Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7641
5 juli 1960

Verzoek om kracht voor de komende tijd

Nog is uw levensloop niet ten einde, nog kunt u van genaden gebruik maken zonder beperking. Nog wordt u mijn woord van boven aangeboden en nog heeft u een zekere vrijheid van geest om dit woord te kunnen verspreiden. Om het zelf te beleven en de kracht van mijn woord te ondervinden. Want u wordt niet gehinderd om liefdewerken te doen, u kunt spreken en handelen naar eigen wil. U kunt arbeid verrichten in mijn wijngaard en u kunt werkzaam zijn voor Mij en mijn rijk.

En u moet zich bewust zijn van deze genade, want eenmaal komt de tijd dat het u verhinderd wordt te arbeiden voor Mij en mijn rijk en dat het ook voor uzelf moeilijk wordt gemaakt naar mijn wil te leven. En dan moet u genoeg kracht verzameld hebben om te volharden, ook als de vijand tegen u optreedt. Want dan biedt u hem weerstand, omdat het mijn kracht is die nu in u werkt en omdat hij niet in staat is Mij te weerstaan.

En daarom moet u voordien reeds veel kracht verzamelen en deze kracht ontlenen aan mijn woord. Want daarom spreek Ik u aan, opdat u sterk wordt in geloof en in de liefde en u dan vervuld bent van kracht en de komende tijd van nood gemakkelijk zultt doorstaan. En dus moet u vol leven zijn, daadkrachtig in de liefde en levendig in het geloof, dan kan u niets gebeuren, wat ook komen mag. Want dan bent u nauw met Mij verbonden en de zekerheid van mijn tegenwoordigheid geeft u innerlijke vrede en onbezorgdheid. De zekerheid van mijn tegenwoordigheid laat geen vrees in u opkomen en al het moeilijke gaat aan u voorbij, ofschoon het vanwege de mensheid niet kan uitblijven. En hoe ook die dagen zijn zullen, zij zijn nog de laatste genaden voor u en uw zieleheil. Want de ziel kan en zal nog uitrijpen als uw wil slechts goed en op Mij gericht is. Dan zal Ik er voor zorgen dat zij de vijand niet ten offer valt. Ik zal ervoor zorgen dat zij toeneemt in kracht en steeds weerstand biedt wanneer hij haar bedreigt.

Maar u moet de dagen die u nog resten tot het einde goed gebruiken. U moet geen aandacht schenken aan de lichamelijke noden, maar alleen aan uw ziel denken, want haar heil staat op het spel. En vanwege haar heil nemen ook mijn genadegaven toe, en zij zullen niet ophouden tot het einde komt. Dit echter zij u gezegd, dat er niet veel tijd meer is tot het einde. Houd voor gezegd dat u geloven moet en u op dat einde voorbereiden moet, daar anders mijn woord u vergeefs ter ore komt. Daar u anders deze bijzondere genadegave niet benut.

En al valt het u ook moeilijk te geloven, roep Mij aan om kracht en wees bereid naar mijn wil te leven en te denken. Dan zal Ik u bijstaan en van kracht voorzien. Ik zal uw gedachten juist leiden, opdat u niet verloren gaat wanneer het einde is gekomen. Richt uw gedachten alleen maar tot Mij en u zult niet verloren gaan. Want dan zult u ook leren te geloven, hoe dichter het nabij het einde is.

Benut de tijd die u nog gegeven is goed, verzamel kracht door er Mij in gebed om te vragen, en wees liefdadig. Want dan kunt u het einde met kalmte verwachten en Ik zelf bescherm en leid u. Ik ben bij u, die Mij liefheeft, en u zult niet verloren gaan.

Amen