Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7365
17 mei 1959

Uitstorting van de Geest

De uitstorting van mijn Geest in een geopend vat is het kostelijkste wat u mensen geboden kan worden zolang u op aarde zult vertoeven, want het is de rechtstreekse band tussen uw Vader en u waarin u met Hem kunt omgaan van mond tot mond. Ik giet mijn Geest uit in u, Ik zoek Me een vat waarin Ik mijn Geest kan laten binnenstromen, Die u nu getuigenis aflegt van Mij, van mijn wezen, mijn heersen en werkzaam zijn en van mijn oneindige liefde voor al het wezenlijke dat Ik geschapen heb. Met dit wezenlijke wil Ik verbinding hebben.

Eertijds nu was deze verbinding er, zodat mijn woord rechtstreeks van Mij uit in de door Mij geschapen wezens binnenstroomde, dat ze dit woord begrepen en in het woord weer met Mij konden omgaan. Maar dit veranderde in zoverre, dat de wezens uit eigen schuld onbekwaam werden mijn stem te vernemen. Het veranderde in zoverre dat ze naar een andere stem luisterden en daarom niet meer in staat waren dat te begrijpen, wat uit mijn mond hen zou hebben getroffen wanneer ze ertoe in staat waren gebleven dat op te nemen.

Maar ze wendden zich af van Mij. Mijn liefdesstraal kon hen niet meer treffen en bijgevolg konden ze ook niet de uitdrukking van mijn  liefde ontvangen, mijn woord, dat alleen in geheel reine vaten kan binnenstromen en ook alleen door wezens begrepen wordt die zich naar Mij keren, maar niet waar die wezens nog in volledige weerspannigheid en afweer tegenover Mij stonden, zodat mijn liefde-straling ze niet treffen kon. Dus vernamen ze mijn woord niet meer, maar des te meer hoorden en volgden ze de stem van degene die als mijn tegenstander ook aan het zich afkeren van Mij de schuld had.

En in deze toestand van onbekwaamheid mijn stem te vernemen, bleven ze nu eeuwige tijden lang, want hun verwijdering van Mij is zo groot, dat ook mijn liefde-straling hen niet kan raken, omdat dit een vrijwillige toenadering tot Mij vooropstelt, die pas bereikt is in een zeker stadium van de ontwikkeling - als mens met vrije wil. Dan bestaat wel de mogelijkheid met Mij zo nauw in verbinding te treden dat de mens mijn stem vernemen kan, maar hij moet dan ook de voorwaarden vervullen die zoiets mogelijk maken: hij moet zich zo vormen dat Ik zelf in hem verblijf kan nemen, dat mijn Geest zich kan uitstorten in zijn hart, dat nu tot een vat is klaargemaakt, mijn tegenwoordigheid waardig. Want Ik zelf ben in de mens aanwezig, in welke mijn Geest zich kan uitstorten.

Deze uitstorting van mijn Geest over de mensen werd pas mogelijk door mijn kruisdood, want tevoren drukte de oerzonde van de vroegere afval van Mij nog op de mensheid. En deze oerzonde hield steeds het hart gesloten, Ik kon daar niet in binnengaan, omdat mijn aanwezigheid volledige reinheid van het hart vooropstelt, vergeving van de zonden, dus delging van elke schuld. En dat is gevolgd uit mijn kruisdood, die de verzoening is geweest voor alle zondeschuld van de mensen die wilden dat ze daarvan verlost worden. En in een zodanig gereinigd hart van een mens, die dus verlost is door Jezus Christus’ bloed, kan nu ook mijn Geest zich uitstorten, wat echter weer eerst de wil van de mens vereist, die zich zo innig met Mij verbinden moet, opdat hij mijn zachte stem in zich verneemt, dat hij mijn Geest tot de geestvonk in zich laat spreken en zal horen wat Ik hem te zeggen heb.

Ik wil mijn Geest uitstorten over alle vlees. U allen kunt u gereedmaken tot een vat waarin mijn Geest zich kan uitstorten, maar zonder uw wil wacht u er vergeefs op dat Ik u aanspreek. Waar echter uw wil bereid is Mij aan te horen, daar zult u waarlijk heerlijke resultaten van het werkzaam zijn van mijn Geest kunnen constateren, want waar mijn Geest werkzaam is, daar straalt het helderste licht, daar is diepste wijsheid, daar beseft u mijn eindeloze liefde en mijn macht. Waar mijn Geest zich uitstort is het niet meer donker, daar is de nacht verdreven en een lichte dag is aangebroken, die nooit meer eindigen zal.

Oh, zou u allen uw hart willen reinigen om Mij daarin te kunnen ontvangen, opdat Ik tot u zou kunnen spreken, opdat mijn Vadergeest u zou kunnen toespreken zoals het was in het allereerste begin. Dan zou waarlijk elke duisternis van u zijn geweken, dan zou u zich in een licht kunnen ophouden dat overal heen straalt en u alles onthult wat voor u tevoren nog geheim was. Allen zouden het mogelijk kunnen maken dat Ik u weer toespreek zoals eens en u daardoor gelukkig zal maken. Want mijn toespreken is rechtstreekse toezending van mijn liefde-kracht en mijn liefde-straling stemt het hart, waarin ze nu toegang zal vinden, gelukkig.

Daarom, maak u klaar tot een vat waarin mijn Geest zich kan uitstorten. Vervul de voorwaarden, doordat u uw hart reinigt van alle begeerten, onzuivere gedachten, terwijl u uw best doet in de liefde te leven en voortdurend mijn wil te vervullen. Maak u geschikt als een opnamevat van mijn Geest, want u zult dan weer in de oude verhouding staan tot Mij, zoals in het allereerste begin. Ik zal u met mijn liefde gelukkig kunnen maken en voortdurend met u spreken, en u zult Mij verstaan en gelukzalig zijn. Want u zult tot licht en kracht en vrijheid komen, u zult weer worden zoals u was bij het allereerste begin: volmaakte lichtwezens, die als mijn kinderen met Mij scheppen en werkzaam zijn volgens mijn wil.

Amen