Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4399
7 augustus 1948

Volheid van genade - De vaderliefde is onveranderlijk

U bevindt zich in overvloed van genade, zolang u mijn woord rechtstreeks van Mij ontvangt. U zult deze genade niet op waarde kunnen schatten, want als mens hebt u niet het juiste begrip van de oneindige liefde, die in dit geschenk tot uitdrukking komt. En u zou op aarde ook niet tegen de mate van mijn liefde kunnen, als u in staat zou zijn haar diepte te meten.

Ik spreek met u. Er voltrekt zich een wonder in u, een klaarblijkelijke openbaring van mijn liefde, almacht en wijsheid, die ook voor de medemensen herkenbaar is. U mensen, die door aardse materie omgeven bent, die over het algemeen alleen maar kunt begrijpen wat materieel is, u zult tweespraak kunnen houden met de grootste Geest in de oneindigheid. U zult onderrichtingen in ontvangst kunnen nemen, die in u zullen beklijven, ook wanneer u weer geheel en al in de materiële wereld bent. Ze zijn uw eigendom geworden. Het zijn geestelijke schatten, die nooit vergaan.

Als u mijn woord ontvangt, omvat de meest trouwe vaderliefde u. Ze buigt zich over u, ze schenkt zich aan u en maakt u onuitsprekelijk rijk. Want mijn liefde te bezitten is voor mijn schepselen het meest waardevolle om naar te streven, ofschoon ze het als mens niet kunnen begrijpen. U hoort Mij en dus ben Ik bij u aanwezig. En als Ik bij u ben, zult u alles bij Mij kunnen bereiken. Ik hoor elk verzoek, elke roep en Ik zal u niets weigeren, omdat Ik u liefheb en u deze liefde bewijs, doordat Ik met u spreek, doordat Ikzelf in het woord bij u ben.

Waar is er een vader die zijn kinderen bemint en hun verzoeken niet vervult? Waar is er een kind dat niet gelukkig is in de nabijheid van de vader, wiens liefde het bezit?

De gehele volheid van genade stort Ik uit over mijn kinderen, als ze Mij aanhoren en woorden van liefde van Mij willen ontvangen. En Ik wijk niet van u. Ik blijf voortdurend in uw nabijheid, want mijn kinderen geef Ik niet op. Integendeel, Ik streef naar steeds innigere verbinding, tot ze voor eeuwig onafscheidelijk met Mij verenigd zijn.

Het geluk van de liefde is u vreemd, want u zou het op aarde niet kunnen verdragen. Maar één ding wil Ik u zeggen, dat er niets gelukzaligers bestaat dan een beantwoorde liefde. Een liefde, die zich wegschenkt, die zich niets ontzegt en die naar innige vereniging streeft.

Deze liefde schenk Ik u. En ofschoon u ze nog niet ervaart, bezit u ze toch als u mijn woord ontvangt, als u opmerkzaam luistert naar wat Ik door de stem van de geest tot u spreek. Dan omhelst de liefde van de Vader u en zal deze u nooit verlaten, want u bent uit mijn liefde voortgekomen en mijn liefde voor u zal in eeuwigheid niet minder worden. Ze zal niet omslaan, ze blijft onveranderlijk zoals ze was in het allereerste begin en gaat uit naar u, tot in alle eeuwigheid.

Amen