Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7151
22 juni 1958

Natuurcatastrofe voor het einde

De aarde zal op haar grondvesten worden geschud omdat de mensen nog eenmaal heel duidelijk op het einde moeten worden gewezen, omdat eens de gedachte aan de dood in hen boven moet komen, wanneer ze zich uitgeleverd zien aan geweld waartegen ze machteloos zijn. Wel zullen veel mensen ernaar vragen hoe deze aardbevingen tot stand komen, maar de snel op elkaar volgende gebeurtenissen zullen hun geen tijd laten dit te beantwoorden. Want nu hebben er in afzonderlijke gebieden op aarde ontploffingen plaats van enorme omvang, die de mensen elk vermogen om te denken ontnemen, waarop dan een woeden van natuurelementen volgt, waarvan de gevolgen niet zijn voor te stellen en pas naderhand door de overlevenden kunnen worden overzien. En dezen zullen dan geneigd zijn te geloven dat proefnemingen (onderzoek) door mensen de oorzaak zijn geweest van dat niet te begrijpen groot vernietigingswerk.

Maar ze vergissen zich. Het is mijn stem die zo geweldig weerklinkt en moet weerklinken, omdat de mensen Mij geen gehoor meer schenken wanneer Ik hen zacht aanspreek en ter wille van henzelf er nog een laatste reddingswerk voor het kort erop volgend einde nodig is. Ontelbare mensen zullen hun leven daarbij verliezen, goede en slechte mensen zullen het slachtoffer worden van het vernietigingswerk, maar het kan de overlevenden nog tot zegen strekken wanneer ze er lering uit trekken, wanneer ze leren Mij te herkennen en in het vervolg de weg met Mij gaan.

Al lang kondigde Ik dit gebeuren aan, maar Ik vind weinig geloof, omdat de mensen zich geen voorstelling kunnen maken van zo'n geweldig natuurgebeuren en omdat zoiets ook nog niet is meegemaakt vanaf het begin van deze aardperiode. Maar hier is altijd gewag van gemaakt en wanneer de mensen maar een vonkje geloof hebben aan mijn woord, dan zouden ze ook eens rekening houden met wat hun lange tijd tevoren bekend is gemaakt. In de eindtijd is echter elk geloof verdwenen en zelfs de mijnen valt het moeilijk deze aankondigingen ernstig te nemen, hoewel ze gewillig zijn en steeds met Mij in liefde verbonden.

Maar plotseling en onverwachts zullen de eerste voortekenen zijn op te merken, dat zich kosmische veranderingen voordoen, dat alles schijnbaar uit de wettelijke ordening raakt. Er zullen zeldzame waarnemingen aan de hemel worden gedaan, er zullen zich onheilspellende verduisteringen voordoen gedurende korte tijd, maar steeds zal er daarna een schijnbare rust zijn, tot de natuurelementen zo snel en vreselijk worden ontketend, dat er voor geen mens tijd overblijft om te overleggen, dat er dan maar één hulp is: in gedachte naar Mij te roepen om bijstand in grootste nood en gevaar.

Alle mensen die er tevoren kennis van hebben genomen, ook als het hun niet geloofwaardig scheen, bevinden zich in een toestand van grote genade, omdat ze op de hoogte zijn van deze enige weg en alleen maar Mij hoeven aan te roepen in geest en in waarheid. Maar ook vele onder hen zullen niet in staat zijn te denken, en al dezen geef Ik deze raad: zich tevoren al tot Mij te wenden, dat Ik hen bij moge staan. En Ik neem deze verzoeken aan omdat ze Mij ook hun geloof bewijzen, dat Ik dan zichtbaar wil versterken.

Hoe het gebeuren zich zal afspelen, hoeft u mensen niet duidelijk gemaakt te worden, want het zou u tot niets dienen. Maar dat het zich zal afspelen, dat het alles zal overtreffen in nood en ellende wat tot nu toe voorviel, zult u kunnen geloven. En u zult ook met grote zekerheid uw medemensen daarvan in kennis kunnen stellen, want het kan hun alleen maar tot zegen strekken te weten dat alles door uw God en Schepper is voorbestemd, maar niet om u schade te berokkenen, integendeel alleen tot nut voor uw zielen die zich in het grootste gevaar bevinden verloren te gaan.

Want korte tijd daarna volgt het einde van deze aarde, dat echter niet van Mij uit wordt veroorzaakt, veeleer plaatsvindt door menselijk willen. Ik verhinder het echter niet, alles vernietigende proefnemingen uit te voeren, omdat ook voor de mensheid zonder innerlijk leven de tijd is gekomen waarin een scheiding moet plaatsvinden. Want alles wat uit de ordening is getreden, zal weer naar de ordening worden geleid, opdat de in het slop geraakte positieve ontwikkeling nu weer door kan gaan op een nieuwe aarde, die mijn liefde, wijsheid en macht weer zal laten ontstaan volgens mijn heilsplan van eeuwigheid.

Amen