Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7062
10 maart 1958

De aankondiging van de voorloper van Jezus Christus

Niemand van u mensen zou nog in de waarheid zijn als deze u niet steeds weer verkondigd zou worden door mijn geest.

Wat ten tijde van mijn aardse leven de mensen als zuivere waarheid werd gepredikt, bleef niet lang zuiver. Want zodra het menselijk denken ermee begon mijn leer voor de doeleinden van gehele volken ten nutte te maken, werd ook alles met menselijke bijvoegingen vermengd. Mijn leer kwam te weinig overeen met het eigenbelang van de mensen, daarom zochten de afzonderlijke gemeenten deze leer meer of minder ter zake dienend om te vormen. En zo werd de eens door Mij zelf gestichte kerk, de zogenaamde oerkerk, heel spoedig alleen nog maar een vertekend beeld van datgene wat zij in het begin was. Mijn zuivere leer heeft talloze veranderingen ondergaan en wat nu nog bestaat, kan er geen aanspraak meer op maken de zuivere waarheid te zijn. Om de waarheid zuiver te bewaren behoren er geschikte opnamevaten te zijn waarin mijn geest voortdurend kan instromen. De goddelijke geest moet zich onafgebroken kunnen uitgieten en de door Mij aan de mensen gegeven leer moet ook door mensen verkondigd worden die vol zijn van de geest. Want anders kunnen de woorden al in de mond van de verkondigers veranderd worden en dan al een andere betekenis opleveren.

Er moet dus altijd rekening mee gehouden worden dat iets zuiver goddelijks in een niet goddelijke omgeving iets van zijn reinheid zal verliezen, omdat Ik op de wil van de mens geen dwang uitoefen. Wat de afzonderlijke mens uit de hem gegeven waarheid concludeert staat hem vrij, want reeds gedurende mijn verblijf op aarde werd mijn heilig woord verdraaid als het de mensen nuttig scheen. Ik kan nu wel telkens weer de zuivere waarheid naar de aarde zenden door mijn geest, maar Ik zal ook nu de mensen niet onvrij maken doordat Ik hun de waarheid opdring. Maar zolang mensen zich Mij vrijwillig ter beschikking stellen en zich als opnamevat van mijn geest omvormen, zolang is het ook steeds weer mogelijk elke bestaande dwaling te corrigeren, iedere onopgehelderde vraag op te helderen en de mensen een zuiver licht te geven dat van Mij uitgaat, het Oerlicht van eeuwigheid. Maar de mensen houden wederom vast aan de misvormde leren met een taaiheid, waar mijn tegenstander achter staat, die altijd tegen het licht der waarheid zal strijden. En zo heeft zich over de mensen een bijna ondoordringbare nacht uitgespreid, omdat leugen en dwaling gelijk staan met duisternis. Maar mijn lichtdragers wordt het buitengewoon moeilijk gemaakt deze geestelijke duisternis te doorbreken, omdat de mensen al zo verblind zijn dat zij het ware licht niet meer kunnen herkennen.

En daarom za1 een machtig licht verschijnen dat van Mij en mijn wederkomst in de wolken zal getuigen.

Het zal getuigen van het gericht en de wegneming van de mijnen op de dag van het gericht.

Een stralend helder licht zal verschijnen en opnieuw mijn zuiver woord verkondigen. Een roepende in de wereldwoestijn zal te voorschijn komen en de mensen uit hun doodsslaap proberen wakker te schudden.

Hij zal diegenen te hulp komen die van Mij en mijn werken aan hen getuigen. Hij zal de waarheid van dat bevestigen wat door het werken van mijn geest aan de mensheid werd overgebracht.

Hij zal een geweldige taal spreken en niemand rechtvaardigen die duistere paden bewandelt. En hij zal ook de machtigen niet vrezen maar hen het masker van het gezicht trekken, hij zal ze voor schut zetten en hun ware gezindheid openbaren.

Hij zal strijden met het zwaard van de mond, want hij zal aangevallen worden door hoog en laag omdat niemand de zuivere waarheid wil horen die in overeenstemming is met de leer die Ik eens op aarde predikte. Deze dus is mijn afgezant door wiens mond Ik zelf spreek - die slechts zijn laatste missie op deze aarde zal vervullen, namelijk Mij en mijn komst nog eenmaal aan te kondigen zoals het geschreven staat. Wanneer dit licht gaat stralen weet u dat mijn komst aanstaande is en ook het gericht.

Dan zullen door hem ook ongewone dingen gaan gebeuren, maar dat zal dan de mensen vanwege hun vrijheid van wil geen schade meer berokkenen. Hij zal maar weinig geloof vinden en alleen zij die geestelijk ontwaakt zijn herkennen hem en zijn missie. Voor de geestelijk zwakken zal hij echter een buitengewoon sterke hulp betekenen, want zijn woord is vol van kracht. Dan is ook de laatste fase van deze aarde gekomen, want deze roepende zal de heftigste tegenstander zijn van hem die de mensen tot heerser uitroepen, waarin mijn tegenstander zich zal belichamen om het laatste schandelijke werk tegen Mij te ondernemen.

Want nu zal de geloofsstrijd ontbranden en de mijnen zullen in dit licht dat Ik zelf naar de aarde zend een grote steun hebben. Zij zullen veel kracht ontvangen om stand te houden in de tijd van de grootste nood die aan mijn komen vooraf gaat. Ik laat u mijn getrouwen niet zonder hulp, en opdat u sterk blijft kondig Ik u dit licht, deze roepende, aan, en dan weet u ook, dat Ik snel zal komen, om u te halen, om aan de activiteiten van mijn vijand een einde maken, om de waarheid naar de uiteindelijke overwinning te voeren.

Amen