Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7767
9 december 1960

Vervulling van een goddelijke belofte - Waarheid

Door mijn geest wordt u binnengeleid in de waarheid. Wanneer Ik zelf deze woorden gesproken heb toen Ik over de aarde ging, moet het dus mogelijk zijn dat u in de waarheid kunt wandelen en u kunt bijgevolg niet zeggen: geen mens weet wat en waar de waarheid is. U moet zich alleen maar serieus met het probleem bezighouden; hoe u tot de waarheid komt.

Er is maar één waarheid die onaantastbaar is, die van Mij als de eeuwige Waarheid uitgaat en nooit zal veranderen. Naar deze Oerbron der waarheid moet u zelf heengaan en de waarheid daar willen halen waar ze haar oorsprong heeft; bij mijzelf. Ik weet alles, Ik ken elke samenhang. Voor Mij is niets verborgen en Ik wil ook dat u in hetzelfde licht staat als Ik - dat u weet uit wie u bent voortgekomen en dat u ook uw doel kent.
Uw medemensen kunnen u dit echter niet vertellen, tenzij zij deze kennis van Mij hebben ontvangen. Maar veel mensen willen wetend zijn en zij willen hun medemensen er van overtuigen wat zij zich door verstandelijk onderzoek verworven hebben. De resultaten van hun geestelijke arbeid komen echter niet overeen met de waarheid, zolang Ik niet zelf door hen gevraagd ben om verlichting van hun denken, zolang alleen hun verstand aan het werk was. En dan kan ook met recht de tegenwerping worden aangevoerd: geen mens weet uit zichzelf wat en waar de waarheid is.

Maar Ik, uw God weet het en ook die mens aan wie Ik de waarheid verkondig. Ik heb u gezegd dat mijn geest u bekend maakt met de waarheid, en mijn woord is en blijft waarheid. Er wordt echter veel te weinig gelet op mijn woord, het wordt niet beseft wat voor 'n grote belofte Ik de mensen daarmee heb gegeven. Zij verlangen er helemaal niet naar om in de waarheid te worden onderwezen maar zij nemen zonder nadenken alles als waarheid aan wat hun van de kant van hun medemensen wordt voorgeschoteld, of zij wijzen in principe alles af als ongeloofwaardig.

En beide standpunten betekenen geestelijke achteruitgang, want ieder mens moet geestelijke kennis bezitten en daarom zou ieder mens moeten willen dat hij de ware geestelijke kennis te weten komt. Deze wil alleen brengt hem de waarheid al dichterbij, want de naar licht verlangende mens zal Ik niet in het donker laten ronddolen. Ik zal mijzelf met hem in verbinding stellen en zijn gedachten zo leiden dat hij begint te zoeken - en daarmee de weg tot de ware bron neemt.

Ik zal hem dan zelf de waarheid aanbieden, zo niet rechtstreeks, dan door mijn boden, die hij nu ook als mijn boden kan herkennen. Ik vraag alleen het verlangen naar de waarheid om die uit te kunnen delen, omdat Ik wil dat de mensen in de waarheid wandelen en dat ze door mijn geest onderwezen worden zodra hun wil maar goed is. Want dan zal de mens ook niet meer twijfelen aan de waarheid van datgene, wat hem nu door mijn geest wordt overgebracht. Hij zal dan denken aan mijn woorden: "Ik zal u de Trooster zenden, de geest der Waarheid, Hij zal u binnenleiden in de waarheid en u in herinnering brengen al datgene wat Ik u gezegd heb".

U hebt dus een toetssteen, doordat u de zelfde woorden van Mij door de geest zult vernemen die Ik zelf sprak tot de mensen toen Ik op aarde leefde. En daaraan kunt u zien wie tot u spreekt en u kunt nu overtuigd geloven dat Ik het zelf ben, die Zijn beloften waar maakt, die u onderricht door Zijn geest en zo wordt u herinnerd aan menig woord dat Ikzelf tot de mensen sprak.

En dan moet u ook ieder woord van Mij ernstig overdenken, want het zijn woorden van God die nooit zullen vergaan al zouden hemel en aarde vergaan. En gelooft u nu met overtuiging deze woorden van Mij dan dringt u ook steeds dieper de waarheid binnen: want u leeft er dan ook naar en u ondervindt zo de uitwerking ervan - want dan bent u niet alleen hoorders maar ook uitvoerders van mijn woord. U ervaart dan de uitwerking van de liefde die u door mijn woord steeds weer gepredikt wordt en die u dan een waar licht schenkt, zodat u steeds toeneemt in inzicht - zodat u weer die kennis verkrijgt die voor u verloren was gegaan - dat u dan weer geheel en al in de waarheid vaststaat omdat Ikzelf u er dan mee vertrouwd maak, zoals Ik het beloofd heb.

Amen