Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7359
9 mei 1959

Het rijk der hemelen lijdt geweld

U, mensen bedenk dat u maar een korte tijd op deze aarde leeft, dat u echter naar uw ziel onvergankelijk bent, die toch uw eigenlijke ik is, dan zal het u ook begrijpelijk worden, dat u moet zorgen voor uw welzijn in de eeuwigheid en niet slechts voor de korte tijd van het aardse leven - die nog vlugger voorbij kan zijn dan u natuurlijkerwijs veronderstelt. Geen van u is er zeker van of hij de volgende dag nog meemaakt en ieder moet met de gedachte rekening houden eenmaal plotseling van deze aarde weggeroepen te worden. En als u daar ernstig over nadenkt, zal u zich ook van de grote verantwoording bewust zijn die u voor uw ziel, dus voor uzelf, op u hebt genomen voor deze korte tijd van uw leven op aarde. En u zult u afvragen wat u al wel gedaan hebt voor uw eeuwig welzijn.

Deze vraag zou u zich eens serieus moeten stellen en het zou u waarlijk alleen maar tot zegen strekken wanneer u daar korte tijd over nadenkt. U kunt uw ziel onvergelijkbaar veel rijkdommen verschaffen als u maar van goede wil bent, u hoeft alleen maar uw best te doen een leven in liefde te leiden, God boven alles te beminnen en aan de naaste te denken als aan een broeder en hem te helpen indien hij in nood is.

Meer verlangt God niet van u dan alleen de liefde tot Hem en tot de naaste. En bent u nu van goede wil dan moet u er eens over nadenken in hoeverre u de wil Gods nakomt in uw dagelijkse leven - u zult dan nog veel ontdekken wat niet naar Gods wil is, zodra u uw levenswandel maar aan een ernstige kritiek onderwerpt en eerlijk bent tegen uzelf. Want de mens leeft nog te zeer in eigenliefde - hij denkt meer aan zichzelf dan aan zijn naaste en toch moet hij de naaste dezelfde liefde betonen als die hij zichzelf schenkt. En dat vereist de vaste wil van de mens, de wil om de volmaaktheid te bereiken en zichzelf aan de wil van God te onderwerpen.

Maar het rijk der hemelen lijdt geweld en alleen wie geweld tegen de eigen hartstochten en begeerten gebruikt, trekt het naar zich toe. De wil moet sterk genoeg zijn en vol blijven houden zich te verzetten tegen alle verlangens die strijdig zijn met God, dan gebruikt de mens geweld om zich het hemelrijk te verwerven.

En toch heeft Jezus weer de mensen de belofte gegeven: mijn juk is zacht en mijn last is licht. En ook dat is juist, want voor een mens die liefdevol wil zijn, zal het makkelijk zijn de geboden Gods te vervullen - hij zal zich geen groot geweld hoeven aan te doen omdat de liefde in hem is en de liefde de kracht is en hij zo met zekerheid het hemelrijk zal verwerven omdat het hem niet meer ontbreekt aan de standvastigheid van het willen door zijn leven in liefde.

En daarover zou u eens ernstig moeten nadenken in hoeverre u nog geweld tegen uzelf moet gebruiken of dat het al uw wezen geworden is, in vanzelfsprekendheid liefdediensten te verrichten voor uw naaste En dan zult u ook weten wat voor u nodig is. Dan moet u op de eerste plaats God om kracht vragen om Zijn eisen na te kunnen komen omdat een door God gewild liefdeleven u nog zwaar valt. En de gevraagde kracht zal u zeker worden toegestuurd. En wat in het begin nog grote overwinning kost, wordt voor u dan makkelijker en zal door u niet meer als 'n last worden gevoeld. U zult niet meer onder een juk gebukt gaan waarvan het dragen u te zwaar voorkomt. U zult geen last meer gevoelen, omdat u door de liefde aanhoudend kracht uit God betrekt en u dan ook makkelijk het werken aan uw ziel verkrijgt dat u nodig hebt om het werkelijke leven te kunnen leiden in licht en kracht en gelukzaligheid. Maar tevoren moet u uzelf goed onderhanden nemen, opdat het uur van uw dood u niet verrast en uw ziel arm en ellendig het rijk hierna moet binnengaan. Want geen van u weet wanneer zijn uur gekomen is.

Amen