Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7460
21 november 1959

Het werken van satan als lichtengel

In de laatste tijd vecht de satan met alle middelen, opdat de zielen zich aan hem overleveren en verloren gaan. Zijn truc is hen te verstrikken in dwaling en ze te laten geloven de juiste weg te gaan, maar toch hun wegen zo te verwarren dat zij niet merken dat deze in de diepte voeren. Maar dit is alleen maar mogelijk, omdat zij niet het ernstige verlangen hebben de weg omhoog te gaan. De mensen nemen er genoegen mee als hen gezegd wordt: "Deze weg leidt omhoog". Maar zij zelf denken er niet over na, anders zouden zij wel bemerken dat die bergafwaarts leidt. En de tegenstander bedient zich van velerlei middelen om te misleiden, die alle ver afwijken van de waarheid, die enkel en alleen een kluwen van bedrog zijn, doch zo goed gecamoufleerd, dat juist de mens goed moet oppassen om niet zijn prooi te worden. En het beste middel daartoe is naar zijn mening: de Moeder van Jezus, die hij vooreerst bij de mensen op de voorgrond plaatst, opdat ze - door haar te vereren en te verheerlijken - het eigenlijke doel van hun leven op aarde vergeten, namelijk de verbinding met Jezus Christus zelf te zoeken, waarvan alleen het zieleheil van de mensen afhankelijk is.

Het is dus schijnbaar een oprechte daad van liefde, die ze tegenover de Moeder van Jezus verrichten, die echter het gevolg heeft dat de satan najaagt, namelijk verminderde liefde tot de goddelijke Verlosser zelf, die daardoor als het ware achtergesteld wordt. De tijd van leven op aarde is echter te kort, dat het bereiken van het doel omwegen verdraagt. Maar alle mensen, die niet elk uur van de dag rechtstreeks hun toevlucht tot Jezus Christus nemen, gaan lange omwegen. De verbinding met Hem is zo bovenmate belangrijk, dat ze niet vaak genoeg tot stand kan worden gebracht - en dat daarom alom die reden iedere verheerlijking van de Moeder Gods een afwijken van het eigenlijke nastreven van het leven betekent, juist deze band met Jezus Christus tot stand te brengen, van wie alleen het zieleheil van iedere mens afhankelijk is.

En deze verbinding probeert Gods tegenstander met alle middelen te verhinderen, wat hem het beste gelukt door de gedachten van de mensen des te meer op Maria te vestigen. En dit is hem ook mogelijk door verschijningen van ongewone aard, waarvan hij de veroorzaker zelf is, doordat hij zich onder het masker van een lichtengel zichtbaar maakt voor mensen, die er speciaal geschikt voor zijn bovennatuurlijke dingen waar te nemen. Door deze verschijningen voorspelt hij de mensen zaken, die hij wel als nog te gebeuren kan herkennen. En hij verhoogt daarmee de indruk van geloofwaardigheid, ofschoon dat alleen maar een camouflagemanoeuvre is om des te grotere verwarring te stichten. Steeds zal hij zich hullen in de beschutting van geheimzinnigheid. Steeds zal hij iets verborgens beweren en dat vaak met het verbod het openlijk te verkondigen, daar dan zijn leugenachtigheid herkend zou kunnen worden.

Het zijn altijd slechts ondoorzichtige informaties die hij zal geven, daar hem de juiste kennis ontbreekt. Maar soms, in heldere momenten, ziet hij de ernst van de tijd, waarin aan zijn praktijken een eind wordt gemaakt. Maar hij kan het niet laten voor zichzelf eer en roem op te eisen en hij doet dat door de mond van deze gecamoufleerde lichtgestalten, doordat hij de bouw van kerken en altaren verlangt, waar hem hulde wordt gebracht, daar hij zich achter zulke verschijningen verbergt. En dit is het zekerste teken van een verderfelijke geest, van een vermomde valse geest, dat hij van de mensen verlangt dat ze hem openlijk in het open-baar moeten eren.

Een echte hemelse lichtgeest zal echter steeds op Jezus Christus wijzen en zal altijd alleen van Zijn verlossingswerk gewag maken. Een echte lichtgeest zal geen uiterlijkheden, geen bouw van kerken en altaren eisen, maar hij zal de mensen aansporen zichzelf door de liefde tot een tempel Gods te vormen. Een waar lichtwezen zal nooit bedekte aanwijzingen geven, maar altijd verkondigen wat mensen zullen ervaren, namelijk dat het einde nabij is en dat de mensen zichzelf moeten veranderen. Een echt lichtwezen zal de mensen ook niet tot urenlange uiterlijke gebeden aansporen, maar ze tot een levende verbinding met Jezus Christus aansporen, bij wie eeuwig en alleen het heil te zoeken en te vinden is.

U mensen behoeft dus zulke verschijningen niet ernstig te nemen, want het zijn door mensen opgesmukte gebeurtenissen, die in primitieve vorm verschijnen en pas daarna verder ontwikkeld werden tot buitengewone belevenissen. Er was daarvoor een goede bodem aanwezig, omdat die mensen reeds te diep in hun verering van de Moeder Gods waren vast geworteld en reeds kleine gebeurtenissen koortsachtig in hen werkten en de grondslag schiepen om aan steeds meer onwaarschijnlijke dingen geloof te schenken. Maar het waren in het geheel geen goddelijk geestelijke verschijningen, die in de mensen het geloof moesten versterken om de Moeder Gods te vereren, daar het niet haar wil is bij haar zoon Jezus Christus op de voorgrond te treden. Integendeel, zij zal steeds de nadruk leggen op Hem en Zijn verlossingswerk. Want het doel van de mensen is en blijft de vereniging met God in Jezus Christus, die elk uur en elke dag nagestreefd moet worden, en dit is de juiste en enige weg, die tot eeuwigdurende zaligheid voert.

Amen