Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7754
24 november 1960

De herschepping van de aarde

In mijn plan van eeuwigheid is de dag vastgesteld die het einde van deze aarde betekent, die een totale omwenteling met zich mee brengt, zowel aards als ook geestelijk. En mijn plan zal onherroepelijk worden uitgevoerd, want Ik zag van eeuwigheid op welk laag geestelijk niveau de huidige mensheid zich bevindt, en dienovereenkomstig heb Ik mijn heilsplan vastgesteld, dat steeds weer nieuwe tijdperken van ontwikkeling omvat, zoals mijn liefde en wijsheid dit als goed zag voor het geestelijke dat zich positief moet ontwikkelen.

Er loopt dus een ontwikkelingsperiode ten einde en er begint weer een nieuwe. En daarom kan het einde van deze aarde nooit als alleen een werk van vernietiging worden aangezien. Er moet ook worden ingezien dat het nog gebonden geestelijke geholpen moet worden zich verder te ontwikkelen en dat daarom ook de schepping van een nieuwe aarde noodzakelijk is, hetgeen echter de voorafgaande ontbinding van alle scheppingswerken van de oude aarde vereist.

Maar Ik laat niets over de mensen komen, zonder hun dit van te voren te hebben aangekondigd, opdat ze zich erop kunnen voorbereiden, opdat ze van zich uit nog alles doen om het verschrikkelijke lot van een hernieuwde verbanning te ontgaan, hetwelk al die mensen treft die faalden, die zonder geloof aan Mij verder leefden en die daarom hun bestaan op aarde niet benut hebben om vrij te worden.

Steeds weer kondig Ik de mensen het einde aan, steeds weer laat Ik hun de tekenen weten waaraan een dichtbij zijnd einde te herkennen is. Steeds weer waarschuw Ik de mensen niet zorgeloos en onbekommerd van de ene dag in de andere te leven. Ik wijs hen steeds weer door zieners en profeten op het nabijzijnd gericht. Want de dag van het einde is sinds eeuwigheid vastgesteld, omdat Ik zag dat een ommekeer ten goede op de huidige aarde niet meer plaats heeft, omdat dus het lage geestelijke niveau van de mensen een einde vereist.

En zo moeten alle verwijzingen en alle profetieën die een spoedig einde aankondigen, steeds alleen als liefdevolle tekens van vermaning en waarschuwing worden aangezien, waardoor Ik, uw God en Schepper, u nog zou willen redden, voor het te laat is. Ik wil waarlijk uw ondergang niet, integendeel: Ik wil dat u eeuwig leeft en dat u dit eeuwige leven nog op aarde bereikt. U echter slaat geen acht op datgene wat Ik u steeds laat verkondigen en van het begin van dit tijdperk heb voorzegd. U verschuift al deze aankondigingen naar de toekomst en u rekent er niet op dat de toekomst eens tegenwoordige tijd wordt.

En nu is deze tijd gekomen waarin mijn woord in vervulling gaat, waarin mijn heilsplan ten uitvoer wordt gebracht. En wanneer u nog zo erg twijfelt als het nabij zijnd einde u wordt aangekondigd - u kunt het geloven - het zal u verrassen omdat de tijd vervuld is. Al zijn voor Mij duizend jaar als een dag, ook zo'n dag loopt ten einde - zoals ook duizend jaar voorbijgaan - en u staat nu voor dit einde.

U hoort dus tot diegenen die het einde zullen meemaken, wanneer Ik niet de een of de ander van u voor zijn bestwil tot me roep. U moet u daarom steeds het dichtbij zijnd einde voor ogen houden - u moet zo leven alsof elke nieuwe dag de laatste voor u zou zijn, als zou u de volgende dag rekenschap moeten afleggen.

En u zou er waarlijk goed aan doen, wanneer u uw gedachten naar de hemel richt - wanneer u het geestelijke leven de voorkeur geeft boven het aardse. Want dan zult u ook het einde niet hoeven te vrezen, u zult dan alles wat komt met kalmte tegemoet zien. Maar u zult dan ook geloven dat het einde van deze aarde gekomen is u zult de tekenen van de tijd herkennen en Mij om kracht vragen dat u aan het doel van uw aardse leven nog beantwoordt - en u wordt dan ook zeker gered van de ondergang.

Amen