Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7562
29 maart 1960

Totale geestelijke ommekeer

Een geestelijke ommekeer ten goede zal op deze aarde niet meer plaatsvinden en de mensen die deze hoop koesteren, denken verkeerd en daarom zullen ze verrast zijn wanneer het verloop van het wereldgebeuren hen ervan zal overtuigen dat er nergens een geestelijke verandering is te onderkennen, dat de mensen steeds dieper wegzinken in de duisternis, hoe verder de tijd verloopt. De mensen zelf veranderen zichzelf niet meer in die mate dat Ik van een ontbinding van de scheppingen afstand zou kunnen nemen. Ze vallen steeds meer ten prooi aan mijn tegenstander, ze vervullen diens wensen en worden daarom steeds rijper voor de ondergang, die het einde van deze aarde voor de mensheid betekent. Er zijn er nog maar weinige die de ernst van de tijd inzien, die hun best doen hun levenswandel te leiden volgens mijn wil, die in Mij geloven en daarom genade vinden in mijn ogen. En dezen geloven ook aan een einde, omdat ze het lage geestelijk niveau van de mensen op de voet kunnen volgen en inzien dat de aarde rijp is voor de ondergang.

Maar deze weinigen kunnen Mij er niet toe brengen van het laatste vernietigingswerk af te zien, want Ik moet ook aan het nog gekluisterde geestelijke denken, dat zijn ontwikkelingsgang moet voortzetten in nieuwe scheppingen. Ik moet aan de mensen denken die falen, dat ze weer kunnen worden opgenomen in het positieve ontwikkelingsproces, dat ze aan de macht van mijn tegenstander worden ontrukt. Deze mensen zouden onherroepelijk steeds verder in de diepte storten als Ik de aarde zou laten bestaan, en dan maak Ik tevens geen einde aan de activiteiten van mijn tegenstander. Deze periode van de aarde moet ten einde lopen en een nieuwe weer beginnen, daar anders de goddelijke ordening nooit tot stand zou worden gebracht, zoals dit toch mijn heilsplan is van eeuwigheid. Eens loopt elke verlossingsperiode ten einde, en voor deze is nu de tijd gekomen waarin de ordening weer tot stand moet worden gebracht, opdat de ontwikkelingsgang van het geestelijke verder kan gaan.

Voor ieder mens die niet streeft naar het geestelijke is dit onbegrijpelijk, maar ieder wiens geest is gewekt en met open ogen om zich heen kijkt, moet het begrijpen. Het ongeloof en de liefdeloosheid krijgen de overhand, de mensen houden geen rekening meer met een voortleven na de dood, ze geloven niet in Jezus Christus en Zijn verlossingswerk, ze leven een puur werelds leven en denken niet aan de zin en het doel van hun bestaan. En maar zelden is een mens nog te winnen voor Mij en mijn rijk. En derhalve is er een geestelijk laag niveau ingetreden dat niet anders meer is op te heffen dan door een volledige nieuwe ordening, een "rechtspreken" en het brengen van het geestelijke in de vorm die in overeenstemming is met de toestand van zijn rijpheid. En het omvormingswerk aan de oude aarde moet dat tot stand brengen dat alle vormen worden vernietigd en dat het erin gekluisterde geestelijke in andere vormen zal worden ingelijfd, opdat de positieve ontwikkeling door kan gaan. En hiervoor is een totale ommekeer vereist, geestelijk en aards, het verlangt het einde van de oude aarde en het ontstaan van een nieuwe, het eist een tot stand brengen van de ordening van eeuwigheid, dat steeds weer van mijn kant uit zal worden doorgevoerd wanneer de tijd is afgelopen, wanneer een verlossingsperiode haar einde heeft gevonden volgens beschikking van eeuwigheid.

Amen