Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7560
27 maart 1960

Voor de wereldlingen

U zult geen bedrieglijke hoop mogen koesteren doordat u gelooft nog veel tijd te hebben om u geestelijk te voltooien. U zou niet een dag langer moeten dralen om een begin te maken met te werken aan uw ziel, wanneer u al niet over juiste wegen gaat en streeft naar het geestelijke. U zou steeds maar moeten proberen u voor te stellen dat u plotseling zou worden weggeroepen en u dan afvragen of u zich wel staande zou kunnen houden voor mijn ogen. En u zou uzelf alleen maar de vraag moeten voorleggen, hoe u tegenover Jezus Christus staat. U allen die Hem nog niet hebt gevonden, bent in groot gevaar dat uw ziel verloren gaat, dat zij in nood en duisternis het rijk hierna betreedt omdat ze nog niet is verlost. U allen die nog geen aanhangers of belijders van Jezus Christus bent, wordt door Mij in het bijzonder aangesproken dat u nog maar weinig tijd hebt en deze tijd zult moeten benutten, door verbinding te zoeken met Jezus Christus, de goddelijke Verlosser, opdat u ook verbinding vindt met Mij, die in Hem het werk van verlossing heeft volbracht.

U staat nog midden in de wereld en de wereld zal maar zelden alleen geestelijke gedachten in u laten opkomen. Maar Ik wend me tot u, dat u zich serieus bezint, dat u zich een dichtstbijzijnd eind zal voorstellen en dat u aan uw ziel denkt, die in grote nood is. U wereldlingen hebt maar weinig geloof en toch zult u er eens over moeten nadenken dat u niet vergaat, al sterft uw lichaam. En u zult dan moeten proberen u uw lot voor te stellen dat niet anders kan zijn dan uw levenswandel is geweest. En wanneer u niet aan een voortleven van de ziel gelooft, zo wens dan serieus voor uzelf maar eenmaal dat u juist zult mogen denken, dat u een klein licht wordt geschonken, Vraag Mij daar om, wanneer u nog gelooft in een God en Schepper van eeuwigheid. En waarlijk, Ik zal u een licht schenken, want Ik wil niet dat u verloren zult gaan, maar u zult de eerste stap naar Mij moeten zetten, die u in uw diepste innerlijk niet zult kunnen loochenen.

Laat de korte tijd die u nog blijft, niet onbenut voorbijgaan, vraag u af of u de juiste weg gaat en doe uw best de wil van Hem te vervullen die u het leven gaf. Zoek de band met Mij in Jezus Christus en u hebt alles gedaan om uw ziel te redden. En tracht daarom u een weten te verschaffen over Jezus Christus, de goddelijke Verlosser, houd uw oren niet dicht, wanneer u dit wordt toegezonden. Geloof, wanneer u een nabijzijnd einde wordt verkondigd, luister naar de verkondigers en denk over hun woorden na, want Ik zelf spreek u aan door hen, omdat Ik u graag zou willen redden voor het einde. En denk ook over de vergankelijkheid van de wereld en alle aardse goederen. En zulke goede gedachten wil Ik zegenen, Ik zal uw wil sterker maken en u helpen, dat u de juiste weg vindt en u bevrijdt van alles wat u nog gevangen houdt.

Ik wil u helpen wanneer u maar aan uw ziel denkt en haar wil behoeden voor het lot dat ze tegemoet gaat, wanneer u uzelf niet verandert. Geloof toch dat u niet veel tijd meer overblijft en gebruik deze tijd ijverig voor het heil van uw ziel.

Amen