Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7540
6 maart 1960

Gods zorg voor de mens

Zoek eerst het rijk van God.

Want dat is uw levenstaak met Mij en mijn rijk in contact te komen opdat dit rijk u eens weer op kan nemen als u de aarde verlaat. Dit is ook uw enige taak, omdat al het andere zich dan vanzelf regelt als u zich maar moeite geeft aan deze opdracht te voldoen. U bent in deze materiële wereld geplaatst om in deze aardse wereld het geestelijke rijk te zoeken.

Maar er is u ook een heerlijke belofte gegeven, dat u ook in deze wereld staande zult kunnen blijven als u gewoonweg aan deze voorwaarde voldoet, namelijk eerst het rijk Gods te zoeken.

Er is u als het ware door Mij een beloning toegezegd. Dit alleen al moest u aansporen aan mijn dringend verzoek aan u gehoor te geven. Want de strijd om het bestaan, de zorg voor uw aardse leven, wordt u door mijn belofte als het ware bespaard.

U behoeft zich alleen maar zorgen te maken over het heil van uw ziel, en de zorg voor uw lichamelijk welzijn wordt door Mij overgenomen en alles wordt voor u geregeld, wat u anders grote inspanning kost als u dit alles alleen moest klaarspelen. Ik neem voor u de zorgen op me die het aardse leven van u vraagt zodra u mijn voorwaarde nakomt, namelijk eerst naar mijn rijk en zijn gerechtigheid te streven, dat wil zeggen: als u zich zonder beperking aan Mij overgeeft, omdat u hebt ingezien dat Ik uw God en Schepper ben, uw Vader van eeuwigheid en u weet dat er alleen bij Mij algehele gerechtigheid bestaat, een leven overeenstemmend met de rijpheid van uw ziel, en dat u daarom Mij en mijn rijk zou moeten zoeken dat nu geopend zal worden voor u die zich aan Mij overgeeft in vol vertrouwen op mijn rechtvaardigheid.

U moet slechts een juist leven leiden met het oog daarop dat u mijn rijk verwerft.

U moet streven naar een innige band met Mij.

Ik ben echter niet in de wereld te vinden, want mijn rijk is niet van deze wereld. Daarom moet u uw gedachten hemelwaarts richten, weg van de wereld en haar verleidingen. U moet steeds denken aan mijn rijk, uw ware vaderland, dat u eens verlaten hebt en waar u ook eens naar terug moet keren. En u zult er geen spijt van krijgen als u mijn raad opvolgt, naar dit rijk te streven, want dan zult u ook tegelijkertijd van al uw aardse zorgen en nood verlost worden omdat Ik die van u overneem, en mijn zorg waarlijk naar u zal uitgaan in al uw noden en wensen. Ik zal zorg dragen voor uw aards bestaan als een Vader voor zijn kinderen. Ik zal u geven wat u materieel nodig hebt en Ik zal u voorzien van geestelijke goederen in overmaat. Want zodra u uw blik op Mij en mijn rijk richt, komen er ook uit dat rijk genadegaven tot u en de band met Mij zal steeds hechter worden, het aardse leven zal u niet meer bezwaren. U zult hebben wat u nodig hebt, lichamelijk en geestelijk.

Want u bent nu aan het gevaar ontsnapt voor de wereld en haar verleidingen te bezwijken, geheel aan haar ten onder te gaan. En bijgevolg bent u ook aan de vorst van de wereld ontkomen die zijn heerschappij over u verloren heeft. Want u keerde u geheel bewust naar mijn rijk dat nu ook u ten deel valt. Zoek eerst naar mijn rijk, al het andere zal u gegeven worden.

Deze belofte moet u aansporen de verbinding met Mij en mijn rijk te zoeken, want nog zijn het de aardse zorgen die u vaak tegenhouden, die u zwaarder laat wegen dan de zorg voor uw ziel.

Maar Ik beloof u zekere hulp. Ik neem al uw zorgen op Mij, mits u eerst Mij en mijn rijk zoekt.

En daarom kunt u geheel zorgeloos uw aardse leven leiden, als u zich maar steeds deze belofte voor ogen houdt.

Maar slechts weinig mensen nemen deze woorden serieus. Dezen echter zijn vrij van iedere wereldse last want Ik zelf bekommer me om hen. En Ik zal Me liefdevol bekommeren om iedere mens die altijd alleen tracht Mij en mijn rijk te verwerven. En deze zal ook zijn doel bereiken. Hij zal Mij vinden en zich met Mij verenigen. Hij zal zijn aardse leven niet vergeefs leven, hij zal opgenomen worden in mijn rijk en zalig zijn.

Amen