Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7066
14 maart 1958

De verlossende kracht van de naam Jezus

In mijn naam moet u mensen het heil zoeken, u moet weten dat u nergens anders heil kunt vinden dan bij Mij, dat u ook onvoorwaardelijk Mijzelf in Jezus Christus moet erkennen, dat u dus moet geloven in de goddelijke Verlosser en Zijn werk van erbarmen. In de mens Jezus kwam Ikzelf naar de aarde, door Zijn mond onderwees Ikzelf de mensen en in Hem werd mijn kracht zichtbaar. Door Hem verrichtte Ik wonderen, wekte Ik doden op tot leven, maakte zieken gezond en hielp de mensen in hun aardse nood. In Hem stierf Ikzelf de dood aan het kruis, want de mens Jezus had Mij geheel en al in zich opgenomen omdat Hij zelf zich tot liefde vormde en voor Mijzelf bijgevolg een geschikt omhulsel werd waarin Ik het verlossingswerk kon volbrengen om de zondeschuld van de gehele mensheid te delgen. Daarom is de naam Jezus de naam van uw God en Vader van eeuwigheid. Daarom moet u in Mijn naam samenkomen en Mij onder u laten vertoeven, wanneer u de zaligheid wilt bereiken die u eens onuitsprekelijk gelukkig maakte - die u echter nog ontbreekt zolang u op de aarde bent.

Het is daarom niet voldoende alleen in een God te geloven omdat zo'n geloof wel de erkenning van een Schepper is die alles - dus ook u - geschapen heeft. Maar niet dit geloof voert u terug naar Hem, u moet echter ook de Verlosser erkennen die pas de weg tot uw God en Vader voor u begaanbaar heeft gemaakt. En alleen op deze weg kunt u tot de Vader komen. U moet dus geloven in Jezus Christus en Zijn verlossingswerk. Pas dan is uw geloof echt en zal u tot heil zijn, dat wil zeggen: pas dan zal uw ziel in de vroegere toestand verplaatst kunnen worden omdat Jezus Christus haar daarbij moet helpen en zij zonder Zijn hulp nooit haar doel bereiken kan.

In mijn naam moet u dus het heil zoeken. En zo zult u nu ook begrijpen dat het nodig is om Jezus Christus bij de mensen bekend te maken. Dat het niet voldoende is om het bestaan van een God te willen doorgronden of bewijzen, want dit geloof kan ieder mens verkrijgen die met open ogen om zich heen ziet en nadenkt over de schepping en haar ontstaan. Maar het gaat om de verlossende kracht van de naam van Jezus. Eerst moet u mensen de betekenis van het verlossingswerk te weten komen, om u dan ook onder het kruis van Christus te stellen en de naam van Jezus als de naam van uw God en Vader aan te roepen voor het heil van uw ziel. Want met Zijn komst op aarde was er een nieuwe tijd aangebroken. Nu was de tijd aangebroken waarin door de kruisdood de poort tot het lichtrijk werd geopend en de eerste geheel verloste zielen terug konden keren tot de Vader. Want er stonden veel zielen voor de poort tot de zaligheid die eerst hun oerschuld kwijt moesten raken, om nu als zalige geestelijke wezens weer daar te vertoeven vanwaar zij oorspronkelijk waren uitgegaan. En deze uiteindelijke terugkeer in het vaderhuis heeft de goddelijke Verlosser Jezus Christus pas mogelijk gemaakt. Hij moet daarom erkend worden door ieder mens die weer zijn oertoestand wil bereiken. Jezus Christus zelf is de poort tot het hemelrijk en Zijn naam weerklinkt overal in de sferen van het licht, want in Hem ben Ikzelf. Hij en Ik zijn één.

En wie de naam Jezus uiterst aandachtig uitspreekt, die spreekt Mij daarmee aan en Ik breng hem waarlijk het heil. U zult dus geen vergeefs verzoek doen als u de naam Jezus in vol vertrouwen uitspreekt en Mijzelf zo uw verlangen voorlegt. Want als u gelooft in Hem en Zijn verlossingswerk, bent u ook vrij geworden van de oerzonde waarmee u belast was. Dan zal mijn liefde voor u ook weer blijken en uw kinderlijk aanroepen van mijn naam verzekert u ook de verhoring en vervulling van uw bede. Ik ben altijd en eeuwig uw God en Schepper, maar uw Vader kon Ik pas worden door het werk van verlossing, want pas daardoor ontving u de kracht uzelf uit vrije wil te veranderen tot volkomen wezens. En nu pas kon u van "schepselen" tot mijn "kinderen" worden, wanneer u de vrije wil zou benutten voor de terugkeer tot Mij. En deze vrije wil ondervond pas door mijn kruisdood versterking. Daarom ligt het heil voor u alleen in mijn naam. Daarom bent u mensen pas op de weg terug naar Mij als u de weg tot Jezus Christus genomen heeft, want alleen deze weg voert tot Mij, terug in het vaderhuis.

Amen