Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7068
19 maart 1958

Het wedervaren van de laatste volgelingen in de tijd van de antichrist

Net als voor bijna tweeduizend jaren zullen de mijnen weer vervolgd worden ter wille van mijn naam. Nog staat het u vrij het evangelie te verkondigen, nog kunt u ongehinderd opkomen voor Mij en mijn naam

Nog staan geen machthebbers u in de weg die uw spreken en doen verbieden, maar de tijd komt waarin u niet meer vrij maar alleen in het verborgen nog kunt arbeiden voor Mij en mijn rijk. Derhalve moet u deze tijd goed benutten en dus arbeiden zolang het nog dag is.

U kunt niet begrijpen wat het voor u betekent in alle vrijheid te kunnen spreken en niemand behoeven te vrezen die u de arbeid voor Mij verbiedt, daarom moet u strijden met het zwaard van de mond. U moet iedere gelegenheid aangrijpen de mensen mijn woord, de eeuwige Waarheid te brengen, en u moet ook door de kracht van mijn naam werken. U moet melding maken van het verlossingswerk van Jezus Christus en Hem overal verkondigen, want een gebied zonder leven is overal waar de mensen zonder geloof in de goddelijke Verlosser voortleven. Tot hen moet u het leven brengen, u moet hun mijn woord verkondigen met grote ijver omdat u niet veel tijd meer heeft om in vrijheid te kunnen werken onder uw medemensen.

Wanneer de antichrist zal optreden zult ook u, mijn dienaren, van deze vrijheid beroofd zijn ofschoon ook uw arbeid dan nog niet ten einde is. Maar u kunt dan alleen nog maar met de grootste voorzichtigheid en wijsheid uw arbeid in de wijngaard verrichten, en wat u ook met mijn kracht zal gelukken. En wat u heden nog ongelooflijk schijnt zal realiteit worden in de tijd dat de antichrist aan de macht komt. Maar ook dan nog heb Ik moedige belijders van mijn naam nodig die niet de wereld en haar heersers vrezen, maar openlijk voor hun daden opkomen als zij rekenschap moeten afleggen.

Zoals het eens met mijn discipelen verging, zo ook zal het u geschieden die Ik als laatste volgelingen gekozen heb voor de verspreiding van mijn evangelie. Ik verzeker u mijn bescherming en zeg daarom weer: wees niet bezorgd wat u dan zeggen zult want Ik zal u de woorden in de mond leggen. Daarom behoeft u de aardse macht niet te vrezen zolang u Mij aan uw zijde roept, want dan geef Ik zelf hun ook het passende antwoord. Zij zullen geen enkele aanleiding kunnen vinden om u aan te vallen totdat ook uw missie vervuld is, en dat bepaal alleen Ik en nooit de machthebbers die evenzo onder Mij en mijn wil staan.

Zodoende zult u ook begrijpen dat ieder werk dat voor die tijd reeds voor Mij verricht wordt tot versterking van het geloof van de zwakke mensen kan bijdragen. Dat u dus niet genoeg voorbereidend werk kunt doen opdat de mensen dan stand houden tijdens kwellingen door de antichrist, die natuurlijk deze mensen probeert te hinderen in hun geestelijk streven. Maar hij zal dat bij hen die reeds een levend geloof in Mij gevonden hebben niet bereiken, want dezen zullen een muur bouwen waartegen hij vergeefs stormloopt en die hij niet tot wankelen kan brengen. Hij zal echter gemakkelijk spel hebben bij hen die slechts een vormgeloof bezitten dat zonder weerstand opgegeven wordt in het aangezicht van de gewelddadige maatregelen door mijn tegenstander. Deze mensen zijn krachteloos en ook zonder licht, zij kennen de kracht van mijn naam niet en ook niet de kracht van een levend geloof, noch de kracht en macht van een God - die Heer is over leven en dood.

U echter moet zolang u de mogelijkheid heeft te spreken en vrij te werken Mij, mijn liefde en macht aan uw medemensen verkondigen. U moet hun mijn leer van de liefde prediken en hen wijzen op de tijd die komen zal en die alleen in een diep geloof aan Mij in Jezus Christus doorstaan kan worden. Dit geloof kan de overwinning geven aan allen die Mij trouw blijven, die Mij en mijn naam openlijk voor de wereld belijden wanneer deze bekentenis van hen geëist wordt. U moet hun echter ook het nabije einde aankondigen, opdat zij weten hoe waardeloos het is ter wille van aardse goederen de aandrang en het verlangen van de vijand in te willigen. Niemand zal zich lang kunnen verheugen over zijn vermeende bezittingen, omdat de tijd van de antichrist beperkt is en met hem ook zijn aanhang. Want ter wille van mijn uitverkorenen verkort Ik die dagen en maak een einde aan zijn activiteiten.

En daarom kunt u, die Mij met alle ijver dient, in deze laatste tijd niets meer verliezen maar enkel onuitsprekelijk veel winnen. Want als u vervolgd wordt ter wille van mijn naam zult u als mijn ware volgelingen nog zielen redden die naar uw zijde overlopen en het lot van u allen zal heerlijker zijn dan het u aards ooit geboden kan worden door hen, die willen bereiken dat u Mij verraadt. Want wie voor Mij strijdt met die ben Ik zelf, en Ik zal u waarlijk tot de overwinning voeren.

Amen