Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7390
15 augustus 1959

Het beëindigen van een verlossingsperiode

Dat een verlossingsperiode ten einde loopt, kunt u zonder twijfel geloven. Want als u geestelijk bent ontwaakt, kunt u ook de ontwikkeling nagaan van de mensen. En dan zal het u ook niet moeilijk vallen te geloven dat er een verandering moet komen, als Ik de mensen niet aan satan wil laten toevallen, die duidelijk aan het werk is.

Voor de mensen die alleen werelds ingesteld zijn is dat weliswaar geen uitleg, want voor hen geldt een laag geestelijk peil niet als verklaring omdat zij daar geen oog voor hebben. Maar het doel van het aardse bestaan is de geestelijke ontwikkeling van de mens, en als deze ontwikkeling op de achtergrond komt is het leven nutteloos geworden. Het behoeft dan niet meer verder geleefd te worden door mensen, die in hun levensdoel totaal falen.

Maar het gaat niet alleen om de ontwikkeling van de mens, want de gehele schepping bergt het geestelijke in zich dat evenzo zijn weg van ontwikkeling gaat. En om die reden moet er een zekere ordening worden nagekomen in de schepping, die echter door de mensen omgestoten wordt. En juist daarom beantwoorden de scheppingen op aarde (mineraal-, planten- en dierenrijk) niet meer aan het doel dat hun is toegewezen. Een geestloze mensheid leeft niet volgens mijn wil, en daarom zal zij ook de tot haar beschikking staande scheppingswerken niet benutten naar mijn wil. Zij zal deze scheppingswerken integendeel andere doeleinden geven, die echter de opwaartse ontwikkeling van het zich daarin bevindende geestelijke in gevaar brengen of zelfs onmogelijk maken.

En zulk een geestloze mensheid leeft nu op aarde en brengt haar voortbestaan in gevaar omdat zij zich niet meer bezig houden met mijn wettelijke ordening maar de goddelijke orde omver stoten en hun eigen wil, die geheel ingaat tegen mijn heilsplan, voorrang geven. Maar de wil van de mensen is vrij, en daarom wordt hun doen en werken niet tegengewerkt. Doch de mensen leggen zelf de hand aan het laatste vernietigingswerk en veroorzaken zelf het einde. Zij weten echter niet dat zij onbewust handelen volgens mijn heilsplan, want dat vernietigingswerk bevordert de ontwikkeling van het in de schepping gekluisterde geestelijke. En daardoor begint weer een nieuwe verlossingsperiode die weer volgens de wettelijke ordening zal verlopen, zoals het door mijn liefde en wijsheid bestemd is.

Dat de meeste mensen dit niet geloven bewijst op welk geestelijk laag niveau zij staan. Want ieder geestelijk ontwaakt mens ziet toch zelf wel dat de toestand zoals die nu is op aarde niet kan blijven bestaan, wil men spreken van een geestelijke ontwikkeling. Maar de weinigen die Ik de mijnen noem, weten dat er niet veel tijd meer overblijft tot het einde, want zij zien duidelijk de tekenen van de tijd, waarop Ik gewezen heb in woord en geschrift.

De mens moet alles met geestelijke ogen bekijken, dan is ook de toestand der mensheid voor hem duidelijk. Let hij echter alleen op de wereld, dan ziet hij (schijnbaar) alleen opbouw en vooruitgang. Het zal hem dan moeilijk vallen te geloven dat alles een einde zal nemen en dat niemand zich verheugen kan over aardse bezittingen, die hij met veel moeite verworven heeft. Hij zal dus steeds alleen maar de wereld zien en haar vooruitgang, echter geen acht slaan op geestelijke gedachten.

Maar hij zal zich niet lang meer kunnen verheugen over wat de wereld hem aanbiedt, want de wereld zal spoedig in verval raken. Op de eerste plaats door mijn wil en later ook door menselijke experimenten. Want de wil der mensen zelf zal het laatste vernietigingswerk op deze aarde teweegbrengen, en Ik zal het niet verhinderen. Want juist op de verkeerde wil van de mensen heb Ik van eeuwigheid mijn heilsplan opgebouwd. En mijn heilsplan geeft het geestelijke in het heelal weer nieuwe mogelijkheden tot ontwikkeling, omdat Ik dat wil helpen tot geestelijke vooruitgang.

Het zal dus gebeuren zoals het verkondigd is. En al vinden mijn voorspellingen geen geloof bij u mensen, toch kunt u met zekerheid verwachten dat u voor geweldige ingrijpende veranderingen staat. Dat een verlossingsperiode ten einde loopt en heel spoedig een nieuwe zal beginnen. Want de tijd die het geestelijke werd toegestaan door mijn liefde, wijsheid en macht is over, en het zal gebeuren zoals het u mensen steeds weer is verkondigd.

Amen