Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7441
30 oktober 1959

Samenspraak met de Vader - Zijn woord van boven

U zult in de stilte moeten gaan wanneer u met Mij zult willen spreken.

Ik verlang alleen dat u zich terugtrekt van de wereld en dat u zich afzondert in uw kamertje en nu alle gedachten op Mij alleen richt. Dat u zich in gedachten losmaakt van de wereld en van al haar verplichtingen. Dat u niets anders plaats zult geven in uw hart dan Mij en dat u Mij nu kinderlijk tegemoet treedt om ook Mij en mijn aanspreken te vernemen. Ik wil een gebed in geest en in waarheid.

En dat vereist een volledig loslaten van alle wereldlijke gedachten. Het vereist een luisteren naar de stem van binnen, een stille samenspraak met uw Vader en een luisteren naar binnen, wat uw Vader u wel als antwoord geeft. Uw woorden blijven niet zonder antwoord wanneer u daar maar naar luistert. Wanneer u werkelijke samenspraak begeert, dat u Mij aanspreekt en dan wacht wat Ik u daarop te zeggen heb.

Deze samenspraak in de stilte, alleen met Mijn kind, houd Ik buitengewoon graag. Want dan opent het kind toch zijn hart voor Mij. En nu kan Ik het antwoord geven, zoals het alleen nuttig is voor zijn ziel. Doch nooit kan Ik dat te midden van de wereld, wanneer de mens op elke manier wordt afgeleid van innige gedachten aan zijn Vader van eeuwigheid.

Wel kan hij een schietgebed naar Mij opzenden, ook te midden van de wereld. En hij zal er goed aan doen dit zo vaak als mogelijk is te proberen, dat hij steeds weer een korte gedachte naar Mij stuurt en zo dus in voortdurende verbinding met Mij blijft.

Maar een juist gebed in geest en in waarheid, waarbij hij mijn vaderliefde het aller duidelijkst mag gewaarworden, vindt alleen in het kleine kamertje van het hart plaats, in stille teruggetrokkenheid en innige overgave van het kind aan de Vader.

Dan is er rust gekomen in het hart van de mens en dan kan hij samenspraak houden met de Vader. En hij zal er nooit spijt van krijgen elke tijd die er overschiet voor zo'n stille samenspraak te benutten, omdat Ik buitengewoon graag met mijn kind spreek en het uit elke samenspraak een groot voordeel haalt voor zijn ziel. Het loslaten van de wereld zal de mens vaak moeilijk vallen. Hij zal op elke manier worden gehinderd door mijn tegenstander, die steeds weer zulke innige verbindingen tracht te verstoren of te verhinderen.

Maar de wil van de mens moet sterker zijn en mijn tegenstander weerstaan.

Dan zal de mens ook kracht ontvangen en kunnen realiseren wat hij wil. Hij zal zich met Mij kunnen verbinden in innig gebed en horen wat de Vader zegt. Alleen zo'n innige band maakt het mogelijk dat u mensen door een medemens mijn woord van boven verneemt. Alleen een verbinding in geest en in waarheid maakt het mogelijk dat mijn geest zich kan uitgieten in een geopend vat.

En daarom rust er grote zegen op zo'n daad, op het voornemen, zich voor Mij te openen en mijn genadestroom in zich binnen te laten stromen. Want aan deze toezending van mijn woord nemen talloze zielen deel, die eveneens begeren de stem van de Vader te horen en die in innig verlangen erop wachten te worden aangesproken door de Vader.

Trek u allen terug in de stilte en luister.

En u zult waarlijk de stem van uw Vader mogen horen en ze zal voor u klinken als lieflijke muziek. Want wat van Mij komt, kan u alleen maar geluk en zegen schenken. Wat van Mij komt moet uw ziel treffen als kostelijk voedsel waarnaar u vurig verlangt en wat u steeds weer en zonder beperking zult kunnen ontvangen zodra u het begeert. Zend een gebed omhoog in geest en in waarheid.

Verhef uw gedachten tot Mij en luister dan. En Ik zal tot u spreken zoals een vader met zijn kind spreekt, en uw ziel zal juichen en jubelen over elk woord dat uit de mond van God komt.

Amen