Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7604
21 mei 1960

De voorloper - Kennis over eerdere belichaming is niet dienstig

U moet u niet in vermoedens verdiepen wiens geest u belichaamt, u die in de laatste tijd op aarde bent om Mij te dienen. Er is van Mij uit een sluier gespreid over dingen die voor uw weg over de aarde en voor uw missie niet van nut zijn, en daarom is u het weten onthouden in welke belichaming u eens over de aarde ging. Het moet voldoende zijn te weten dat Ik allen van grote kracht en genade voorzie die bereid zijn Mij te dienen. En dat in de eindtijd de activiteit van mijn tegenstander zelfs zo geweldig is, dat er ook sterke lichtgeesten nodig zijn om tegen zijn activiteiten op te treden en standvastig te blijven wanneer het er op aan komt op aarde verlossend te werken. Meerdere lichtgeesten moeten in de grootste deemoed blijven om hun opdracht uit te kunnen voeren, omdat de tegenstander juist in hoogmoed en aanmatiging de zwakste plaatsen vindt en hier aangrijpt en hun missie dus geschaad zou kunnen worden. En de mensen zijn allen in gevaar hieraan: aan zijn kenmerkende eigenschap en erfelijke kwaal, ten prooi te vallen. Daarom wordt van mijn kant uit zulk een mogelijkheid ook niet bevorderd, maar Ik zoek altijd een zodanige invloed uit te oefenen dat de mens in de deemoed blijft, omdat hij dan ook mijn tegenstander kan weerstaan en niet in zijn vangnetten verstrikt raakt. Het is de mens niet van nut over zijn eerdere belichaming te weten, anders zou hem dit weten gegeven worden op het moment dat hij begint met de arbeid voor Mij en mijn rijk.

Maar een mens zal daarvan afweten, voor hem zal het geen geheim zijn omdat hij de zwaarste opdracht moet uitvoeren in de laatste tijd, namelijk als mijn voorloper Mij aan te kondigen. Hij moet als roepende in de woestijn mijn komst in de wolken aankondigen en zijn missie voor Mij met de dood bekopen. Maar dit te weten zal hem niet bezwaren omdat hij een sterke geest is die bewust de laatste belichaming op aarde aanvaard heeft, in het besef van de noodzakelijkheid van zijn opdracht die hij in diepste liefde tot Mij bereid is uit te voeren. Hij is een van de weinigen die met de dood bezegelt wat hij verkondigt. Hij heeft er de kracht voor omdat hij Mij liefheeft, die hij eens niet helemaal herkend heeft en moest al eenmaal zijn leven laten voor Mij. Maar hij is bereid duizend doden te sterven voor Mij en hij gaat daarom bewust deze laatste weg, bewust van zijn missie en herkomst. Deze zekerheid zal hij echter pas dan hebben als zijn laatste missie begint. Als hij, die tevoren in uiterste terughouding leefde in de openbaarheid naar buiten treedt. Wanneer zijn Godverbondenheid hem plotseling het heldere licht zal schenken, welke opgave hij op aarde heeft uit te voeren. En dan zal hij met vurige ijver van Mij spreken en ook alles doen om de mensen te wijzen op het einde en het laatste gericht. Hij zal openlijk en zonder schroom spreken tegen de machthebbers die hij niet vreest wegens hun macht. Hij zal ze openlijk brandmerken, omdat hij in hen de afgezanten van satan herkent tegen wie hij duidelijk te velde trekt.

En dat zal ook mijn laatste teken zijn, want hij zal pas in de eindfase optreden - in de tijd van de geloofsstrijd die kort voor het einde gevoerd wordt. Wat men u ook zal vertellen, niet eerder is het de tijd van zijn werken op aarde dan dat deze geloofsstrijd zal ontbranden waarin de "lichten" helder zullen stralen die de mensen de weg wijzen die alle moeten gaan. En hij zal het "helderste licht" zijn dat zal stralen waar u het het minst vermoeden zult. Hij zal in lichtkracht alles overtreffen en daarom ook herkenbaar zijn voor allen die dat licht niet schuwen. Maar oefen u in geduld en wacht die tijd af, geef u niet over aan verkeerde vermoedens. Want u zult nog vaak misleid worden door mijn tegenstander, want hij wil uw blikken afleiden om u van uw eigen missiearbeid af te brengen waarmee u bereid bent Mij als trouwe knechten te dienen. Laat u niet misleiden, u zult het ten duidelijkste inzien als de tijd gekomen is waarin zulke ongewone dingen gaan gebeuren dat ook Ik ongewoon moet ingrijpen om de mijnen te hulp te komen. Want ook zij zullen geschokt worden in hun geloof door het optreden van mijn tegenstander, als zij zich niet aan Mij vast houden en alles aan Mij overgeven in vertrouwen op mijn juiste besturen. U zult dan ook mijn wil in uw hart voelen, zodat u niet meer behoeft te vragen wat u nu doen moet. Mijn wil zal uw wil zijn en u zult niet anders kunnen handelen als volgens mijn wil is, en ook weten dat u alleen mijn wil door uw doen vervult.

Steeds weer roep Ik u toe wees niet voorbarig en wacht af tot Ik u roep, tot Ik u mijn wil in 't hart leg. Want u kunt ook door voortijdig handelen verstoren wat van tevoren moeizaam werd opgebouwd. Bedenk altijd dat de mensen allemaal nog te zwak zijn in het geloof, dat hun somtijds lichtere kost geboden moet worden opdat zij aan hun zielen geen schade lijden. Hun moet u alleen mijn evangelie van de liefde prediken, echter niet zulke leerstellingen voorleggen die zij niet begrijpen kunnen. En daartoe behoort ook het weten over de belichaming van de lichtzielen omdat hun over 't algemeen het geloof ontbreekt aan een voortleven van de ziel. Deze mensen het optreden van de voorloper voor mijn wederkomst nu al aan te kondigen is niet altijd even juist. Nemen zij echter mijn evangelie van de liefde aan, dan zullen zij ook leren geloven en ook de voorloper herkennen als hij optreedt. Want tevoren zullen moeilijke gebeurtenissen voorafgaan en dan is er ook de scheiding der geesten te onderkennen. Mensen die voor of tegen Mij zijn, en daarmee overeenstemmend zal ook hun geestelijk inzicht zijn. Het zal niet lang meer duren, dan zullen al deze woorden voor u begrijpelijk zijn. Dan behoeft u niet te vragen maar zult u weten dat mijn komst nabij is, omdat u dan hem herkent die mijn voorloper was gedurende mijn aardse tijd - en het ook nu weer zal zijn zoals het verkondigd wordt door woord en geschrift.

Amen