Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7145
15 juni 1958

Ook het kleinste gebeuren is op de liefde en wijsheid van God gegrondvest

Niets moet u aanleiding geven te twijfelen aan mijn liefde, wijsheid en macht. Steeds zult u aan een God moeten denken die in Zijn wijsheid elk, ook het kleinste gebeuren van tevoren heeft bedacht en wiens liefde daarmee altijd een doel tracht te bereiken. U mensen zult weliswaar mijn heilsplan noch kunnen overzien noch juist begrijpen omdat uw denken nog beperkt is. Maar Ik zie eeuwigheden vooruit. Ik weet hoe de uitwerkingen van elk kleinste gebeuren zijn en dat ook steeds zielen daardoor tot rijpheid kunnen komen. En daarom moet u alles aan Mij overlaten en ook voor alles begrip trachten op te brengen. U moet weten dat steeds mijn liefde, wijsheid en macht daar achter staan, al mag het u ook nog zo twijfelachtig voorkomen. Want ook de duistere wereld staat onder mijn wil en wanneer haar krachten ook de slechtste bedoelingen nastreven, dan moet toch vooreerst mijn toelating hun de uitvoering mogelijk maken en ook zulke toelatingen zie Ik soms als zegenrijk voor u in, om welke reden Ik dus die krachten hun werkzaam zijn niet geheel tegenga. Alleen zult u in mijn liefde, wijsheid en macht moeten geloven.

U begrijpt veel niet en kunt het ook niet begrijpen zolang u nog niet het licht van het inzicht hebt. Maar dat u eens uit mijn liefde bent voortgekomen, zult u moeten geloven. En ook dat deze liefde van Mij eeuwig niet meer kan vergaan. En is het u mogelijk geheel vast en overtuigd in mijn liefde te geloven, dan zal het u ook gemakkelijk vallen alles vanuit dit standpunt te beschouwen. En het zekere gevoel u in mijn liefde geborgen te weten, zal u gelukkig maken en u ook de innerlijke vrede geven. U zult u geheel gelovig aan Mij overgeven, steeds in de zekerheid dat u alleen dat kan overkomen wat u tot heil strekt, want dat Mij alle macht ter beschikking staat zult u niet betwijfelen. En ook onbeperkte wijsheid zult u Mij niet ontzeggen, omdat deze wordt bewezen door al het geschapene rondom u. En nu zult u ook weten wat Ik verstaan wil hebben onder het "erkennen van God", onder het "geloven in God".

Dat een hoogst Wezen de meerdere is van u mensen, zullen maar zeer weinigen loochenen. Maar pas de overtuiging dat dit Wezen in zich liefde, wijsheid en macht is, kan Ik waarderen als erkenning van Mijzelf. En deze overtuiging zult u allen moeten proberen te verkrijgen. En er hoort ook bij dat u niet twijfelt aan mijn volmaaktheid wanneer gebeurtenissen of belevenissen u onbegrijpelijk toeschijnen, wanneer u niet in staat bent ze te rijmen met mijn liefde, wijsheid of macht. Ik sta boven alles, Ik weet alles, Ik regeer hemel en aarde, de wereld vol van licht en ook de duistere. En dat Ik ook de verschillende krachten een zekere vrijheid laat, is ook alleen gebaseerd op mijn liefde, wijsheid en macht. Want uiteindelijk dient alles tot voltooiing, wanneer het maar juist wordt benut. Maar is in u mensen dit diepe geloof gegroeid, dan wordt u over de zwaarste slagen van het lot heengedragen. Want ze zullen u niet bijzonder treffen, omdat u zich steeds geborgen zult weten in mijn liefde die waarlijk niet anders dan zegen brengend bij u kan handelen, wat eens voor uw geestelijke ogen ook duidelijk zichtbaar zal zijn en dan zult u ook de vele onnodige zorgen en gedachten zien die u in het aardse bestaan hebben belast.

Mijn liefde, wijsheid en macht omringen waarlijk ieder van u mensen afzonderlijk. Niemand hoeft zich achtergesteld te voelen, allen geldt dezelfde zorg om hun zielenheil. Allen wil Ik te hulp komen, allen wil Ik voor Mij terugwinnen, allen wil Ik de weg naar het vaderhuis tonen. Maar de middelen waarvan het gebruik succes belooft, zijn bij allen verschillend. Maar dezelfde liefde, wijsheid en macht staan er altijd achter, wat er zich ook bij u of om u heen afspeelt. En wanneer u zich onbekommerd aan Mij toevertrouwt, dan hebt u eigenlijk alles gedaan wat u op aarde doen moet. Want uw totale overgave aan Mij maakt het Mij nu mogelijk mijn wil in u binnen te laten stromen en dan zult u ook leven naar mijn wil. U bent dan naar Mij teruggekeerd en uw levenswandel eindigt nu ook succesvol. U zult spoedig het leven op aarde kunnen verwisselen voor het leven in het geestelijke rijk, zoals u ook bliksemsnel alle samenhang zult inzien en Mij alleen lof en dank zult zingen, dat Ik u deze weg over de aarde liet afleggen. Twijfel nooit aan mijn liefde, wijsheid en macht. Dan erkent u Mij levendig en dan is er nog maar een kleine stap nodig voor uw voltooiing.

Amen