Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7716
1 oktober 1960

Opleiding van de leerkrachten van Gods zijde

Alles wat u wenst te weten en wat nuttig is voor uw ziel wordt u door mijn geest bekend gemaakt. Want die Ik zelf onderricht, moeten weer als leraar werkzaam zijn. Ze moeten het weten dat Ik hun schenk doorgeven aan hun medemensen. En dat het aan diegenen wordt overgebracht die er naar hongeren, daar zal Ik zelf voor zorgen. Want Ik weet waarlijk wier zielen spijs en drank nodig hebben en hun geef Ik dus het brood des hemels, het water des levens, door u. De mensen moeten bekend worden gemaakt met de waarheid. Er moet hun een weten ontsloten worden dat hun de zin en het doel van het aardse leven begrijpelijk maakt. De mensen moeten onderricht worden in de waarheid. En daarom moet Ik zelf - de Waarheid van eeuwigheid - Me om hen bekommeren.

Het weten moet van Mij uitgaan wanneer het de mensen naar Mij moet terugleiden. Er wordt de mensen nu weliswaar ook onderwijskundig een weten overgebracht, en ook dit hoeft niet verkeerd te zijn wanneer de leraren door mijn geest verlicht zijn en hun taak serieus nemen de mensen naar het licht te leiden, maar het kan ook een methodisch overgebracht geestelijk goed zijn, erg met dwaling doorspekt, waarvan de ontvanger niet in staat is dit te onderscheiden of te scheiden van de waarheid. En dan raken de gedachten van de mensen in de war. En het gevolg is dat de mensen onderlinge strijd voeren en uiteindelijk geneigd zijn alles te verwerpen en geen werkelijk contact meer tot stand kunnen brengen met Mij, met hun God en Schepper van eeuwigheid. En dan doet zich de noodzaak voor dat Ik Me zelf weer mensen moet uitzoeken die Ik opleid als leraar. Het doet zich voor dat de zuivere waarheid door Mij rechtstreeks naar de aarde wordt geleid en dat Ik mijn leerlingen nu de opdracht geef tegenover hun medemensen actief te zijn als leraar opdat de zuivere waarheid weer wordt verspreid, opdat de mensen weer kennis van de zin en het doel van hun bestaan wordt gegeven, opdat Ik zelf aan hen word voorgesteld als een God van liefde, wijsheid en almacht Die ze moeten erkennen en liefhebben, willen ze zalig worden.

Verkeerde leren zijn niet in staat in de mensen liefde op te wekken, maar de waarheid kan de liefdesvonk hoog laten opvlammen. En wanneer dit is gebeurd, dan is ook de verbinding met Mij tot stand gebracht en de zin en het doel van het leven op aarde als mens vervuld. Daarom zal Ik steeds weer leerkrachten opleiden die als taak hebben Mijn zuivere evangelie te verkondigen en die alle gelegenheden te baat moeten nemen in mijn naam te spreken, in het bijzonder wanneer verkeerde geestelijke leren worden verdedigd. En zo’n leraar zal niet bang hoeven te zijn dat hij daar niet toe in staat is, want mijn kracht werkt in hem en Ik zal hem de woorden in de mond leggen, zodat hij niet anders kan dan dat zeggen wat mijn wil is. Want dan spreekt mijn geest door hem. Dan is hij voor Mij alleen de spreekbuis waarvan Ik Me bedien om de mensen de waarheid te brengen. En u zult u gelukkig kunnen prijzen wanneer uw ziel nu gevoed wordt met het juiste voedsel, wanneer u het levende water aan de bron wordt aangeboden. U zult steeds alleen maar hoeven te putten en uw ziel zal zich kunnen laven en krachtig worden voor uw pelgrimstocht op deze aarde.

Maar waar Ik zelf u zo’n bron heb ontsloten, ga daar niet aan voorbij. Dat zeg Ik u steeds weer, omdat u de weg van de waarheid zult moeten gaan om het doel te bereiken en omdat de waarheid u alleen door Mij zelf kan worden aangeboden. En Ik zal Me waarlijk de juiste vaten uitkiezen waarin het levende water kan binnenstromen. En voor u allen die maar ernstig begeren zalig te worden, zal Ik de levensbron toegankelijk maken.

Amen