Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7223
7 december 1958

Liefde en leed - De weg naar boven

Ik wil u de kortst gangbare weg aanwijzen om de tijd van uw ontwikkeling te verkorten, om hem tot een voor u succesvol einde te leiden. Gedurende het leven op aarde is u daar gelegenheid voor gegeven, maar u zult ook op de hoogte moeten zijn van alle voor en nadelen van uw leefwijze, opdat u deze laatste gang over de aarde niet tevergeefs gaat, opdat u niet zonder plan of doel voortleeft en de dagen voor u verloren zijn, daar u voor uzelf uw eigen lot gestalte zult kunnen geven voor de eeuwigheid.

Er bestaat een heel korte weg die zeker naar het doel leidt: de weg van de liefde en van het lijden, die ook Jezus Christus is gegaan in wie Ik zelf de gang over de aarde ging. Liefde en leed brengen met zekerheid de voltooiing van de ziel tot stand en daarom is mijn evangelie steeds alleen de goddelijke leer der liefde, die Ik op aarde predikte en die Ik steeds weer zal verkondigen aan de mensen die Mij aanhoren, die mijn woord willen vernemen. Uw opgave op aarde bestaat in de omvorming van uw wezen tot alleen liefde en waar deze verandering niet intensief wordt nagestreefd, moet leed een handje helpen, opdat de ziel nog op aarde haar afvalstoffen kwijtraakt, opdat ze zoveel mogelijk onbelast overgaat naar het rijk hierna, wanneer haar aardse loopbaan is volbracht.

Liefde en leed - het aardse leven van de mens Jezus bestond uit een ononderbroken werkzaam zijn in liefde, dat op het laatst door een overmaat aan bitterst lijden en pijnen werd gevolgd, dat Zijn lichaam en Zijn ziel op zich nam uit liefde voor de gekwelde medemensen, van wier zielenleed de mens Jezus op de hoogte was als gevolg van de hoge graad van liefde, die Hij bereikt had. En deze hoge graad van liefde maakte het eerst mogelijk dat Ik zelf Mij in deze mens Jezus kon belichamen, dat Ik, als de eeuwige Liefde, Hem volledig en helemaal kon vervullen en dus in Hem het verlossingswerk ten behoeve van de mensheid kon verwezenlijken, ten behoeve waarvan Ik op aarde rondging. Liefde en leed moesten de mensen redding brengen in hun grote geestelijke nood die daarin bestond dat ze gekluisterd waren door mijn tegenstander en geen kracht hadden hem te overwinnen.

Jezus, leefde de mensen de liefde voor en bewees hun aan zich zelf dat de liefde "kracht" is, dat Hij in staat was alles tot stand te brengen met deze kracht der liefde en dat Hij dus ook de tegenstander kon overwinnen op grond van Zijn liefde. De liefde bewoog Hem echter ook de schuld van de mensen op zich te nemen die deze kluistering door de tegenstander eerst had veroorzaakt, dus de tegenstander de koopprijs te betalen voor de vrijlating van de zielen die van hem vrij wilden zijn. En deze schuld betaalde Hij met onmetelijk lijden en de bitterste dood aan het kruis. Hij bood zich zelf aan als offer, Hij gaf Zijn lichaam voor het leven van de gevallenen en om die reden gekluisterde zielen en kocht dezen in zekere zin vrij van hun heer aan wie ze ten prooi waren gevallen door eigen schuld.

Als mens Jezus betaalde Ik zelf de schuld voor al mijn schepselen en liet ook allen de weg zien die ze moesten gaan om uit het gebied van mijn tegenstander in mijn gebied te komen. Ze moesten een leven in liefde leiden, omdat zonder liefde de tegenstander macht behoudt over de mensen, omdat de liefde pas de band is met Mij en er zonder Mij 'n losmaken van de tegenstander onmogelijk is. Dus moet de mens mijn geboden van de liefde opvolgen en zo hij leed en nood heeft te dragen, dit geduldig op zich nemen, steeds in gedachtenis aan Jezus Christus, de goddelijke Verlosser.

Dan gaat hij de weg die Ik hem aanwijs, dan heeft hij zich in gedachten al met Mij verbonden en door werken van liefde verstevigt hij nu de vereniging met Mij, hij gaat de weg, van de navolging van Jezus Christus, hij verandert zijn wezen tot liefde en loutert zijn ziel door leed en dan moet hij dus onherroepelijk ook het doel bereiken, de vereniging met Mij, want: "Wie in de liefde blijft, blijft in Mij en Ik in hem".

Alleen de liefde verenigt ons nauw, alleen de liefde is de weg naar Mij, die door het leed alleen nog wordt verkort en nu dus met zekerheid al in het aardse leven de voltooiing kan worden bereikt, die de zin en het doel is van de gang van de mens over de aarde.

Amen