Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4340
18 juni 1948

"Word als kinderen" - Een sterk geloof

Word als kinderen. Elke zelfverheffing moet van u afvallen, deemoedig als onmondige kindertjes zult u tot Mij moeten komen, u aan Mij toevertrouwen en u door Mij laten leiden en onderrichten. U zult uw opvoeding volledig aan Mij moeten overlaten, steeds alleen vertrouwend op mijn liefde, en er zeker van zijn dat alles goed is wat Ik met u laat gebeuren, omdat Ik als Vader wel weet wat u nodig hebt om het doel nog op aarde te bereiken.

En als Ik leed en nood over u laat komen, vat dit dan niet op als een teken van toorn, als een straf die u moet treffen omdat u zondig bent. Geloof in mijn liefde, die u nooit wil laten lijden, maar terwille van het tot stand brengen van uw rijpheid u het leed niet kan besparen, omdat het een werkzaam middel is om u als kinderen in mijn armen te laten vluchten en de juiste verhouding met Mij tot stand te brengen, die er tussen ons moet zijn als u gelukzalig wilt worden.

Verzet u daarom nooit tegen uw lot, daar u zich anders ook verzet tegen Mij. Wees er zeker van, dat Ik u niet zal vergeten, dat Ik steeds - ook in het grootste leed - bij u ben, dat Ik u aan de hand leid en aandacht schenk aan elk verzoek en elke gedachte aan Mij, om u te helpen als u gelooft.

Word als kinderen. En zo zult u ook een kinderlijk geloof moeten blijven behouden dat niet wankel wordt, ook wanneer medemensen, die menen wijs te zijn, het niet willen aannemen. De wijsheid van de wereld wil u anders onderrichten. Ze wil u bewijzen dat uw denken verkeerd is, want de wijsheid van de wereld is oneindig ver verwijderd van de waarheid, omdat ze een andere weg gaat, de weg van het onderzoek, terwijl de weg van de liefde moeten worden begaan. En zo zal men proberen alle geestelijke problemen werelds op te lossen, alle geloofsleren willen ontzenuwen en als ongegrond willen neerzetten.

Houd dan vast aan uw kinderlijke geloof. Laat u door het gevoel van uw hart leiden en blijf Mij trouw, die door het hart met u spreekt en die als Vader Zijn kinderen waarlijk niet in dwaling zal laten rondgaan, als ze de waarheid begeren.

Word als kinderen. Het geloof is het recht van een kind, dat zelf niet kan oordelen, omdat het daartoe niet in staat is. Maar Ik help u ook datgene in te zien, wat u moet geloven. Maar steeds is voorwaarde dat u als kinderen tot Mij komt en u alleen door Mij laat onderrichten.

Dan zal Ik u alles zo uitleggen, dat ook uw kinderhart het kan begrijpen en aannemen, dat u een overtuigd geloof zult krijgen en dat u ook standvastig bent tegenover de wereldse wijsheid, als deze uw geloof aan het wankelen wil brengen.

Zie in Mij uw Vader van eeuwigheid, die u liefheeft, die voor u zorgt als voor kinderen en niet wil dat u schade lijdt aan uw ziel. Dan zult u Mij ook onvoorwaardelijk vertrouwen en u door Mij laten leiden, en uw weg zal waarlijk de juiste zijn.

Amen