Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7720
5 oktober 1960

Gevaren van het mediamiek ontvangen

En steeds weer spoor Ik u aan tot liefde, omdat alleen door de liefde de geest in u tot leven wordt gewekt, opdat hij zich nu ook kan uiten. Want u moet weten dat de uiting van de geest van ongelofelijke waarde is voor u, omdat u dan mijn woord ontvangt in alle zuiverheid, omdat Ik u dan zelf door de geest kan aanspreken. U moet weten dat de liefde geestelijke krachten in u in werking zet die u vanaf het allereerste begin bezit, maar die in u bedekt lagen sedert uw vroegere afval van Mij. Hoe meer u nu toeneemt in de liefde, des te meer ontplooien die geestelijke krachten zich weer en uw wezen verandert weer in het oerwezen dat u was in het allereerste begin, toen u nog mijn evenbeelden geweest bent, hoogst volmaakte wezens, die net als Ik konden scheppen en vorm geven tot eigen gelukzaligheid. De liefde gaf u vrijwillig op - de liefde zult u weer vrijwillig na moeten streven, u zult u voor het aanstralen van mijn liefde moeten openen en dan stroomt mijn geest weer bij u binnen en alle vroegere vermogens ontwaken in u ten leven en u hebt nu weer een levendige geestelijke uitwisseling met Mij.

Maar Ik wil u ook doen weten dat mijn tegenstander op dezelfde wijze op u tracht in te werken en ook hij zich door u zou willen uiten en dit kan, wanneer u zich willoos aan hem overgeeft. Dan kan hij bezit nemen van u en zijn wil op u overdragen en dan zult u ook kunnen spreken, alleen zal de inhoud van dit spreken een wirwar van gedachten zijn, die zorgt dat elke helderheid ontbreekt en u zult niets winnen.

En daarom waarschuw Ik u ernstig u, in zwakheid van uw wil, aan geestelijke krachten toe te vertrouwen, die u misbruiken. Ik waarschuw u voor mediamieke ontvangsten, die u, mensen vaak niet uit elkaar zult kunnen houden, die echter steeds een gevaar betekenen, die niet als het werkzaam zijn van de geest te bestempelen zijn, veeleer als slechts mededelingen uit de geestelijke wereld, waarvan de sferen heel verschillend zijn en maar zelden zuivere waarheid garanderen. En mediamieke ontvangsten kunnen ook mensen hebben die van de liefde nog ver verwijderd zijn, want zodra ze zich zelf in hun wilszwakte aan een geestelijke kracht overleveren, worden ze daar ook door in bezit genomen en ze bieden geen weerstand wanneer deze krachten uit het lage rijk van de geesten komen.

Maar wie de liefde in zich ontsteekt, brengt nu vanzelf de verbinding tot stand tussen zijn geestvonk en Mij, de Vadergeest van eewigheid. En deze kan alleen maar waarheid uitdelen, deze ontvangt in waarheid mijn woord, hij zal rechtstreeks door Mij worden aangesproken en kan alleen in de waarheid onderwezen worden. En Ik zou u allen graag willen aanspreken door dit woord, dat u niet iedere geest geloof mag schenken, dat u zich tot Mij zelf moet wenden en steeds alleen moet vragen om de waarheid.

U moet geen vragen stellen, u moet niet willen weten wat mijn wijsheid voor u verborgen houdt, u moet die geesten niet om aardse dingen vragen. U moet alleen maar altijd vol vertrouwen tot Mij komen en elk van uw verlangens aan Mij voorleggen, en Ik zal u waarlijk antwoorden door het hart, als u dan alleen op uw gedachten let, op het aandringen in uw innerlijk en uw wil. Ik spreek dan door het hart tot u, en u hebt waarlijk de raadgevingen van de geesten niet nodig van wie u niet weet van welke sfeer ze deel uitmaken, want ze vermommen zich goed en u zult ze vaak voor goede geesten houden, terwijl ze in waarheid alleen maar verwarring aanrichten en trachten de mensen van het rechtstreekse verkeer met hun Vader van eeuwigheid af te houden.

En Ik wil toch zo graag met mijn kinderen spreken, maar Ik kan het alleen maar wanneer u zich tot liefde vormt, omdat liefde zich alleen maar weer tegenover liefde kan uiten. Kom daarom allen rechtstreeks tot Mij en wanneer u zich maar innig met Mij verbindt en opmerkzaam luistert, zult u Mij ook zelf vernemen in u, u zult tweegesprekken met Mij kunnen houden en in alle duidelijkheid zullen problemen voor u worden opgelost die u Mij vertrouwelijk voorlegt. En wanneer u nu een leven in liefde leidt, zal mijn stem zich steeds duidelijker in u uiten, omdat dan de geestvonk in u door mijn Vadergeest van eeuwigheid wordt aangesproken en zich nu duidelijk verneembaar aan uzelf doet horen. Maar geloof niet dat u op omwegen mijn aanspreken verneemt, wanneer de liefde nog niet in u is. Het werkzaam zijn van de geest en mediamieke ontvangsten moeten van elkaar worden onderscheiden. Wel is steeds een geestelijke kracht aan het werk, maar zoals er licht en duisternis bestaat, zo zullen ook steeds de krachten van het licht tegen de duistere krachten te strijden hebben.

Maar licht is daar waar liefde is en dus is alleen de liefde bepalend voor de graad van de waarheid die aan die geestelijke mededeling ten grondslag ligt. En de liefde komt naar Mij zelf toe, die de eeuwige Liefde ben. De liefde verzet zich tegen uitlatingen die niet van de eeuwige Liefde zelf komen. En de eeuwige Liefde wil in directe verbinding staan met u. Ik wil door uzelf worden aangesproken, opdat Ik mezelf ook tegenover u kan uiten. En dat is het "werkzaam zijn van mijn geest" in u, dat Ik alsmaar heb aangekondigd met de woorden: "Ik wil u de Trooster zenden, de geest der waarheid". De liefde is alles en alleen door de liefde verbindt u zich met Mij. En deze liefde wil Ik van u ondervinden en waarlijk, u zult binnengeleid worden in alle waarheid.

Amen