Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7054
3 maart 1958

Het dragen van het kruis ten behoeve van het geheel rijp worden van de ziel

Het is waarlijk beter voor u een treurig aards bestaan te leiden en dan rijk gezegend het rijk hierna binnen te gaan, dan dat u op aarde verwezenlijking vindt en u arm en ellendig ginds aankomt waar de poorten van het lichtrijk voor u gesloten zijn. Eenmaal zult u beseffen hoe kort uw leven op aarde is, gemeten naar de eeuwigheid. En u zult moeten inzien hoe onverstandig het was, om ter wille van deze buitengewoon korte tijd van leven op aarde, de vreugden van het geestelijke rijk verspeeld te hebben. Want het kan eindeloos lang duren totdat u in het hiernamaals tenminste die graad hebt bereikt dat u door een lichtschijnsel zult kunnen worden getroffen. En evenzo zult u dankbaar terugkijken op het zware lot van het leven op aarde dat u naar uw voltooiing voerde.

Maar opdat het voor u niet te zwaar zou zijn te dragen, daarvoor stierf de mens Jezus aan het kruis, in Wie zich God als de eeuwige Liefde zelf heeft belichaamd om u van uw schuld te bevrijden die u onherroepelijk eeuwig leed zou hebben opgeleverd. En dus zult u in elke nood van het lichaam en van de ziel tot Hem kunnen roepen en Hij zal u waarlijk helpen het kruis te dragen waaronder u dreigt te bezwijken. Maar denk er steeds aan dat Hij u mensen heeft aangemaand Hem na te volgen met de woorden: "Neem uw kruis op u en volg Mij na". Hij is voor u wel de kruisweg gegaan, Hij heeft uw zondenschuld op Zijn schouders genomen en ze dus voor u gedragen. Hij droeg de oer-schuld van uw eertijdse afval van God en stierf voor het teniet doen hiervan de bitterste dood aan het kruis.

Maar u mensen gaat uw weg over de aarde niet alleen om te boeten, veeleer om u positief te ontwikkelen. U zult in vrije wil een zekere graad van rijpheid moeten bereiken. U zult u zelf weer moeten omvormen tot uw oer-wezen en dat betekent ook arbeid aan uzelf, arbeid die het meest succesvol geleverd wordt door werkzaam te zijn in liefde. En deze arbeid aan uzelf, aan uw ziel, verzuimt u vaak en u zult daarom ook niet vooruitgaan in uw ontwikkeling. Van uw oer-schuld zult u weliswaar bevrijd kunnen worden door het verlossingswerk van Jezus Christus, en dan bent u ook in staat u positief te ontwikkelen, maar bent u nalatig, dan zult u door allerlei leed en moeiten eraan herinnerd worden dat u op aarde verblijft met het doel uw ziel te vervolmaken. Dan wordt u dus opgelegd een kruis te dragen en dat zult u op u moeten nemen en u zult de goddelijke Verlosser moeten navolgen. U zult de weg van liefde en leed moeten gaan om uw ziel rijp te laten worden.

U bent eens schuldig geworden en deze schuld is voor u teniet gedaan door het verlossingswerk van Jezus Christus. Maar u zult nu met Zijn hulp - die u zeker zult ondervinden - ook moeten trachten uw nog gebrekkige toestand op te heffen. U zult moeten doen wat de goddelijke Verlosser zelf u op aarde leerde: Zijn geboden van de liefde tot God en tot de naasten vervullen. U zult moeten dienen in onbaatzuchtige naastenliefde en daardoor uw wezen weer tot liefde moeten vormen, zoals het oorspronkelijk is geweest. U zou zonder de verlossing door Jezus Christus te zwak zijn om een leven in liefde te leiden, zoals Hij zelf het u heeft voorgeleefd. Maar deze zwakheid valt van u af wanneer u maar wilt dat Hij ook voor u gestorven is. Maar nu zult u ook Zijn genadegave - de versterkte wil - moeten gebruiken, doordat u ook een leven in liefde zult leiden, omdat alleen zoiets ook uw wezen verandert, u dus geestelijke vooruitgang brengt. Dan zult u dus de omhulsels afstoten en uw ziel zal ontvankelijk zijn voor licht.

Maar vaak zult u op een andere manier deze omhulsels kwijt moeten raken. U zult leed moeten doorstaan, dat eveneens een middel is dat ontbindt. En dan is u dus opgelegd een kruis te dragen. En u zult niet mogen morren en klagen. Integendeel, u zult dit kruis berustend moeten dragen met het oog op het leven van de ziel, dat eeuwig duurt. Want de rijpheid van uw ziel is uw eigen werk, zelfs wanneer alle schuld van u wordt afgenomen, juist door het grote werk van erbarmen van God Die uw door de schuld ontstane zwakheid kent. Hij geeft u de kracht weer terug, opdat u nu zelf de hand zult leggen aan de verandering van uw ziel, terug naar de vroegere gelukzalige toestand vol van kracht en licht.

U zelf zult de arbeid moeten verrichten, lief hebben en lijden, zoals ook Jezus voor u geleden heeft uit overgrote liefde voor u. Alleen is het veel beter wanneer slechts uw lichaam hoeft te lijden, dan dat de ziel een rijk hierna binnengaat waar een toestand vol kwelling haar lot is. Het lijden van het lichaam is gering te noemen tegenover die kwellingen van de ziel, maar u mensen zult ook het lijden van het lichaam kunnen uitbannen in het vaste geloof aan de kracht van de naam Jezus. Want dan is Hij bereid voor u het kruis te dragen. Dan is uw ziel al zoveel rijper geworden, wanneer dit geloof in u aanwezig is. Want dit sterke geloof is veroorzaakt door de liefde. En dan zal de mens ook zijn lichamelijk lijden kwijt raken, omdat de ziel nu zulke middelen niet meer nodig heeft, omdat ze die rijpheid heeft verkregen die haar de toegang tot het lichtrijk verzekert. Dan wordt de mens dus het kruis van de schouders afgenomen, dan is de liefde van de goddelijke Verlosser de mens te hulp gekomen en heeft hem bevrijd van zijn last.

Amen