Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7254
13 januari  1959

De inhoud van het goddelijke woord: liefde

Wanneer u zich in mijn woord verdiept, dan zult u steeds meer inzien dat Ik alleen liefde van u vraag, liefde voor Mij en voor de naaste. Uw hele ontwikkelingsproces is alleen gebaseerd op het principe van de liefde, ongeacht of u nog in de vormen van de schepping bent gebonden of al als mens over de aarde gaat. Steeds is dienende liefde het enige dat belangrijk is, steeds is het de liefde die dat proces bevordert en u naar het doel brengt: dat u weer volmaakt zult worden zoals u het was in het allereerste begin. En of Ik u nu kennis geef van mijn wil, of Ik u diepere wijsheden ontsluit, of Ik u mijn heilsplan onthul - steeds zal Ik de liefde naar voren brengen en u zult alles alleen kunnen begrijpen, wanneer u zelf in de liefde leeft. Ontbreekt de liefde u, dan is alles voor u onbegrijpelijk en bent u ook onwillig om u door Mij te laten onderrichten. En toch zult u moeten ervaren dat mijn geboden van de liefde het belangrijkst zijn, omdat u anders nooit de wil zult opbrengen mijn geboden na te komen, tenzij u uit uzelf het vlammetje van liefde in u ontsteekt. Dan kunt u alles heel helder inzien en begrijpelijk vinden wat voor anderen onbegrijpelijk is.

Daarom is het toesturen van mijn woord voor u mensen zo noodzakelijk. Want hierdoor zult u voor het eerst worden gewezen op mijn wil en kunt u nu zelf uw houding daartegenover bepalen. Mijn woord is mijn toespreken tot u en al naar gelang uw wezen zult u het aangesproken worden ervaren, of het zal aan uw oren wegsterven als een lege klank. U zult niet gedwongen kunnen worden het in het hart als mijn toespreken te voelen. Uw wil blijft vrij, maar uw wil brengt u ertoe, op mijn wil acht te slaan en deze na te leven, dus in daad om te zetten wat Ik door mijn woord van u vraag. Doet u dit, dan zal het spoedig helder worden in u. U zult weten waarom mijn wil het vervullen van de geboden van de liefde is, omdat u zelf juist door de daad het bewijs ondervond dat liefde een kracht is met een positieve uitwerking. Als mens hebt u de gelegenheid en ook de kracht om werken van liefde te verrichten en dan vindt uw positieve ontwikkeling met zekerheid plaats.

Maar op de eerste plaats zult u ervan op de hoogte moeten zijn dat u alleen door de liefde opwaarts kunt gaan. En dit weten brengt mijn woord aan u over. Het is daarom op aarde niet te omzeilen dat mijn evangelie steeds weer gepredikt wordt. Mijn woord moet steeds weer worden verkondigd. De mensen moeten steeds weer gelegenheid hebben mijn wil te vernemen en dan pas moet hun eigen wil actief worden om het weten in praktijk te brengen, want het horen van het woord alleen is niet voldoende wanneer de daad niet volgt. Maar dan werkt het vervullen van mijn geboden van de liefde zich uit op velerlei manieren. De mens zal kracht hebben om steeds opnieuw in liefde werkzaam te zijn. Hij zal licht ontvangen doordat voor hem niets meer onduidelijk blijft wat hem helpt vooruit te gaan. Hij zal ook met overtuiging voor mijn woord opkomen, omdat de kracht van de liefde ook teweegbrengt dat hij zijn medemensen ook graag wil helpen vooruit te gaan. En hij zelf zal onophoudelijk streven het doel te bereiken dat hij nu ook duidelijk heeft onderkend. Mijn woord moet worden verkondigd, want de mensen gaan in onwetendheid voort omdat ze in liefdeloosheid leven en ze moeten tot liefde worden aangespoord door mijn woord. Daarom moeten ze ook kennis ontvangen van de dienende taak van alle scheppingswerken, opdat ze nu pas leren begrijpen waar het in heel de schepping om gaat en dat ze ook zelf deze weg zijn gegaan voordat hun op aarde de laatste taak wordt gesteld, te dienen in liefde uit vrije wil.

Alles zult u mensen bereiken wanneer u in liefde zult dienen. Aards en geestelijk zult u rijk gezegend zijn, maar ook alleen door dienende liefde zult u zich kunnen verlossen uit de macht van diegene die zonder enige liefde is en daarom eindeloos ver van Mij verwijderd, van de eeuwige Liefde zelf. Er is maar één weg om naar Mij te komen, de weg van de liefde te gaan die via Jezus Christus en Zijn kruis leidt naar het doel, terug naar de Vader, uit Wiens liefde u allen eens bent voortgekomen.

Amen