Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Mattheüs 18, 1-5

1 Terzelfder ure traden de jongeren tot Jezus en zeiden: Wie is toch de grootste in het hemelrijk?

2 En Jezus riep een kind tot zich, en stelde het in het midden van hen,

3 en zeide: Voorwaar, ik zeg u: indien gij u niet omkeert en wordt als de kinderen, zo zult gij in het hemelrijk niet komen.

4 Wie nu zichzelven vernedert gelijk dit kind, die is de grootste in het hemelrijk;

5 en wie zulk een kind aanneemt in mijnen naam, die neemt mij aan.