Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7742
11 november 1960

Tot het (voormalige) UFO congres

U kunt er zeker van zijn dat Ik mijn handen beschermend over de mijnen houd, als het einde gekomen is. Ik heb waarlijk engelen genoeg aan wie Ik de mijnen toevertrouw - die Ik opdraag een muur om hen te vormen. En zodoende kunt u allen in mijn bescherming u geborgen weten, wat er ook gebeuren mag.

Daarom wil Ik u waarschuwen om u niet aan krachten toe te vertrouwen en op hun hulp te bouwen, van wie u denkt dat ze ergens anders zijn dan in mijn geestelijke rijk, die dus nog niet die volmaaktheid bezitten, dat zij als geestelijke lichtboden mijn opdracht uitvoeren. Ik wil u waarschuwen om niet met bewoners van andere werelden contact te zoeken - dat u ook alleen maar geestelijk tot stand zou kunnen brengen - die u echter geen zekerheid bieden dat ze u de waarheid overbrengen.

Het moet u steeds weer gezegd worden, dat alleen de volmaakte geesten in mijn rijk zulke opdrachten kunnen en mogen uitvoeren die u bescherming en hulp garanderen. Want wezens die deze volmaaktheid nog niet bereikt hebben, zullen zich altijd nog voor hun verdere ontwikkeling op zulke scheppingswerken bevinden, waar zij volgens de natuurwet ook aan deze gebonden zijn. U moet dus onderscheid maken tussen: lichtwezens die in mijn opdracht mijn wil uitvoeren, die bij Mij vertoeven in het lichtrijk - en wezens die zelf nog gebonden zijn, dus nog niet de volle geestelijke vrijheid hebben, zolang zij op hemellichamen van de meest uiteenlopende aard leven, met als doel tot geestelijke rijpheid te komen. U mag niet vertrouwen op mededelingen die mediamiek zijn doorgegeven uit die werelden, die voor u, mensen op aarde onbereikbaar zijn en blijven, zoals dit ook omgekeerd het geval is.

Reken niet op hulp van die werelden, als het einde van de aarde gekomen zal zijn volgens plan van eeuwigheid. Want Ikzelf zal de mijnen beschermen en redden uit hun nood, omdat Ik alleen ook weet wie tot de mijnen behoort. Gelooft u, dat u gered wordt als u alleen sympathie voor gindse bewoners van andere hemellichamen vermag op te brengen? Door welke dwaling bent u bevangen - het ontbreekt u aan ieder helder inzicht in mijn heilsplan, dat zeker zal worden uitgevoerd als de tijd gekomen is. En zou Ik u er niet zelf van in kennis stellen, als het mijn wil was dat u zich aan deze wezens, die men voor de medemensen aannemelijk probeert te maken, toevertrouwt? Als Ik de waarheid naar de aarde stuur, dan zou Ik u ook die kennis niet onthouden, als het overeen zou stemmen met de waarheid.

Maar u twijfelt eerder aan mijn woord, dan aan de berichten die u door de beïnvloeding van mijn tegenstander worden overgebracht. En Ik wil dat u in de waarheid wandelt - Ik wil u steeds weer de verzekering geven dat de mijnen behoed worden, en dat talloze engelen hun bescherming op zich nemen, omdat zij in mijn wil werkzaam zijn en omdat zij ook de kracht hebben u te helpen en er daarom geen aardse hulpmiddelen nodig zijn. Want mijn liefde, macht en wijsheid zullen zich in het einde duidelijk openbaren, hoewel ook dan mijn ingrijpen strijdig is met de natuurwet en dit ook zijn kan, omdat de mijnen geloven en alles voor mogelijk houden en de ongelovigen van de aarde worden weggevaagd. Maar Ik vraag van de mijnen niet het geloof aan verschijnselen of berichten, die op een manier tot de mensen komen die niet volgens mijn wil is.

Waarom verbindt u, mensen u niet met Mij? Waarom roept u wezens aan wier graad van rijpheid u niet kunt beoordelen? Waarom vertrouwt u zich deze wezens toe en gelooft dat zij u kunnen beschermen, als de dag van het einde gekomen is? Ik vraag alleen maar om het geloof in Mij in Jezus Christus. En wie zich in dit geloof innig met Mij zelf verbindt, heeft waarlijk geen zichtbare of onzichtbare helpers nodig, want hem staan voortdurend mijn engelen terzijde die kracht en macht bezitten in overvloed en altijd zullen handelen volgens mijn wil. En hij zal ook geen contact willen opnemen met bewoners van andere hemellichamen, wier graad van rijpheid hem onbekend is - want zoiets kan alleen op mediamieke manier gebeuren, een weg die wegens grote gevaren door u, mensen niet zou mogen worden begaan. Want u kunt Mij waarlijk zelf vernemen als dit uw wil is en u tot Mij komt om de waarheid. En dan zult u ook waarlijk in de waarheid onderwezen worden.

Amen