Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4878
13 april 1950

De voorloper van Jezus aan het einde

Uit uw midden zal iemand voortkomen die van Mij zal getuigen, voordat Ik komen zal in de wolken. En als u van hem hoort weet u dat het einde nabij is. Hij is een der reinsten en vol van liefde en goedheid en is daarom ook innig met Mij verbonden. Hij is voor u mensen een trooster en vriend en een bevrijder uit de noden van uw ziel. Zijn geest is verlicht en hij weet van het eindgericht, daarom zal hij de mensen vermanen en waarschuwen in mijn naam. Hij is een strijder voor Mij en mijn rijk en heeft het volle inzicht. Hij weet dus ook waar voor de zuivere waarheid wordt opgekomen. Daarom zal hij komen uit de kringen van hen die mijn leer van boven ontvangen en hij zal door zijn levenswandel en zijn naastenliefde ook zelf door boven onderwezen zijn, omdat hij uiteindelijk een missie vervullen moet, namelijk mijn voorloper te zijn voor mijn wederkomst. Want de tijd zal vervuld worden. De voorspellingen van de profeten zullen in vervulling gaan. Daarom moet ook hij komen die uit het lichtrijk is neergedaald om Mij aan te kondigen bij de mensen die zich in de hoogste nood en verdrukking bevinden.

Hij zal van Mij getuigen, want zijn stem is mijn stem en wie hem aanhoort hoort Mij aan. Toch zal hij niet lang bij u mensen verblijven. Voor u hem herkent, vertoeft hij wel in uw midden, maar mijn tegenstander zal hem vervolgen en u tegen hem op hitsen. Hij zal van de liefde prediken, maar de mensen zullen hem aanhoren in haat. Zij zullen hem vervolgen en hem naar het leven staan, maar Ik zal hem weten te beschermen tot zijn uur gekomen is. Want hij moet zijn missie volbrengen, hij moet voor Mij een wegbereider zijn, hij moet mijn kleine kudde opbeuren en onderrichten over de spoedige komst van de Heer.

En als hij optreedt, is er niet veel tijd meer. Zijn woorden zullen inslaan en de tragen en besluitelozen uit hun zielenslaap opwekken. Hij is mijn spreekbuis, door hem wil Ik Mij nog eenmaal duidelijk uiten. En wederom zal hij een roepende in de woestijn zijn die alleen wederkeert omdat Ik op het einde een sterke kracht nodig heb. Een kracht die van boven komt om u mensen te helpen. Maar de wereld zal hem haten en alle middelen aanwenden om hem onschadelijk te maken, ofschoon hij alleen maar het goede verkondigt en doet. Maar de wereld is in duisternis verzonken en elk geestelijk licht is uitgedoofd. Daarom licht er op aarde een helder licht op, en alle lichtdragers zullen olie halen opdat ook hun licht weer helder zal branden, het licht dat de wereldse mensen proberen uit te doven. En allen die in het ware geloof staan zullen hem herkennen als de voorloper van mijn tweede nederdalen. En ze zullen weten dat de tijd vervuld is en Ik nu te verwachten ben en met Mij het laatste gericht. En ze zullen zich zijn woorden ter harte nemen want zij voelen dat Ik het ben die door hem spreekt en dat Ik Mij zelf door hem die mijn bode is aankondig, zoals het bepaald is sinds eeuwigheid.

Maar hij zal het hard te verduren hebben bij de mensen die de wereld aanhangen en van zijn vermaningen en waarschuwingen niets willen horen. Zij zullen niet aarzelen hem naar het leven te staan, ondanks dat hij zich voor alle mensen hulpvaardig betoont en vele ook zijn hulp aanvaarden. Zij willen hem hinderen zijn missie te volbrengen, maar Ik roep hem niet eerder terug in mijn rijk dan dat hij voor Mij de weg heeft bereid. Niet eerder dan dat hij mijn komst heeft verkondigd aan allen die er naar verlangen Mij te aanschouwen en wier geloof hij zal versterken omdat hij alleen uitspreekt wat hij door het innerlijke woord van Mij heeft ontvangen. Door de geest die op een buitengewone wijze in hem werkt.

Amen