Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7714
29 september 1960

Valse geesten - Valse profeten

Ik kies u daarom tot mijn dienaren omdat Ik zag dat de wil in u goed en sterk is, dat u zich handhaaft als het er om gaat de waarheid uit te dragen. Want er wordt de mensen veel als waarheid aangeboden dat toch niet van Mij afkomstig is. En als nu een knecht dit inziet, dan mag hij er niet het zwijgen toe doen maar moet spreken. Hij moet tegenover deze dwaling de zuivere waarheid stellen. Hij moet dan laten zien dat hij mijn vertegenwoordiger is op aarde, dat hij in mijn dienst staat.

Hij moet dus mijn naam in het openbaar belijden. Hij moet volledig instaan voor dat wat hij zelf van Mij ontvangen heeft, omdat Ik hem uitkoos om als mijn discipel in de eindtijd voor Mij werkzaam te zijn. En wie Ik dan dit ambt heb opgedragen, die zal Ik ook de kracht geven in mijn naam te spreken. Hij kan dan als apostel van de waarheid optreden en mijn tegenstander ontmaskeren - die zelf ook zijn werktuigen heeft uitgezocht om in mijn rijen verwarring te stichten.

En daarom verneem wat mijn geest u verkondigt: De spanne tijds tot het einde is nog maar kort - en de dag van het einde is sinds eeuwigheid vastgesteld. En waar u mensen zich ook bevindt, u zult allen dit ophanden zijnde einde gewaarworden, omdat Ik nu nog heel duidelijke tekenen laat volgen die overal waargenomen kunnen worden en die de gedachten van de mensen ook bezig zullen houden.

Doch juist deze tekenen zullen de meest tegenstrijdige meningen uitlokken, daar ook hier de invloed van mijn tegenstander aan het licht komt, waardoor de gedachten van de mensen in verwarring zullen geraken. Want de een zal de ander niet meer begrijpen en een ieder zal andere opvattingen hebben en andere doelen nastreven, die hij niet wil opgeven. Slechts weinigen zullen geestelijk ontwaakt zijn en de juiste conclusies trekken.

Dan zullen er veel valse profeten opstaan en juist dezen zijn het waarvoor Ik u waarschuwen wil, opdat u niet iedere geest gelooft die zich aan u kenbaar wil maken. Dat u dan in het bijzonder hen niet gelooft die het einde loochenen en die menen een einde van deze aarde niet met mijn liefde in overeenstemming te kunnen brengen.

Wees dan op uw hoede en vraag Mij ernstig om het sturen van de waarheid. Geloof niet iedere geest die zich probeert te openbaren door mensen die hem gewillig zijn, maar vergelijk iedere leer met mijn woord dat uit den hogen tot u klinkt daar u mensen in de waarheid moet wandelen, want alleen door de waarheid komt u tot het doel.

U hebt veel geesten onder u die niet in mijn opdracht spreken. Maar u kunt ze herkennen en wel daaraan: Dat zij het einde bestrijden, dat zij aan de openbaringen die een dichtbij zijnd einde verkondigen aanstoot nemen - en dat zij vijandig staan tegenover hen die de eindtijd verkondigen.

De tijd is vervuld en juist in de eindtijd zullen nog veel valse profeten optreden en de zuivere waarheid uit Mij trachten te weerleggen. Zij zullen ook ongewone dingen verrichten opdat U, mensen in hen gelooft. Maar het is niet mijn geest die uit hen spreekt en het is niet mijn kracht die in hen werkt. Het zijn de antikrachten die overal woeden en die als aanhang van mijn tegenstander ook met zijn kracht zijn uitgerust, omdat zij van hem afhankelijk zijn en naar zijn wil op de mensen van deze aarde inwerken.

Daarom moet ook u die Mij dienen wilt trouw blijven aan uw Heer en de waarheid verdedigen. U mag uzelf niet van de wijs laten brengen, want u weet toch dat u in mijn naam spreekt en u zult ook van Mij de kracht ontvangen - want Ik zelf spreek door u.

En overal waar door u mijn ware evangelie verkondigd wordt, daar moet ook van het einde van deze aarde getuigenis worden afgelegd en ook daarvan - dat de mensen kort voor dit einde staan en dat zij zich daarop moeten voorbereiden. En waar uw spreken af-wijzing ondervindt, daar herkent u ook duidelijk de inwerking van mijn tegenstander.

Van degenen die voorgeven mijn dienaren te zijn, maar die echter het dichtbij zijnde einde loochenen, moet u zich afwenden en er niet samen mee prediken. Want zij zijn niet mijn vertegenwoordigers - maar ze zijn afgezanten van satan, die heel in het bijzonder daar werkzaam is waar het licht der waarheid baan breekt. Doch het zal hem niet gelukken het licht te doven, want Ik zelf straal het naar de aarde toe. Het zal het hart van de mijnen verlichten zodat zij duidelijk zullen herkennen dat hun Vader hen aanspreekt, die het Licht van eeuwigheid is.

Amen