Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7473
7 december 1959

Kom tot Mij

Het is mijn wil dat u in uzelf keert in het gebed en uw blikken naar Mij opslaat, zodra u zich in nood van lichaam of ziel bevindt. Dan zal ze van u afvallen zoals Ik het u heb beloofd met de woorden: "Kom allen tot Mij die belast en beladen bent, Ik wil u verkwikken." En het is toch waarlijk niet moeilijk u tot Mij te wenden, van Wie u weet dat Hij u liefheeft en steeds zal liefhebben tot in alle eeuwigheid. U weet daarom ook dat u geen vergeefs verzoek zult doen wanneer u Mij in alle innigheid uw noden toevertrouwt en Mij om hulp vraagt.

"Kom tot Mij." Kan Ik u duidelijker lokken en roepen dan met deze woorden? "Ik wil u verkwikken." Ik wil de nood van u afnemen en u sterken en laven. Ik wil u geven wat uw ziel nodig heeft wanneer u in geestelijke nood bent. Maar Ik wil ook aards voor u zorgen wanneer u zich in noden van het lichaam bevindt. Ik wil Me steeds in liefde over u ontfermen, omdat Ik zelf niet wil dat u lijdt. Maar uzelf veroorzaakt al dit lijden en deze noden door uw verschillende fouten en gebreken, die u met mijn kracht uit de weg zult moeten en kunnen ruimen. En daarvoor heeft u vooreerst kracht nodig, die u in innige verbinding met Mij in het gebed of door werkzaam te zijn in liefde zult moeten ontvangen. Daarom moeten zulke noden vaak over u komen. Ze hoeven echter niet van lange duur te zijn wanneer u zich daar maar juist op instelt, wanneer u zich naar binnen keert en u afvraagt waar en hoe u nog gebrekkig gevormd bent en nu ook uw best doet deze gebrekkigheid van u op te heffen.

Ik wil niets anders dan dat u zelf aan uw ziel werkt en u de nodige rijpheid verschaft, die u het lichtrijk ontsluit bij het scheiden van de aarde. Ik wil alleen dat u zoveel mogelijk rijp geworden het rijk hierna binnengaat. En daarom zult u soms door beproevingen moeten gaan, waarin uw geloof zich moet waarmaken. Het geloof dat Ik steeds bereid ben te helpen, wanneer u Mij maar op de juiste manier aanroept of Ik u zou willen helpen. En "op de juiste manier" tot Mij bidden betekent alleen dat u zich innig met Mij verbindt en net zo vertrouwelijk met Mij spreekt, zoals een kind met zijn Vader spreekt. Hebt u eenmaal deze juiste verhouding van kind tot Mij tot stand gebracht, dan pas zult u zien hoe gemakkelijk u uw zorgen kwijtraakt, hoe snel zich alles oplost en u uit uw nood bevrijd bent, zijn het geestelijke dan wel aardse lasten die u drukken. Ze kunnen alle door Mij worden overgenomen, opdat het kruis u niet te zwaar zal drukken. Want mijn liefde helpt u het te dragen of neemt het ook helemaal van u af, zoals het goed is voor uw ziel.

En daarom kan Ik u steeds alleen maar zeggen: breng de innige verbinding met Mij tot stand in het gebed. Het is het eenvoudigste middel om van uw last vrij te worden. En u zendt geen vergeefs gebed naar Mij dat diep uit uw hart naar Mij opstijgt en daarom ook mijn oor bereikt. Ik zal naar u luisteren en u de vrede van uw hart teruggeven als u hem verloren hebt door het inwerken van mijn tegenstander die uw zwakheden heel goed kent en u daarom daar aanvalt waar u kwetsbaar bent. En hij kent ook de zwakte van uw geloof en daarom grijpt hij ook daar in. Weersta hem en kom in het volste vertrouwen naar Mij. Ik ben immers sterker dan hij en kan en zal u te allen tijde beschermen tegen hem en zijn aanvallen, wanneer u zich maar vol vertrouwen aan Mij overgeeft, zodat Ik over u het volste recht heb in tegenstelling tot mijn tegenstander. Ik kan mijn tegenstander echter niet opzij dringen zolang u hem nog het recht verleent over u en uw hart, u dus zwakgelovig zwicht voor zijn verzoekingen. Een innig gebed tot Mij zal u zoveel kracht schenken dat u hem zult kunnen weerstaan en u zich steeds inniger aaneen zult sluiten met Mij, Die alleen wacht op uw roep om u tegen hem te kunnen verdedigen. Onderschat niet de grote kracht die in een waar gebed besloten ligt. Benut steeds weer deze grote genade, want door een waar gebed in geest en in waarheid zult u bij Mij alles kunnen bereiken.

Amen