Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7055
4 maart 1958

De verbreiding van het evangelie in de wereld (Matth. 24:14)

Wanneer uw ogen steeds weer gericht worden op de gebeurtenissen in de wereld, dan moet u daarin het verloop zien van wat u al lang tevoren gezegd werd. U moet de tekenen van het aanstaande einde er in zien en als uw geest ontwaakt is zult u ook weten in welke tijd u leeft, want alles zal gebeuren zoals Ik het u door zieners en profeten liet verkondigen.

Er zal veel ramspoed zijn onder de mensen, de liefde zal verkoelen en het zal zijn zoals het was voor de zondvloed, namelijk uitgebreider genieten van de lusten van het leven, grotere zondigheid en meer ongeloof. Alles voltrekt zich op 'n manier dat de mensen het voor vanzelfsprekend houden en er niets ongewoons in zien, omdat hun denken en streven alleen maar werelds gericht is. Maar Ik heb u verkondigd dat u aan de tekenen des tijds zult inzien wanneer het einde nabij is. En daarom moet u ook op deze tekenen acht slaan. Wel zult u mensen de tegenwerping maken dat de aarde reeds vaker zulke tijden beleefd heeft, dat in elke tijd de genoemde aankondigingen verwacht konden worden als gevolg van de tijdsomstandigheden. U zult ook wijzen op tijden van grote ongelovigheid en godslasterlijke handelingen van de mensen. Maar u vergeet dat Ik er op heb gewezen dat mijn evangelie in de gehele wereld verbreid moet zijn, voordat de laatste schifting op deze aarde zich kan afspelen.

U weet echter niet wat er onder "verkondiging van het evangelie" te verstaan is. U gelooft dat dit alleen door mensen geschieden kan op zo'n manier, dat zij de kennis over het verlossingswerk en de leer van de goddelijke liefde overal daarheen brengen, waar deze tot nu toe nog niet is doorgedrongen.

Wel behoort ook deze verbreiding van mijn evangelie daarbij, maar Ikzelf zorg er voor dat deze kennis daar terecht komt waar de mensen nog geen verkondiging van Jezus Christus en Zijn verlossingswerk gebracht is. Maar Ik verschaf hun echter deze kennis rechtstreeks, Ik werk door mijn geest waar de mensen alleen uit innerlijke aandrang zich beijveren om te leven in de liefde. En dat rechtstreekse inwerken vindt plaats en zal vaak groter succes hebben dan bij mensen die al lang op de hoogte zijn van Jezus Christus en toch geen christenen genoemd kunnen worden.

Het evangelie moet eerst verbreid worden, en het wordt ook verbreid. Het wordt overal verbreid door mijn lichtboden die juist in de laatste tijd buitengewoon ijverig bezig zijn en die ook voor dit doel zich overal op aarde belichaamd hebben. Om voor Mij geschikte vaten te zijn in wie Ik mijn geest kan uitstorten, die dus de verbinding tot stand brengen tussen Mij en hen aan wie het evangelie verkondigd moet worden. Het zou waarlijk slecht met de mensen gesteld zijn als het alleen van mensen zou afhangen, wanneer en hoe de verkondiging van mijn evangelie plaats vindt. Hun pogingen zouden ook vruchteloos zijn als ook daar niet mijn geest zou werken, zodat vooraf geestelijke opwekkingen plaats vinden die dan ook het rechtstreekse inwerken van mijn kant toelaten.

Maar Ik ontferm Mij ook over hen die niet bereikt kunnen worden door de verkondigers van het evangelie. Ik daal zelf neer tot de aarde in het woord om mijn schepselen te helpen. En dit rechtstreekse inwerken heeft nog in geen andere tijd in deze mate plaats gevonden - en het is ook nog nooit aanvaard, als Ik zelf een voor Mij geschikt vat met mijn geest vulde. Want mijn tegenstander probeerde steeds weer dat licht te doven, en hij vond bij de mensen ook gehoor. Maar het was ook nog niet de tijd van het einde waarin hij op buitengewone manier tekeer gaat, om welke reden Ik ook ongewoon werken zal om de mensen te redden.

Zodoende zal overal de liefde gepreekt worden, er zullen onder alle volken geestelijke opwekkingen plaats vinden. Niet alleen door verkondigers, maar door mijn liefde en lichtboden die zich in het bijzonder over hen ontfermen die nog alle kennis over Jezus Christus en Zijn verlossingswerk ontbreekt. Deze mensen zullen steeds een leraar in hun midden hebben die door mijn geest vervuld spreken zal, en hun verkondigt wat zij voor het bereiken van hun zieleheil moeten weten. En hun zal de geest van Christus ook alles openbaren, die nu zelf tot hen gesproken heeft en tot een leven in liefde aanmanen. En dan zal het ook in hen zelf licht worden. Maar hiervoor moest eerst de tijd rijp zijn, om welke reden het uur van het einde niet eerder te verwachten was - ondanks duisternis en nood.

Maar u mensen moet op alles letten wat zich op de aarde afspeelt en u zult dan gemakkelijk beseffen in welke tijd u leeft. Want eenmaal zal ook de toekomst tegenwoordige tijd worden, eenmaal zal alles vervuld worden wat Ik lang tevoren liet verkondigen. Eenmaal zal de oogst rijp zijn en die moet in de schuren verzameld worden, en eenmaal moet ook de reiniging plaatsvinden. De oude orde moet hersteld worden en de aarde moet weer geschikt worden gemaakt voor haar eigenlijke bestemming, namelijk de zielen van de mensen tot rijpheid te brengen.

Amen