Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7321
30 maart 1959

De goddelijke kruisdrager - Jezus Christus

Breng al uw lasten en zorgen onder het kruis. Zodra u zich toevertrouwt aan de goddelijke Kruisdrager, zult u voelbaar van uw last bevrijd zijn. Want Hij zal u die helpen dragen of Hij zal de last van u afnemen en op de grote zondelast werpen waarvoor Hij aan het kruis is gestorven. U mensen maakt allen veel te weinig gebruik van dit grote voorrecht. U kwelt uzelf vaak lang en u kunt voor uzelf de last toch niet zelf verminderen, maar u gaat ook niet de weg naar Hem die u toch altijd Zijn hulp heeft beloofd, die u allen liefheeft en die niet wil dat u lijdt.

En Hij heeft tot u gezegd: "Kom allen tot Mij die uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat, Ik wil u verkwikken". Steeds en steeds weer moet u aan deze woorden van Hem denken en dus naar Hem toegaan, uzelf aan Hem toevertrouwen in uw nood en dan berustend op Zijn hulp wachten. Want Hij zal u helpen, omdat Hij het u heeft beloofd en omdat Zijn beloften waarlijk ook worden vervuld. Hij kent al uw noden, maar Hij vraagt van u dat u naar Hem toe komt, dat u daardoor uw geloof aan Zijn liefde en macht laat zien.

Hij vraagt van u overgave in vol vertrouwen aan Hem. Hij wil het zelf dat u Hem uw lasten oplegt. Hij wil ze voor u dragen om u ervan te bevrijden, want Hij kan dit doen, zodra u Hem erkent als de Verlosser Jezus Christus, die één is met de Vader, of ook: zodra u Jezus Christus erkent als uw God en Vader van eeuwigheid, die voor u over de aarde is gegaan in de mens Jezus, om u te verlossen. En elke last is altijd nog een teken van schuld, van onvolmaaktheid, die u dus ertoe moet aanzetten om onder Zijn kruis te gaan, omdat u daardoor uw geloof in Hem betuigt en Hij u dan met recht kan bevrijden van datgene wat u bezwaart of benauwt.

Elke last is voor u te dragen, wanneer u door Hem, de goddelijke Kruisdrager, wordt gesterkt, of dat Hij u helpt haar te dragen. Want u allen wordt opgelegd een klein kruisje te dragen, opdat u Jezus zult kunnen navolgen. En dit kleine kruisje zult u ook met berusting op u moeten nemen, want uw kracht om te weerstaan wordt tengevolge daarvan gesterkt en u zult krachtige strijders worden tegen de vijand van uw ziel, krachtige strijders ook voor de Heer, aan wiens zijde u nu waarlijk niet zonder succes strijdt. Maar Hij zal het ook niet toelaten, dat het kruis u terneer drukt, dat het te zwaar op uw schouders rust, Hij zal steeds met Zijn sterke armen bereid zijn u te ondersteunen of het kruis op Zijn schouders te nemen, omdat Zijn liefde vol zorg over u waakt dat u niet het slachtoffer wordt van diegene die u ten val wil brengen.

Denk daarom steeds aan de woorden van Jezus: "Kom allen tot Mij die uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat, Ik zal u verkwikken". U hoeft niet hopeloos te zijn en op te geven, u hoeft u alleen maar steeds tot Jezus Christus te wenden en u zonder beperking aan Hem toe te vertrouwen en Hij zal u horen. Hij zal u in vaderlijke liefde tot zich trekken en ziel en lichaam zullen krachtig gemaakt zijn door Zijn liefde en erbarmen, die steeds alleen maar tracht u gelukkig te maken.

Amen