beantwoordt. U moet begrijpen waarom Ik steeds dringender van u de verbreiding van mijn woord verlang, waarom Ik dit ongewone weten aan alle mensen zou willen doen toekomen.

Dit weten is slechts alleen dan naar de aarde te brengen, wanneer zekere voorwaarden aanwezig zijn. Waar dit echter mogelijk is, daar moeten de mensen zich opheldering verschaffen. Daar moeten zij mijn rechtstreeks werkzaam zijn aanvaarden en de genadegave in ontvangst nemen die hen in de laatste tijd voor het einde kan helpen hun ziel te vervolmaken. Want zij ontvangen dan waarlijk een weten dat Ik hun zelf ter overweging geef, en dat ook iedere onjuiste leer blootlegt, die in de duisternis van geest geloof wist te vinden - maar tegenover het heldere licht van de waarheid niet meer stand kan houden. Het ware weten dat Ik u aanbied vanuit mijn liefde geeft u opheldering en duidelijkheid. En het heeft waarlijk geen toevoeging door mensenmond nodig, het heeft geen verdere uitleg nodig die het mensenverstand eraan toevoegt. Mijn woord van boven wordt u in alle helderheid gegeven; het is voor ieder begrijpelijk en geeft u ook een juist beeld van Mij en mijn Wezen, van mijn besturen en werkzaam zijn: mijn woord van boven voert u binnen in alle waarheid, zoals Ik het beloofd heb, het moet daarom verbreid worden omdat alle mensen kennis moeten hebben van het einde van de totale omvorming van de aarde, die door mijn heilsplan is voorzien en die ook waarlijk zal worden uitgevoerd, wanneer de tijd vervuld is.

Amen